فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

جامعه شناسي ارتباطات

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مهدوی زفرقندی زهرا    ←    20
ناصح رضا    ←    20
حامدیان راد مهدی    ←    18.5
غفاری سیاوشانی فاطمه    ←    18.25
آقایی فاطمه    ←    17.5
میرسعیدی سیدمحمد    ←    17.5
نجمی آلا    ←    17.25
باقری عدالت باران    ←    17
310174008    ←    15.75
310292081    ←    15.25
310694033    ←    14.75
310292072    ←    14.25
310292073    ←    14.25
310292062    ←    13.75
310293050    ←    13.25
310293052    ←    13
310291049    ←    12.75
310292060    ←    12.75
310293084    ←    12.75
310294045    ←    12.5
310292066    ←    12
310294058    ←    11.75
310294067    ←    11.75
310294050    ←    11.5
310293065    ←    11.25
310293054    ←    11
310293058    ←    10
310292055    ←    8.5
310293057    ←    8.5
310293042    ←    7.5
310294068    ←    7.5
310694027    ←    6.75
310291094    ←    6
310292052    ←    4.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310293063   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310292076   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    3   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310694031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.5
شماره دانشجویی:                    310292069   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.25
شماره دانشجویی:                    310292053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17.5
شماره دانشجویی:                    310293064   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.5
شماره دانشجویی:                    310294078   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.25
شماره دانشجویی:                    310293044   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17
شماره دانشجویی:                    310174008   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310292081   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    15.25
شماره دانشجویی:                    310694033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.75
شماره دانشجویی:                    310292072   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310292073   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310292062   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.75
شماره دانشجویی:                    310293050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                    1.5   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310293052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    13
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310292060   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310293084   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310294045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                8.5   
گزارش‌تحقیق:                    1.5   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310292066   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                    1   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    12
شماره دانشجویی:                    310294058   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310293065   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.25
شماره دانشجویی:                    310293054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    11
شماره دانشجویی:                    310293058   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    10
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    8.5
شماره دانشجویی:                    310293057   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                8.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    8.5
شماره دانشجویی:                    310293042   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    7.5
شماره دانشجویی:                    310294068   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    7.5
شماره دانشجویی:                    310694027   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                4.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310291094   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.25   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    6
شماره دانشجویی:                    310292052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                3.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    4.5

آخرین بروز رسانی در جمعه, 16 تیر 1396 ساعت 10:52

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسين زاده حسام    ←    ۲۰
نيكوكلام يعقوبي حامد    ←    ۲۰
فطرتي جلال    ←    ۱۸.۷۵
صبوري محيا    ←    ۱۷
بهروش سرور    ←    ۱۶.۵
حاج نجفي اميرمحمد    ←    ۱۶.۵
كدخدازاده خمامي اصل بهار    ←    ۱۶.۵
ميراحمدي صفا    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۲۹۰۰۵۹    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۸    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۷    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۹۰۱۰۱    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۶    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۴۷    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۱    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۱۹۱۰۳۸    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۹۲۰۵۴    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۰    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۲۹۰۱۱۵    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۱۹۱۰۲۰    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۲۰۶۱    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۱۱۳    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۰۵۵    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۱۹۲۰۲۹    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۲    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۸۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۹۵    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۴    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۳    ←    ۱۰
۳۱۰۲۸۹۱۰۲    ←    ۹
۳۱۰۱۹۲۰۵۶    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۲۹۲۰۷۲    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۳    ←    ۷.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۷۴    ←    ۷.۵


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۶
░▒▓ نمره نهایی:۲۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۲۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴
گزارش‌تحقیق:۲
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:۱.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۵
░▒▓ نمره نهایی:۱۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۷


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۹۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۱۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:۰.۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۱۰۲۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۱۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۷
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۲۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۸۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۹۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۸۹۱۰۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۹


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۲۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۶۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۷.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۸۸۰۷۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۷.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷.۵

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 08 تیر 1394 ساعت 19:30

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“(نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


