فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

تالار گفتگو

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رضائی بهروز    ←    20
عنایت‌پور بروجردی زهرا    ←    20
مهدوی، زهرا    ←    20
سیدمرتضی فاطمه    ←    17.75
وجدانی الهه    ←    17.5
عباسی حسین    ←    17.25
310293073    ←    16.75
310493046    ←    16.75
310291049    ←    15.75
310291067    ←    15.5
310292062    ←    15
310693046    ←    14.25
310493024    ←    11.75
310492055    ←    4░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310293083
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293063
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 1
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310493036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.75
■□شماره دانشجویی:                310293072
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:                310693038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310293073
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:                0.75
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310493046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310291049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                15.75
■□شماره دانشجویی:                310291067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310292062
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                15
■□شماره دانشجویی:                310693046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25
■□شماره دانشجویی:                310493024
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310492055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                4

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 12:02

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اقبالی، محمدرضا    ←    20
بهرامی، پروین    ←    20
تفقدی هلالی ناصر    ←    20
مسعودی نسب، شکیبا    ←    19.75
پیمانی محمدحسین    ←    18.25
سلطانی چرنی زینب    ←    17.25
علی پور مریم    ←    17.25
ریاحی، زهرا    ←    17.25
310494041    ←    16.5
310294059    ←    15.5
310893044    ←    13.5
310493023    ←    12.25
310493027    ←    11
310294060    ←    11
310294052    ←    10.75
310494033    ←    10.5
310392025    ←    10
310893042    ←    9
310494025    ←    8.5
310494043    ←    8.5
310294051    ←    7.5
310494031    ←    6.75
310494047    ←    6.5
310492030    ←    6
310494022    ←    5
310894047    ←    5
310494026    ←    4.75
310294057    ←    4.5
310494030    ←    3.75
310494036    ←    3.25
310494027    ←    2.75
310494035    ←    2.75
310391024    ←    1.5
310494040    ←    0.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310294045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310493026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310294050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310294067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310894028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                18.25
■□شماره دانشجویی:                310494032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310494038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.75
گزارش‌تحقیق:                0.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310493035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310494041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.5
■□شماره دانشجویی:                310294059
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310893044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                13.5
■□شماره دانشجویی:                310493023
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                12.25
■□شماره دانشجویی:                310493027
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310294060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310294052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10.75
■□شماره دانشجویی:                310494033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10.5
■□شماره دانشجویی:                310392025
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310893042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310494025
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.5
گزارش‌تحقیق:                2-
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310494043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310294051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                7.5
■□شماره دانشجویی:                310494031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.5
گزارش‌تحقیق:                2-
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310494047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                6.5
■□شماره دانشجویی:                310492030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6
■□شماره دانشجویی:                310494022
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                5
■□شماره دانشجویی:                310894047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 4.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                5
■□شماره دانشجویی:                310494026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                4.75
■□شماره دانشجویی:                310294057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 4.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                4.5
■□شماره دانشجویی:                310494030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310494036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.25
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3
■□شماره دانشجویی:                310494027
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                2.75
■□شماره دانشجویی:                310494035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                2.75
■□شماره دانشجویی:                310391024
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                1.5
■□شماره دانشجویی:                310494040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 0.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                0.25

آخرین بروز رسانی در جمعه, 08 بهمن 1395 ساعت 00:23

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سفاری، مرضیه    ←    20
راستی مینا    ←    19.75
ایمانی پور مهدیه    ←    18.5
قنبریان علویجه امیرحسین    ←    17.5
سلطانی، صادق    ←    17.25
دانه زن حقیقت، حسین    ←    17.25
افخمی، محمدحسین    ←    17
310695031    ←    16.75
310695043    ←    16.25
310695057    ←    16.25
310695032    ←    16
310695055    ←    16
310695033    ←    14.75
310695035    ←    14.75
310695050    ←    14.75
310695041    ←    14.75
310695040    ←    12.75
310695046    ←    12.5
310894051    ←    11.75
310695053    ←    10.25
310695048    ←    10
310695042    ←    9.25
310695037    ←    9
310695054    ←    9
310695045    ←    8.75
310695029    ←    8.5
310695034    ←    8.25
310695052    ←    8.25
310695056    ←    8
310695044    ←    6.75
310695047    ←    6.75
310695030    ←    3.75
310695049    ←    3.75
310695028    ←    2.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310695038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310695036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310695026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.5
■□شماره دانشجویی:                310695051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 2
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310894031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 2
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 3
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310695060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310695031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310695043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.75
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.5
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310695046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                12.5
■□شماره دانشجویی:                310894051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310695053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                10.25
■□شماره دانشجویی:                310695048
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310695042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                9.25
■□شماره دانشجویی:                310695037
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695054
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310695029
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310695034
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 0
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695056
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                8
■□شماره دانشجویی:                310695044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                2.5

