فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

مبانی جامعه‌شناسی

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سفاری، مرضیه    ←    20
راستی مینا    ←    19.75
ایمانی پور مهدیه    ←    18.5
قنبریان علویجه امیرحسین    ←    17.5
سلطانی، صادق    ←    17.25
دانه زن حقیقت، حسین    ←    17.25
افخمی، محمدحسین    ←    17
310695031    ←    16.75
310695043    ←    16.25
310695057    ←    16.25
310695032    ←    16
310695055    ←    16
310695033    ←    14.75
310695035    ←    14.75
310695050    ←    14.75
310695041    ←    14.75
310695040    ←    12.75
310695046    ←    12.5
310894051    ←    11.75
310695053    ←    10.25
310695048    ←    10
310695042    ←    9.25
310695037    ←    9
310695054    ←    9
310695045    ←    8.75
310695029    ←    8.5
310695034    ←    8.25
310695052    ←    8.25
310695056    ←    8
310695044    ←    6.75
310695047    ←    6.75
310695030    ←    3.75
310695049    ←    3.75
310695028    ←    2.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310695038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310695036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310695026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.5
■□شماره دانشجویی:                310695051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 2
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310894031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 2
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 3
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310695060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310695031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310695043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.75
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.5
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310695046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                12.5
■□شماره دانشجویی:                310894051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310695053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                10.25
■□شماره دانشجویی:                310695048
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310695042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                9.25
■□شماره دانشجویی:                310695037
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695054
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310695029
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310695034
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 0
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695056
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                8
■□شماره دانشجویی:                310695044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                2.5

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 11:58

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوادی نمینی حوراء    ←    ۲۰
راسك محمدرضا    ←    ۲۰
عباسي محمدرضا    ←    ۲۰
شهبازي ريحانه    ←    ۲۰
گلي حسن    ←    ۱۹
پيماني محمدحسين    ←    ۱۸.۲۵
درفشي هنگامه    ←    ۱۷
۳۱۰۸۹۴۰۲۷    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۹    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۴    ←    ۱۶
۳۱۰۸۹۴۰۳۷    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۳۰۵۱    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۶    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۵    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۳    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۹    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۱    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۰    ←    ۱۱
۳۱۰۸۹۴۰۵۱    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۵    ←    ۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۸    ←    ۲.۷۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۴۴۰۱۹۰۰۹۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵ *نمره گزارش تحقیق ترمیم شد
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۳.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲.۷۵

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:32

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”مبانی جامعه‌شناسی دو“(نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


310292059    ←    20
310292076    ←    20
310292098    ←    19
310292068    ←    16.5
310292069    ←    16.25
310292081    ←    16.25
310292062    ←    15.75
310292070    ←    15.5
310292066    ←    14
310292065    ←    11.75
310292052    ←    5.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310292076
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                 3
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310292059
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310292098
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                19
■□شماره دانشجویی:                310292068
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                16.5
■□شماره دانشجویی:                310292069
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310292081
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310292062
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                15.75
■□شماره دانشجویی:                310292070
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310292066
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14
■□شماره دانشجویی:                310292065
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310292052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 4.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                5.5

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 تیر 1393 ساعت 06:23

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


← ادامه...

آخرین بروز رسانی در جمعه, 13 بهمن 1391 ساعت 19:18 ادامه مطلب...

بروزرسانی دوره‌ی مبانی جامعه‌شناسی ۱-۹۲-۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


░▒▓ اهميت‌علوم‌اجتماعي
← پويايي حاصل از طرح مسائل تازه: آمار انتشار كتاب در علوم اجتماعي در مقايسه با ساير علوم (مطابق با آمار منتشره خانه کتاب در شهریور ۱۳۹۱، مربوط به تا دیماه سال ۱۳۹۰):