310291046    ←    18
310290081    ←    17.5
310289059    ←    17.25
310289068    ←    17.25
310289104    ←    16.25
310290065    ←    16
310289063    ←    15.75
310291060    ←    15.75
310290070    ←    15.5
310290074    ←    15.5
310289043    ←    15.25
310290067    ←    15
310290079    ←    14.75
310291083    ←    14.75
310291054    ←    14.25
310291063    ←    14.25
310290080    ←    14
310290076    ←    13.25
310289065    ←    12.75
310289103    ←    12.75
310290066    ←    12.5
310290093    ←    12.5
310290057    ←    11.75
310290058    ←    11.75
310289055    ←    11.75
310291065    ←    11.25
310491033    ←    11.25
310290075    ←    11
310392028    ←    10.75
310291064    ←    10.75
310290061    ←    10.75
310291051    ←    10
310291057    ←    7.5


.............................................................
█░▒▓ ریز نمرات
.............................................................
■□ شماره دانشجویی:         310291046
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 18
■□ شماره دانشجویی:         310290081
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.5
■□ شماره دانشجویی:         310289059
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.25
■□ شماره دانشجویی:         310289068
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.25
■□ شماره دانشجویی:         310289104
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 16.25
■□ شماره دانشجویی:         310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 16
■□ شماره دانشجویی:         310289063
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.75
■□ شماره دانشجویی:         310291060
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.75
■□ شماره دانشجویی:         310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.5
■□ شماره دانشجویی:         310290074
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.5
■□ شماره دانشجویی:         310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.25
■□ شماره دانشجویی:         310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15
■□ شماره دانشجویی:         310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.75
■□ شماره دانشجویی:         310291083
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.75
■□ شماره دانشجویی:         310291054
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.25
■□ شماره دانشجویی:         310291063
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.25
■□ شماره دانشجویی:         310290080
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14
■□ شماره دانشجویی:         310290076
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 13.25
■□ شماره دانشجویی:         310289065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.75
■□ شماره دانشجویی:         310289103
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.75
■□ شماره دانشجویی:         310290066
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.5
■□ شماره دانشجویی:         310290093
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.5
■□ شماره دانشجویی:         310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310290058
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310289055
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310291065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.25
■□ شماره دانشجویی:         310491033
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.25
■□ شماره دانشجویی:         310290075
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11
■□ شماره دانشجویی:         310392028
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310291064
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310290061
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310291051
جمع نمره پاسخ‌نامه:         9.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10
■□ شماره دانشجویی:         310291057
جمع نمره پاسخ‌نامه:         7.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 7.5

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 09 تیر 1393 ساعت 11:47

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

ریزادامه مطلب... نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“(نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۱۰۲۸۸۰۸۵    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۴۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۵۴    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۱۰۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۹۰۱۰۷    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۶۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۴۹    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۷۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۷۱۱۵    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۷۰۷۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۳۹    ←    ۱۹.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۸۲    ←    ۱۸.۲۵
۳۱۰۲۸۸۱۰۵    ←    ۱۸
۳۱۰۲۸۹۰۶۶    ←    ۱۷.۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۰    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۱    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۴    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۸۳    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۷    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۷    ←    ۱۵
۳۱۰۲۸۸۰۸۷    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۱    ←    ۱۴
۳۱۰۲۸۹۰۸۰    ←    ۱۴
۳۱۰۲۸۹۰۴۴    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۰    ←    ۱۳
۳۱۰۲۸۹۰۷۳    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۲    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۸۲    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۵۶    ←    ۱۰.۵
۸۸۱۲۵۲۰۳۰    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۹۹    ←    ۱۰
۳۱۰۲۹۰۰۵۷    ←    ۸.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۵۵    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۰۳    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۲۸۷۰۷۲    ←    ۵
۳۱۰۲۸۶۰۴۹    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۳    ←    ۰.۷۵░▒▓ ریز نمرات


■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۱۰۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۱۰۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۰.۷۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:    ۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:    ۱.۷۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۹.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۱۱۵(نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۱۰۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۸■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴(نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۲:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۳:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    -۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۸۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۸۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۰.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۳■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۲.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۱۰۸۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۷۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۲۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۵■□شماره دانشجویی:    ۸۸۱۲۵۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۹۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۵۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۸.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۶.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۷.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۰۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۶۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۴.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۷۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۰.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۰.۷۵

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:41

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

 


 ادامه مطلب....