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 11:58

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات کارشناسی ارشد | نیم‌سال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رهروان، ابوالفضل    ←    ۲۰
صارمی، انیس    ←    ۲۰
صحرایی اردکانی، محسن    ←    ۲۰
صفرزاده لاكلايه، مصطفي    ←    ۱۹.۷۵
۱۵۰۲۹۴۴۲۸    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۹۴۰۲۶    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۶۹۳۰۱۶    ←    ۱۳
۳۱۰۲۹۴۰۳۷    ←    ۱۲.۲۵
۱۵۰۲۹۴۴۳    ←    ۸.۲۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹.۷۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۹.۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۲۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲
گزارش فوق‌العاده:                 -۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۱
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۴.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۲۵

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 23 بهمن 1394 ساعت 21:28

ریز نتایج آزمون پایان دوره تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغفاري سياوشاني فاطمه    ←    ۲۰
زندكريمخاني اميد    ←    ۱۷
۳۱۰۲۹۱۰۶۳    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۲۹۱۰۸۳    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۴    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۷    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۸    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۳۳    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۶    ←    ۱۱
۳۱۰۲۹۱۰۵۱    ←    ۹.۵
۳۱۰۳۹۱۰۳۲    ←    ۱.۷۵░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۵۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۶۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                 ۱
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۸۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۱۰۳۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۶۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵■□شماره دانشجویی:       
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۹.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۹.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۱۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۱۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱.۷۵

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:10

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی سه | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسين زاده حسام    ←    ۲۰
ناصح رضا    ←    ۱۸.۷۵
عليمرداني محمدحسين    ←    ۱۷.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۴    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۲.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۷    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۳    ←    ۱۲
۳۱۰۴۹۱۰۲۹    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۷    ←    ۱۰
۳۱۰۲۹۲۰۶۶    ←    ۶.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۶    ←    ۴.۲۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 ۱
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۷۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵۲
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۰
■□شماره دانشجویی:       
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۷.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۶
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۶.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۴.۲۵

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:12

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميرسعيدي سيدمحمد    ←    ۲۰
قشقايي عليرضا    ←    ۲۰
سرافراز يوسف    ←    ۱۹.۷۵
حنيف زاده علي    ←    ۱۹
مراسلي محمدصادق    ←    ۱۸.۵
موسوي سيدهادي    ←    ۱۸.۵
جلالي محمد    ←    ۱۸.۲۵
عباسي حسين    ←    ۱۷.۷۵
۳۱۰۴۹۳۰۳۶    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۸۹۳۰۴۷    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۸۹۳۰۲۸    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۸۹۳۰۳۲    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۸۹۳۰۳۴    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۴۹۲۰۵۲    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۹۳۰۷۲    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۴۹۳۰۴۲    ←    ۱۲.۷۵
۳۱۰۴۸۹۰۳۸    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۴۹۲۰۳۴    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۴۸۹۰۴۷    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۱
۳۱۰۶۹۳۰۴۲    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۲۰۳۹    ←    ۹.۲۵
۳۱۰۸۹۳۰۳۵    ←    ۷.۷۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۶۹۳۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۸
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۷۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۸
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵*نمره گزارش تحویل شده ترمیم می شود
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۸
گزارش‌تحقیق:                ۲
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۶۹۳۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۱
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۶۹۳۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۲۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۲
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۶۹۳۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۳۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۳۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۳۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۳۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۲۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۳۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۲۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۸۹۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۸۹۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۳۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۶۹۳۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۰.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۲۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۹
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۹.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۳۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۷.۷۵