موضوع--|--جمع--|--ترجمه--|--تأليف--|--شهرستان--|--تهران--|--چاپ اول--|--تجديد چاپ
کلیات--|--۱۵۰۸--|--۲۲۳--|--۱۲۸۵--|--۲۷۱--|--۱۲۳۷--|--۸۷۷--|--۶۳۱
فلسفه--|--۲۰۵۸--|--۹۷۳--|--۱۰۸۵--|--۴۳۵--|--۱۶۲۳--|--۹۲۰--|--۱۱۳۸
دين--|--۹۰۱۷--|--۱۴۲۹--|--۷۵۸۸--|--۴۸۴۳--|--۴۱۷۴--|--۴۳۴۷--|--۴۶۷۰
علوم اجتماعي--|--۵۴۷۸--|--۸۷۷--|--۴۶۰۱--|--۶۶۴--|--۴۸۱۴--|--۳۱۳۰--|--۲۳۴۸
زبان--|--۱۹۹۴--|--۱۹۰--|--۱۸۰۴--|--۳۲۹--|--۱۶۶۵--|--۹۴۸--|--۱۰۴۶
علوم طبيعي و رياضيات--|--۱۷۵۸--|--۳۹۳--|--۱۳۹۲--|--۳۰۵--|--۱۴۸۰--|--۱۰۱۹--|--۷۶۶
علوم عملي (فنی مهندسی و...)--|--۸۲۲۴--|--۲۱۷۸--|--۶۰۴۶--|--۱۶۳۰--|--۶۵۹۴--|--۵۱۸۸--|--۳۰۳۶
هنر--|--۱۸۲۷--|--۵۴۴--|--۱۲۸۳--|--۲۳۰--|--۱۵۹۷--|--۱۰۲۸--|--۷۹۹
ادبيات--|--۶۰۰۲--|--۹۸۶--|--۵۰۱۶--|--۱۵۴۵--|--۴۴۵۷--|--۳۷۳۹--|--۲۲۶۳
تاريخ و جغرافي--|--۲۷۲۱--|--۳۰۶--|--۲۴۱۵--|--۶۱۷--|--۲۱۰۴--|--۱۵۰۳--|--۱۲۱۸
کمک درسی--|--۴۵۲۹--|--۱۸--|--۴۵۱۱--|--۲۷۰--|--۴۲۵۹--|--۱۱۰۴--|--۳۴۲۵
کودک--|--۶۹۰۷--|--۲۲۵۲--|--۴۶۵۵--|--۱۵۳۱--|--۵۳۷۶--|--۲۹۷۰--|--۳۹۳۷
کودک و کمک درسی--|--۹۸۸--|--۵--|--۹۸۳--|--۱۱۶--|--۸۷۲--|--۱۹۶--|--۷۹۲
جمع بندي--|--۵۳۰۳۸--|--۱۰۳۷۴--|--۴۲۶۶۴--|--۱۲۷۸۶--|--۴۰۲۵۲--|--۲۶۹۶۹--|--۲۶۰۶۹

← موضوعات علوم اجتماعي گشوده و مفتوح مانده‌اند، و مباحث آن به لحاظ عمق، بسيار جاي كار دارد؛ “علوم‌اجتماعي، علوم بي‌نيوتن هستند”.

░▒▓ دورۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي‌یک
← اين دورۀ «مباني جامعه‌شناسي یک» در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به منظور ايجاد درك كلي از جامعه، واقعيت اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، آينده زندگي اجتماعي، و مفاهيم مهم حیطه‌های مذکور ديده شده است.
← ما در اين دوره سه هدف را دنبال مي‌كنيم:
← مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به جامعه‌شناسي است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصيل به دست آورند. دو هدف ديگر، حول اين هدف پي‌گيري مي‌شوند؛
← هدف دوم به دست دادن تصويري از اركان زندگي اجتماعي در شرايط امروز جهان و ايران است؛
← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم اساسي مهم جامعه‌شناسي خواهد بود.
← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه‌هاي ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد.

░▒▓░▒▓ برنامه‌دوره

░▒▓ تقویم دوره
← طرح مبحث جامعه/اعلام برنامۀ ترم/معرفي منابع (حدود ۱ جلسه)
← طرح مبحث جامعه‌شناسي و فهم بايسته از جامعه (حدود ۱ جلسه)
← مقدمه‌اي‌بر‌تحقیق فصل ۲۰ (حدود ۱ جلسه)
← نهادهاي اجتماعي عمده
← نهاد خانواده فصل ۷ (حدود ۲ جلسه)
← نهاد آموزش و پرورش فصل ۱۶ (حدود ۲ جلسه)
← نهاد دين فصل ۱۷ (حدود ۲ جلسه)
← نهاد رسانه‌هاي توده‌ای فصل ۱۵ (حدود ۲ جلسه)
← نهاد كار و زندگي اقتصادي فصل ۱۳ (حدود ۲ جلسه)
← نهاد سياست فصل ۱۴ (حدود ۲ جلسه)
← جمع‌بندی و رفع اشکال   (۱ جلسه)


░▒▓ تقویم‌فعالیت‌های‌پیش‌ازکلاس
تمرین ۱: تأمل در فیلم «داستان مواد» از آنی لئونارد (جلسه دوم)
تمرین ۲: تأمل در فصل بیست+مرور مفاهیم فصل(در لوح ضمیمه) (جلسه سوم)
تمرین ۳: تأمل در فصل هفت+مرور مفاهیم فصل (جلسه چهارم)
تمرین ۴: تأمل در فصل شانزده+مرور مفاهیم فصل (جلسه پنجم)
تمرین ۵: تأمل در فصل هفده+مرور مفاهیم فصل (جلسه ششم)
تمرین ۶: تأمل در فصل پانزده+مرور مفاهیم فصل (جلسه هشتم)
تمرین ۷: تأمل در فصل سیزده+مرور مفاهیم فصل (جلسه نهم)
تمرین ۸: تأمل در فصل چهارده+مرور مفاهیم فصل (جلسه دهم)

 

░▒▓ منبع‌اصلي
← آنتوني گيدنز و كارن بردسال (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن چاووشيان، تهران: نشر ني، فصول ۷ و ۱۷۱۳(نهادهاي اجتماعي عمده)، ۲۰.

