سلام
شنبه 28 ام میتوانیم گزارش یک (چکیده پدرخوانده) را بیاوریم؟
متن کارگاهی یک با نام تدیدنظر در نظریه اجتماعی چپ گرا؛مارکسیسم ارتدکس می باشد.
هر دو قسمت عنوان به چه معناست؟
---------------
گزارش های تحویلی پس از موعد تا سقف نصف نمره گزارش بهره مند خواهند شد.

با تشکر