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:29

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوادی نمینی حوراء    ←    ۲۰
راسك محمدرضا    ←    ۲۰
عباسي محمدرضا    ←    ۲۰
شهبازي ريحانه    ←    ۲۰
گلي حسن    ←    ۱۹
پيماني محمدحسين    ←    ۱۸.۲۵
درفشي هنگامه    ←    ۱۷
۳۱۰۸۹۴۰۲۷    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۹    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۴    ←    ۱۶
۳۱۰۸۹۴۰۳۷    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۳۰۵۱    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۶    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۵    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۳    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۹    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۱    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۰    ←    ۱۱
۳۱۰۸۹۴۰۵۱    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۵    ←    ۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۸    ←    ۲.۷۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۴۴۰۱۹۰۰۹۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵ *نمره گزارش تحقیق ترمیم شد
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۳.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲.۷۵

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:32

چند و چون نظریه‌های جامعه‌شناسی یک| دو| سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب... در گفتگو با سمر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ چرا در کلاس‌های نظریه جامعه‌شناسی، دانشجویان را با متن اصلی نظریه‌پردازان مواجه نمی‌کنید؟ چرا از متون دست‌اول استفاده نمی‌کنید و به جای آن از متون شارحانی مثل ریتزر بهره می‌برید؟ به نظر می‌رسد در مواجهه با متن اصلی نظریه‌پردازان، بدون واسطه، بیشتر و بهتر با نظر آن‌ها آشنا می‌شویم و شناخت درست‌تری حاصل می‌شود.
▬    بسم الله الرحمن الرحیم. دوره‌های درسی نظریه‌های جامعه‌شناسی یک، دو، و سه، در مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی، مطابق درس‌نامه مصوب، ملزم به آموزش خطوط اصلی نظریات حدود چهل نظریه‌پرداز اصلی علم‌الاجتماع است. هدف برنامه‌ریزان هم این بوده است که دانشجو در مقطع کارشناسی، با کسب شناخت عمومی از این متفکران، بتواند با یک دید باز، نوعی چشم‌اندازی کلی به دست آورد تا در مقطع کارشناسی ارشد، بتواند یکی از این دیدگاه‌های نظری را ترجیح دهد و مشی تحلیلی خود را بر او منطبق سازد، و نهایتاً، در مقطع دکتری، بتواند دیدگاه مستقل خود را بسازد.
▬    پس، منظور اصلی در مقطع کارشناسی، به دست دادن دید کلی، لااقل در مورد چهل متفکر اصلی جامعه‌شناسی است. خب؛ این مأموریت بزرگی بر دوش معلم درس نظریه‌های جامعه‌شناسی است. بگذریم که معمولاً تفهیم موفق این چهل متفکر، منوط به طرح دیدگاه‌های سایر متفکرین در علوم انسانی است که آن را نیز باید به شرح وظایف استاد درس نظریه‌های جامعه‌شناسی افزود. فی‌المثل، نمی‌توان دیدگاه‌های مارکس را به خوبی تفهیم کرد، بدون آن که لااقل هگل و فوئرباخ نیز تفهیم شوند؛ نمی‌توان وبر را به خوبی تدریس کرد، مگر آن که به نیچه و شلایرماخر و دیلتای نیز اشاراتی داشت. پس، می‌توانید تصور کنید که شمار متفکرینی که باید به دانشجویان تفهیم شوند، تا دید بازی برای انتخاب آن‌ها برای تأمل بیشتر و خوانش متون اصلی حاصل شود، چقدر زیاد است.
▬    وانگهی، اغلب این دانشمندان را با ارجاع به یک متن نمی‌توان به خوبی شرح داد، و حتی شرح آن‌ها بر مبنای یک متن، گمراه کننده خواهد بود. مثلاً اگر بخواهیم مارکس را به اتکاء متن اصلی وی تدریس کنیم، لااقل «ایدئولوژی آلمانی»، «مانیفست کمونیست»، و «سرمایه» را باید معیار و محور قرار دهیم، تا تمایز سه دوره حیات فکری مارکس بر دانشجو معلوم شود که باز هم در این انتخاب، منابع مهمی مانند «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» یا «فقر فلسفه» یا «هیجدهم برومر لویی بناپارت» از قلم می‌افتند که واقعاً فهم مارکس بدون پرداختن به این منابع، سوء تعبیر بزرگی خواهد بود. از این گذشته، دانشجو مارکس را به درستی درک نخواهد کرد، مگر این که درکی از پروژه فنومنولوژی کانت و استمرار آن در هگل و تجدید نظرهای فوئرباخ به دست آورد.
▬    همین وضع در مورد فی‌المثل پارسنز هم صادق است؛ «ساختار نظریه کنش»، «سیستم اجتماعی»، و «جوامع»، نشانگر سه مرحله متمایز حیات فکری پارسنز است، و چقدر سخت است که مجموعه مهم «به سوی تئوری عام کنش» از این فهرست حذف شود، چون بهتر از کتاب «سیستم اجتماعی» زوایای دقیق نظام کنش در آن شرح داده شده‌اند. بگذریم، که فهم صحیح پارسنز، متوقف است بر فهم نظریه عمومی سیستم‌ها، و مقایسه او با کسی مانند لوهمان.
▬    این را هم باید به زوایای این بحث افزود که اغلب متون اصلی، ترجمه خوبی ندارند، یا اصلاً ترجمه ندارند. مثلاً در مورد وبر، ترجمه خوبی از کتاب «اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری» در دست دانشجوی ما هست، ولی کتاب اصلی او «اقتصاد و جامعه» است، که ترجمه آن نه تنها خوب نیست، بلکه در برخی موقعیت‌ها گمراه کننده است، و باید همان ترجمه انگلیسی پارسنز از متن آلمانی را خواند.
▬    با این اوصاف، تدریس نظریه‌های جامعه‌شناسی بر مبنای متون اصلی، در هر ترم، تنها در مورد بخشی از نظریات یک دانشمند میسر است که آن هم نارساست. حال، سؤال این است که آیا این نحو متن‌محور تدریس نظریه‌های جامعه‌شناسی مطلوب است؟ به نظر من، برای استاد، این شیوه تدریس، بسیار خوشایند و آسان است و نحوی زنگ تفریح به حساب می‌آید؛ این شیوه تدریس می‌تواند در بحث‌های بی‌پایان در مورد ریشه عبارات و اصطلاحات غرق شود، یا صورتی پیچیده و بظاهر عمیق برای کلاس درس بسازد. اما آیا، به همین اندازه که برای استاد مفرح است، به صلاح دانشجو و به مصلحت آکادمی هم هست؟ بی‌گمان، نه.
▬    تجربه این نحو تدریس، خوب نبوده است. دانشجویانی که به این شیوه درس نظریه‌ها را خوانده‌اند، اغلب شیفته یک نظریه‌پرداز از آب در می‌آیند که برای این شیفتگی، اغلب دلایل خوبی هم ندارند، چرا که نمی‌توانند به برتری دیدگاه آن نظریه‌پرداز نسبت به سایر نظریه‌پردازان استدلال کنند. شیفتگی برخی دانشجویان به مارکس و لکان و ژیژک و رورتی و هایک و ...، این روزها، مانند استقلالی و پرسپولیسی بودن برخی جوانان دیگر است. بیشتر یک نحو جو و تب است.