  

آخرین بروز رسانی در شنبه, 10 تیر 1391 ساعت 18:50 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌جامعه‌شناسی‌ارتباطات‌توده‌ای

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد ادامه مطلب...حاجی‌حیدری


← دورۀ 2-91-90 ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“ در دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینۀ شناخت عمومی از ارتباطات، ارتباطات توده‌ای و وسایل ارتباط توده‌ای، تدارك دیده شده است.
← ما در این دوره سه هدف را دنبال می‌كنیم:
      ← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نهاد ارتباطات توده‌ای و رسانه‌ها به عنوان نیرومندترین نهاد اجتماعی در حال حاضر است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصیل به دست آورند. دو هدف دیگر حول این هدف پی‌گیری می‌شوند؛
      ← در این دوره تلاش می‌شود تا با در نظر گرفتن نهاد ارتباطات توده‌ای در زمینه اجتماعی، احوالات آن و مناسبات آن را با زمینه اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم؛
      ← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم اساسی مهم مطرح در این حوزه است.
← تفهیم مطالب به دانشجویان محترم، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی، بحث كلاسی، مطالعات دانشجو، ارزیابی مطالعات دانشجویان، و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← اعلام برنامۀ ترم/معرفی منابع
← گشایش مبحث (منتخب سه‌گانه ماتریکس/منتخب پنج‌گانه آخرین دشمن)
← سیر ارتباطات و درك عمومی از ارتباط و ارتباطات رسانه‌ای
      ← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح خرد (فصول 3 و 7/مباحث كلاس)
            ← هویت رسانه‌ای
      ← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح كلان (فصول 4، 5 و6/مباحث كلاس)
            ← ظهور عمومیت رسانه‌ای
            ← تسری عمومیت رسانه‌ای: جهانی‌شدن
            ← فایق آمدن بر عمومیت‌های پیشین: دگرگونی در سنت

░▒▓ منبع‌اصلی
← فصول سوم تا هفتم از جان بروکشایر تامپسن (1380)، رسانه‌ها و مدرنیته؛ نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدی، تهران، سروش.

░▒▓ منبع‌جنبی
← سید محمد مهدی‌زاده (1389)، نظریه رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
← ریچارد گراسین و جی. دیوید بالتر (1388)، رسانه‌ای‌سازی مجدد؛ درک رسانه‌های جدید، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: مهرنیوشا.

نمرات ’جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی‘

فرستادن به ایمیل چاپ

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 بهمن 1389 ساعت 12:13 ادامه مطلب...

فوق‌العاده

فرستادن به ایمیل چاپ

دادامه مطلب...انشجویان محترم درس جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی


نظر به تعطیلی چهارشنبه، یکی از زمان‌های زیر برای برگزاری دو جلسه فوق‌العاده در نظر گرفته خواهد شد:

1. یکشنبه، ساعت هشت و سی دقیقه تا ده و ده دقیقه؛

2. یکشنبه، ساعت ده و سی دقیقه تا دوازده و ده دقیقه؛

3. سه‌شنبه، ساعت هشت و سی دقیقه تا ده و ده دقیقه؛

4. سه‌شنبه، ساعت ده و سی دقیقه تا دوازده و ده دقیقه.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 08 آذر 1389 ساعت 13:00