░▒▓ منبع‌جنبی
← پيتر كيويستو(۱۳۷۸)، انديشه‌هاي بنيادي در جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني (با ۲+ نمره فوق‌العاده).

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/پس‌ازكلاس
← گزارش‌هاي مکتوب زير را در مواقع تعيين شده، تحويل فرمایید:
← گزارش ۱(۱ نمره):  مرور فیلم سینمایی وب‌پایه «داستان مواد» (مندرج در لوح ضمیمه) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و پاسخ به سؤالات (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۲(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای () چکیده فصل بیست (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۳(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل هفت (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۴(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل شانزده (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۵(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل هفده (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۶(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل پانزده (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۷(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل سیزده (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش ۸(۱ نمره):  الگوی شبکه‌ای چکیده فصل چهارده (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۱ صفحه =۳۵۰ كلمه).
← گزارش فوق‌العاده (تا ۲+ نمره):  مرور انتقادی منبع فرعی؛ شامل: الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف)، همراه با اظهار نظر و تحلیل شما (ده صفحه)

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
← امتحان پايان دوره بر مبناي (۱)فصول ۷، ۱۷۱۳، و ۲۰ از كتاب آنتوني گيدنز و كارن بردسال، (۲) مفاهیم فصول مذکور، همچنين (۳)مباحث كلاس برگزار خواهد شد (۱۲ نمره).

░▒▓ فرصت‌مشورت‌ورفع‌اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir ... hajiheidari@PhiloSociology®.com
← تالار گفتگوي اينترنتي: www.PhiloSociology®.ir
← روزهاي شنبه، یک‌شنبه (ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰)، و دوشنبه (۸:۳۰ تا ۹:۳۰)

░▒▓ ساير‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون‌در‌زمينۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي
← بروس كوئن(۱۳۷۲)، مباني جامعه‌شناسي، ترجمه دكتر غلامعباس توسلي و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت؛
← جوئل شارون(۱۳۷۹)، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني؛
← پيتر كيويستو(۱۳۷۸)، انديشه‌هاي بنيادي در جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني؛
← پيتر ورسلي(۱۳۷۳)، جامعه‌شناسي مدرن، ترجمه حسن پويان، تهران: چاپخش.

░▒▓  مراجع‌تحقيق

░▒ دائره‌المعارف‌هاي‌عمومي
← لوح فشرده لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
← لوح فشرده دائره‌المعارف بريتانيكا(Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite)
← لوح فشرده دائره‌المعارف انكارتا(Microsoft  Encarta. Microsoft Corporation)

░▒ دائره‌المعارف‌هاي‌جامعه‌شناسي
← حميد عضدانلو(۱۳۸۶)، آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه‌شناسي، تهران: نشر ني؛
← مايكل پين(۱۳۸۲)، فرهنگ انديشه انتقادي، ترجمه پيام يزدانجو، تهران: نشر مركز؛
← اندرو ادگار و پيتر سيجويك(۱۳۸۷)، مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه؛
← فيليپ وينر(۱۳۸۵)، فرهنگ انديشه‌هاي سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران: نشر ني؛
← جان فيسك و ديگران(۱۳۸۵)، مفاهيم كليدي ارتباطات، ترجمه ميرحسين رئيس‌زاده، تهران: فصل نو؛
← ايرنا ريما مكاريك(۱۳۸۴)، دانشنامۀ نظريه‌هاي ادبي معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه.

░▒ واژه‌نامه‌جامعه‌شناسي
← سيدمرتضي نوربخش گلپايگاني(۱۳۸۰)، واژگان علوم اجتماعي (انگليسيفارسي، فارسيانگليسي)، تهران: مؤسسه انتشارات بهينه.

░▒ كتابخانه‌هاي‌برگزيده
← كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران؛
← كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران؛
← كتابخانه و مركز اسناد معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري.