░▒▓ خیلی از دانشجویان ارشد، احساس می‌کنند اگر در دوره کارشناسی، متن اصلی نظریه‌پردازان را خوانده بودند، اکنون سر کلاس‌ها وضعیت بهتری داشتند و سوادشان به مراتب بالاتر بود. احساس لزوم می‌کنند که یک‌سری از متون مشهور اصلی را خوانده باشند که متأسفانه نخواندند.
▬    خب؛ دانشجویانی که مارکسی، لکانی، ژیژکی، یا ... هستند، طبعاً می‌توانند مدعی تسلط کامل به منابع یک متفکر شوند، و بدین ترتیب، رشک سایر دانشجویان و حتی برخی اساتید را برانگیزند، ولی پرسش من این است که این تسلط، چه ارزشی بیش از فخرفروشی می‌تواند داشته باشد؟ زمانی، از دانشجویی که داوطلب ورود به دوره دکتری بود و قویاً مدعی لکان بود، از مقایسه استوارت هال و ژاک لکان سؤال شد و او گفت اصلاً اسم استوارت هال را نشنیده است! سؤال من این است که این نحو هواداری چشم و گوش بسته از لکان، چه ارزش علمی دارد؟ ارزش کمی دارد.
▬    پیشنهاد من، و پیشنهاد اکثر قریب به اتفاق اساتید مسلط نظریه‌های جامعه‌شناسی این است که بهتر است دانشجو در مقطع کارشناسی، با کمک گرفتن از زوایه دید یک مدرس بزرگ و جهانی نظریه‌ها مانند جرج ریتزر، ریمون آرون، جانان ترنر، کرایج کالهون، ریمون بودون، و ...، یک مرور کلی و سریع و جامع به نظریات و مکاتب جامعه‌شناسی داشته باشد، در مرحله بعد و در مقطع کارشناسی بتواند آن‌ها را با هم مقایسه و بین آن‌ها داوری کند، و نهایتاً، در مقطع دکتری با انتخاب یک نظریه‌پرداز، به دیدگاه‌ها و منابع اصلی او مسلط شود. این، مسیر منضبط و تضمین شده تدریس و تحصیل نظریه‌هاست، که از وسوسه‌های فخرفروشی مبراست، و دانشجو را منظم و بقاعده رشد می‌دهد.