تخته‌سیاه شماره 1 جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی

فرستادن به ایمیل چاپ

دادامه مطلب...وره جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی


← دوره 1-90-89 ”جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی“ در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت عمومی از ارتباطات، ارتباطات جمعی و وسایل ارتباط جمعی، تدارك دیده شده است.
← ما در این دوره سه هدف را دنبال می‌كنیم:
← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نهاد ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به عنوان نیرومندترین نهاد اجتماعی در حال حاضر است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دوره تحصیل به دست آورند. دو هدف دیگر حول این هدف پی‌گیری می‌شوند؛
← در این دوره تلاش می‌شود تا با در نظر گرفتن نهاد ارتباطات جمعی در زمینه اجتماعی، احوالات آن و مناسبات آن را با زمینه اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم؛
← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم اساسی مهم مطرح در این حوزه است.
← تفهیم مطالب به دانشجویان محترم، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی، بحث كلاسی، مطالعات دانشجو، ارزیابی مطالعات دانشجویان، و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

█ █ برنامه دوره
← اعلام برنامه ترم/معرفی منابع
← طرح مبحث (منتخب سه‌گانه ماتریکس)
← سیر ارتباطات و درك عمومی از ارتباط و ارتباطات رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح خرد (فصول 3 و 7/مباحث كلاس)
← هویت رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح كلان (فصول 4، 5 و6/مباحث كلاس)
← ظهور عمومیت رسانه‌ای
← تسری عمومیت رسانه‌ای: جهانی‌شدن
← فایق آمدن بر عمومیت‌های پیشین: دگرگونی در سنت

█ █ منبع اصلی
← فصول سوم تا هفتم از جان بروکشایر تامپسن (1380)، رسانه‌ها و مدرنیته؛ نظریه اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدی، تهران، سروش.
█ █ منبع جنبی
← یوست فن لون (1388)، تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی، ترجمه احد علیقلیان، تهران: همشهری (با 2+ نمره فوق‌العاده).

█ █ فعالیت‌های كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم برای درك منبع اصلی ضروری خواهد بود؛
← لطفاً سؤالات، نكات و سایر ملاحظات خود را در تالار گفتگوی اینترنتی درس به اشتراك بگذارید. مطالب وبلاگ را دنبال كنید؛
← همچنین، گزارش‌های زیر را در مواقع تعیین شده، تحویل دهید:
← گزارش 1(تا 1 نمره): چکیده‌ای از سه‌گانه ماتریکس(1 صفحه =350كلمه)، همراه با نظرات شخصی در مورد شرایط حال و آینده فضای رسانه‌ای جدید(2 صفحه=700 كلمه)؛
← گزارش 2(تا 1 نمره):  چكیده فصل 3 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 3(تا 1 نمره):  چكیده فصل 7 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 4(تا 1 نمره): چكیده فصل 4 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 5(تا 1 نمره):  چكیده فصل 5 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 6(تا 1 نمره):  چكیده فصل 6 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 2+ نمره): چكیده درختی همراه با مرور انتقادی كتاب یوست فن لون (1388).

█ █ خط مشی ارزیابی پایان دوره
← ارزیابی پایان دوره، منحصراً بر مبنای (1)فصول 73 كتاب جان تامپسن و (2)مباحث كلاس، صورت خواهد گرفت (14 نمره).

█ █ مراجعه جهت رفع اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوی اینترنتی: PhiloSociology®.ir
← روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه (ساعت 15:00 تا 16:30).

█ █ كتاب‌شناسی؛ سایر منابع پیشنهادی برای مطالعه افزون

برداشتی عمیق‌تر از ارتباطات جمعی 
← مانوئل اولیون كستلز (1380)، ظهور جامعه شبكه‌ای، 3جج.، ترجمه گروه مترجمان، تهران: طرح نو.
← سید حسن حسینی(ویراستار) (1388)، زیبایی‌شناسی و فلسفه رسانه، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتشارات مهرنیوشا.
← مجموعه نویسندگان (71386)، فلسفه رسانه، فصلنامه رادیوتلویزیون، ش.3، سال سوم، بهار 1386 و ش.6، سال چهارم، زمستان 1387.
← منوچهر محسنیان راد (1378)، ارتباط‌شناسی؛ ارتباطات انسانی(میان‌فردی، گروهی، جمعی)، تهران: سروش.
← گِیل ای. مایرز و میشل تی. مایرز (1383)، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا صابرآملی، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

سایر منابع عمومی ارتباطات جمعی
← الکسیس تن (1388)، نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی، ترجمه نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
← ملوین دفلور و اوِرِت دنیس (1383)، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
← ژان كازنو (1373)، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات اطلاعات.
← كاظم معتمدنژاد (1383)، وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
← نظام بهرامی كمیل (1388)، نظریه‌رسانه‌ها؛ جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: كویر.