░▒ كتابفروشي‌هاي‌برگزيده
← انتشارات آگاه، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي سازمان مركزي دانشگاه تهران؛
← انتشارات خوارزمي، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي در اصلي دانشگاه تهران؛
← انتشارات مولا، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، تقاطع وصال.
← انتشارات حكمت، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، تقاطع وصال؛
← انتشارات اختران، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، خيابان ارديبهشت، نبش بازارچه كتاب؛

░▒ نشريات‌ادواري‌برگزيده
← فصلنامه ارغنون.
← ماهنامه اطلاعات سياسياقتصادي، مؤسسه اطلاعات.
← فصلنامه رسانه، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
← فصنامه اقتصاد سياسي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

░▒ ‌فقط‌«توصیه»هایی‌برای‌تدارک‌مهارت‌های‌عمومی‌و‌پیش‌نیازها
← مهارت‌هاي اخلاقي و پرهیزگاری
← مهارت‌هاي عمومي تحقيق
← مهارت‌هاي كتابخواني
← مهارت در درک و ترجمه
← مهارت‌هاي برنامه‌ريزي
← مهارت‌هاي تفهيم مطلب
← مهارت‌هاي رابطه صحيح با آموزگار و محیط درسی
← مهارت‌هاي گفت و شنود(گفت+”شنود“) و همفكري
← مهارت‌هاي همكاري جمعي
← مهارت سنجش پیشرفت: پیشرفت خود را ثبت کنید(رزومه کاملی تهیه کنید)
← مهارت بهره‌برداری از رایانه
← سخت‌افزار:
← نيازي به رايانه‌هاي با توان پردازش بالاي اطلاعات نداريد!
← ولی، توان بالاي ذخيره اطلاعات شما را آسوده‌تر خواهد كرد.
← به پيشرفت‌هاي كيبورد و موس حساس باشيد!
← چاپگر ليزري
← ترجیحاً اسكنر
← ترجیحاً دوربین عکس‌برداری
← ترجیحاً دوربين فيلم‌برداري
← نرم‌افزار
← Office Enterprize 2010
← Adobe CS6
← SPSS 21
← دائره‌المعارف‌هاي چندرسانه‌هاي موجود در بازار
← يك كليپ گلري ساده
← يك تمپليت گلري ساده
← به پيشرفت‌هاي نرم‌افزاري در حيطه فعاليت خود حساس باشيد.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 16:54

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی | نیمسال 1-91-1390

فرستادن به ایمیل چاپ

در ادامه.ادامه مطلب..... ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی | نیمسال 1-91-1390


آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 16:54 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد ادامه مطلب...حاجی‌حیدری


░▒▓ اهميت‌علوم‌اجتماعي

← پويايي حاصل از طرح مسائل تازه: آمار انتشار كتاب در علوم اجتماعي در مقايسه با ساير علوم (مطابق با آمار سال 1389 خانه کتاب):

موضوع/جمع/ترجمه/تآليف/شهرستان/تهران/چاپ اول/تجديد چاپ
کلیات/2,251  /495/1,756/339/1,912/1,160  /1,091 
فلسفه/2,822  /1,404  /1,418  /513  /2,309  /1,292  /1,530 
دين/11,342  /1,727  /9,615   /6,061   /5,281   /5,482  /5,860 
علوم اجتماعي/8,255  /1,334  /6,921   /1,128  /7,127  /4,043  /4,212 
زبان/4,160  /263  /3,897  /747  /3,413  /1,728  /2,432 
مجموعه علوم طبيعي و رياضيات/6,302   /892   /5,410  /716  /5,586   /2,342  /3,960 
مجموعه علوم عملي-فنی/10,870  /3,009  /7,861  /2,123  /8,747  /6,485  /4,385 
هنر/2,725  /885  /1,840  /396  /2,329  /1,462  /1,263 
ادبيات/12,345  /2,723  /9,622  /2,659  /9,686  /6,843  /5,502 
تاريخ و جغرافي/3,534  /443  /3,091  /836  /2,698  /1,954  /1,580 
جمع بندي/64,606  /13,175  /51,431  /15,518  /49,088  /32,791  /31,815 
← موضوعات علوم اجتماعي گشوده و مفتوح مانده‌اند، و مباحث آن به لحاظ عمق، بسيار جاي كار دارد؛ “علوم‌اجتماعي، علوم بي‌نيوتن هستند”.

░▒▓ دورۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي

 ← اين دورۀ «مباني جامعه‌شناسي»(برای دانشجویان انسان‌شناسی) در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به منظور ايجاد درك كلي از جامعه، واقعيت اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، آينده زندگي اجتماعي، و مفاهيم مهم جامعه‌شناسي تدارك ديده شده است.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 16:56 ادامه مطلب...