░▒▓ آیا نمی‌شود با قبول این نکاتی که شما می‌فرمایید، از هر نظریه‌پردازی، یک مقدار از متن اصلی و بدون واسطه‌اش را خواند؟ در عین این که بر شخص خاصی متمرکز نشد؟
▬    منطبق بر برنامه نظریه‌های جامعه‌شناسی یک (اندیشه اجتماعی تا ۱۸۳۸)، جی. اچ. آبراهامز، مجموعه‌ای دو جلدی تدارک دیده است که در آن منتخب خوبی از منابع اصلی متفکران مطرح در درس نظریه‌های جامعه‌شناسی یک هست. همچنین، فرانکلین لو فن بومر هم مجموعه «جريان‌هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي» را فراهم کرده است که آن هم انتخاب‌های خوبی است.
▬    همچنین، بر وفق برنامه‌های نظریه‌های جامعه‌شناسی دو (۱۸۳۸ تا ۱۹۶۸)، لیوئیس کوزر رئیس فقید انجمن جامعه‌شناسی امریکا با همکاری برنارد روزنبرگ، مجموعه‌ای تدارک دیده است که آن هم متضمن انتخاب‌های خوبی است، ولی نه متفکر‌محور، بلکه موضوع‌محور تدارک شده است. مجموعه دو جلدی پیتر ورسلی، با عنوان «جامعه‌شناسی مدرن» هم انتخاب‌های خوبی در خود دارد.
▬    در محدوده برنامه درس نظریه‌های جامعه‌شناسی سه (۱۹۶۸ تا ۱۹۹۸)، مجموعه لارنس کهون با عنوان «از مدرنيسم تا پست‌مدرنيسم» و کار سايمون ديورينگ با عنوان «مطالعات فرهنگي» انتخاب‌های خوبی انجام داده‌اند.
▬    ما، مجموع این شش منبع را به عنوان منابع جنبی Selected Readings به دانشجویان معرفی می‌کنیم ؛ اما معرفی این منابع به عنوان منبع اصلی برای درس نظریه‌های جامعه‌شناسی عملاً میسر نیست، و خارج از تحمل دانشجویانی است که هر ترم باید ده درس دو واحدی را بگذرانند. اگر بخواهیم این منتخب‌ها را به عنوان منابع اصلی به دانشجویان پیشنهاد کنیم، بدون احتساب مباحث کلاس که به شرح این متون می‌پردازد، برای هر یک از دروس دو واحدی نظریه‌های جامعه‌شناسی بین هشت‌صد تا هزار و پانصد صفحه منبع تکلیف کرده‌ایم که واقعاً از حیطه توان دانشجویان خارج است، و شدنی نیست. بگذریم که این انتخاب‌ها جامع و کامل هم نیست و استاد مجبور است چیزهایی به آن‌ها اضافه کند.
▬    عملاً به ازای هر واحد درسی، بسته به سنگینی متن، می‌توان بین صد تا صد و پنجاه صفحه مطالعه را به دانشجویان تکلیف کرد، و بیش از آن، عملی نیست. بنا بر این، حتی این منابع Selected Readings هم، عملاً نمی‌توانند منبع اصلی برای درس نظریه‌های جامعه‌شناسی قرار گیرند؛ و تنها به عنوان منابع فرعی قابل پیشنهاد هستند.