نظریه‌های ارتباطات جمعی
← دنیس مك‌كوِیل (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مركز مطالعات رسانه‌ها.
← استیون لیتلجان (1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه سید اكبر مبرحسنی و سید مرتضی نوربخش، تهران: جنگل.
← ورنر سورین و جیمز تانكارد (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
← ویلبر شرام (1381)، زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات، ترجمه غلامرضا آذری و زهرا آذری، تهران: رسا.
← سون ویندال، بنو سیگنایتزر، و جین اولسن (1376)، كاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

برنامه‌های پژوهشی متأخر
← فرانك وبستر (1380)، نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده‌سرا.

تحقیق در رسانه
← راجر دی. ویمر و جوزف آر. دومینیك (1384)، تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه كاووس سیدامامی، تهران: سروش.
رادیو
← اریك گ. نوربرگ (1383)، خط‌مشی‌های برنامه‌سازی برای رادیو، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
← كارول فلمینگ (1384)، دستینه رادیو، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: تحقیق و توسعه رادیو.

تلویزیون
← دیوید مك‌كوئین (1384)، راهنمای شناخت تلویزیون، ترجمه فاطمه كرمعلی و عصمت گیویان، تهران: اداره كل پژوهش‌های سیما.
← هربرت زتل (1384)، راهنمای تولید برنامه‌های تلویزیونی، ترجمه علی رجب‌زاده طهماسبی و دیگران، تهران:  انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
← جرالد میلرسون (1384)، فن برنامه‌سازی تلویزیونی، ترجمه مهدی رحیمیان، تهران: سروش.

سایبرفضا
← دیوید بل (1383)، سایبراسپیس، ترجمه امید نیك‌فرجام، تهران: اداره كل پژوهش‌های سیما.

█ █ مراجع تحقیق

دائره‌المعارف‌های مرتبط با موضوع ارتباطات جمعی
← جان فیسك و دیگران (1385)، مفاهیم كلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسین رئیس‌زاده، تهران: فصل نو؛
← مایكل پین (1382)، فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مركز؛
← اندرو ادگار و پیتر سیجویك (1387)، مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

كتابخانه‌های برگزیده
← كتابخانه مركز مطالعات و تحقیقات رسانه؛
← كتابخانه دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛
← كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران.

كتابفروشی‌های برگزیده
← انتشارات آگاه، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروی سازمان مركزی دانشگاه تهران؛
← انتشارات اختران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان اردیبهشت، نبش بازارچه كتاب؛
← انتشارات خوارزمی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروی در اصلی دانشگاه تهران؛
← انتشارات حكمت، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، تقاطع وصال؛
← انتشارات مولا، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، تقاطع وصال.

نشریات ادواری برگزیده
← فصلنامه رسانه، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
← فصلنامه پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.

وبگاه‌های مهم
← American Journalism Review ajr.org
← Columbia Journalism Review www.cjr.org
← International Association for Media and Communication Research iamcr.org
← Journalism Education Association jea.org
← Association for Education in Journalism and Mass Communication www.aejmc.org
← Asian American Journalists Association www.aaja.org
← Newspaper Association of America www.naa.org
← Public Relations Society of America www.prsa.org
← Society of Professional Journalists www.spj.org
← MZTV Museum of Television www.mztv.com
← National Association of Broadcasters www.nab.org
← Radio Days: A Soundbite History www.otr.com
← The Association of Internet Professionals (AIP) www.association.org
← Academy of Television Arts & Sciences www.tvindustry.com
← The History of Broadcasting, 1920-1960 umdrive.memphis.edu/mbensman/public/history1.html
← A Brief History of the Internet www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
← Hobbes' Internet Timeline www.greatachievements.org/greatachievements/ga_13_1
← NetLingo(a dictionary of terms related to the Internet) www.netlingo.com
← CERT® Coordination Center www.cert.org
← The Computer Crime and Intellectual Property Section(CCIPS) www.cybercrime.gov
← CyberAtlas cyberatlas.internet.com
← GetNetWise(resources for families to ensure safe and constructive usage of Internet)www.getnetwise.org
www.safekids.com
← Internet Archive www.archive.org
← Internet Library of Law and Court Decisions www.phillipsnizer.com/internetlib2.htm
← PBS Online(a history of the Internet) www.pbs.org/opb/nerds2.0.1
← IRSS(database of public opinion polls) www.irss.unc.edu/data_archive/pollsearch.html

بروزرسانی برنامه جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دورۀ 1-90-89 ”جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی“ در دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینۀ شناخت عمومی از ارتباطات جمعی و وسایل ارتباط جمعی، طراحی گردیده است.
← ما در این دوره سه هدف را دنبال می‌كنیم:
← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نهاد ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به عنوان نیرومندترین نهاد اجتماعی در حال حاضر است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصیل به دست آورند. دو هدف دیگر حول این هدف پی‌گیری می‌شوند؛
← در این دوره تلاش می‌شود تا با در نظر گرفتن نهاد ارتباطات جمعی در زمینه اجتماعی، احوالات آن و مناسبات آن را با زمینه اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم؛
← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم اساسی مهم مطرح در این حوزه است.
← تفهیم مطالب به دانشجویان محترم، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی، بحث كلاسی، مطالعات دانشجو، ارزیابی مطالعات دانشجویان، و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

█ برنامه دوره
← اعلام برنامۀ ترم/معرفی منابع
← طرح مبحث (منتخب سه‌گانه ماتریکس)
← سیر ارتباطات و درك عمومی از ارتباط و ارتباطات رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح خرد (فصول 3 و 7)
← هویت رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح كلان (فصول 4، 5 و6)
← ظهور عمومیت رسانه‌ای
← تسری عمومیت رسانه‌ای: جهانی‌شدن
← فایق آمدن بر عمومیت‌های پیشین: دگرگونی در سنت

█ منبع اصلی
← ارزشیابی پایان دوره، بر مبنای فصول سوم تا هفتم از مأخذ جان بروکشایر تامپسن (1380)، ”رسانه‌ها و مدرنیته؛ نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها“، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش، و نیز، مباحث کلاس صورت خواهد گرفت.
← توضیح اینکه كتاب پرنفوذ ”رسانه‌ها و مدرنیت؛ نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها“، محصول 1995 انتشارات استنفورد است. متن آن، حاوی عمیق‌ترین برداشت‌ها در زمینه فضای رسانه‌ای جدید است.
← پرفسور جان بروكشایر تامپسن، از چهره‌ها و نظریه‌پردازان مسلط در زمینه ارتباطات جمعی است. وی هم‌اكنون، استاد برجسته دانشگاه كمبریج است.

منبع جنبی
برای مرور انتقادی مأخذ گرانقدر یوست فن لون (1388)، ”تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی“، ترجمه احد علیقلیان، تهران: همشهری، 2 نمره فوق‌العاده در نظر گرفته شده است.
← توضیح اینکه، كتاب ”تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی“، محصول مشترک 2008 گروه انتشاراتی فوق‌العاده معتبر McGraw-Hill و انتشارات دانشگاه آپن است.
← پروفسور ژوست فن لون، استاد دانشگاه ناتینگهام ترنت است. خصوصاً علاقمندی‌های نیرومندی به تکنولوژی رسانه‌ای و جامعه اطلاعاتی، و همچنین، جامعه ریسکی به نحوی که توسط الریک بک مورد توجه بود دارد.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 اسفند 1394 ساعت 22:01

صفحه 1 از 2