░▒▓ چرا سر کلاس‌هایتان دائماً از مثال‌های سیاسی استفاده می‌کنید و قضاوت‌های ارزشی می‌کنید؟ این دست از بحث‌ها، دانشجویانی را که مخالف با نظرات شما هستند، آزار می‌دهد. آیا می‌شود این بحث‌ها را با جامعه‌شناسی جمع کرد، در حالی که به علمی بودن بحث آسیبی وارد نشود؟
▬    بی‌گمان موفق‌ترین و پرنفوذترین معلم جامعه‌شناسی در تاریخ جامعه‌شناسی ایران، مرحوم دکتر علی شریعتی بوده‌اند. منطقی است که هر مدرس جامعه‌شناسی به وقت تدریس، نیم نگاهی به شیوه‌های درخشان آن استاد گران‌قدر داشته باشد. این، برای من یک اصل است.
▬    خب؛ حالا با این اصل، اجازه بدهید به سؤال شما بپردازم. چند نکته هست. یکی این که اصلاً چرا نظریه را با مثال تفهیم می‌کنیم؟ آیا نمی‌شود بدون مثال مباحث نظری را تفهیم کرد؟ اصولاً، نه. چرا که برای ما کافی نیست که دانشجو نظریه را بفهمد، بلکه باید بتواند نظریه را تحلیل کند، به مدل و الگو تبدیل نماید، بتواند بر مبنای موقعیت عوامل مدل را وزن‌دهی و ارزیابی کند، و نهایتاً، بتواند در موقعیت مقتضی این الگوهای نظری را استعمال نماید. بدون طرح مثال، کلاس نظریه‌های جامعه‌شناسی، مثل کلاس شیمی و فیزیک نظری بدون آزمایشگاه است.
▬    نکته بعد این است که چرا مثال‌های سیاسی؟ نکته آن است که باید مثال‌هایی طرح شوند که همه دانشجویان در مورد آن‌ها اطلاع داشته باشند، و من معمولاً از سه دسته مثال استفاده می‌کنم؛ مثال‌های سیاسی، رویدادهای اجتماعی بسیار فراگیر، و مثال‌های حوزه تکنولوژی؛ چرا که به مرور و در فاصله سال هشتاد و دو تا کنون، دریافته‌ام که این سه دسته مثال، موضوعاتی هستند که با طرح آن‌ها مشکل تفهیم الگوی نظری دو تا نمی‌شود و جمعی از دانشجویان به خود مثال با ابهام نمی‌نگرند. در واقع، مثال باید آن قدر روشن باشد که به معضل نظری نور بتاباند و آن را روشن‌تر کند.
▬    نکته دیگر این که دانشجویان از شنیدن دیدگاه سیاسی مخالف خود آزرده می‌شوند. خب؛ این هست، و من معمولاً سعی می‌کنم که موضوع را تلطیف کنم. به عبارت دیگر، اگر نقدی به روزنامه کیهان داشته باشم، فی‌الفور نقدی هم به روزنامه شرق مطرح می‌کنم یا بالعکس، تا از آزردگان رفع آزردگی شود؛ ولی مطلب این است که دانشجویان و بویژه دانشجویان علوم اجتماعی باید سعه صدر بیشتری داشته باشند. من این آزردگی را نحوی تنبلی فکری می‌دانم که دانشجویان تحمل شنیدن رأی مخالف خود را نداشته باشند. آن‌ها طاقت درگیری فکری ندارند، و این برای دانشجویان، نحوی عافیت‌طلبی فکری و عیب است. خاطرم هست که برخی اساتید دانشکده در سال‌های دهه هفتاد، در کلاس‌هایی که تعداد زیادی از دانشجویان آن، رزمندگان تازه از جبهه برگشته، یا جانباز یا آزاده بودند، علیه جنگ و امام و رهبری و فرماندهان و سهمیه رزمندگان و جانبازان و شاهد و از این دست مسائل، حرف‌های رکیک می‌زدند، ولی دانشجویان به احترام استاد صبر می‌کردند. خب؛ دانشجویان ورودی هفتاد و دو و هفتاد و سه، دانشجویانی بودند که هزینه‌های سنگینی برای این چیزهایی که سر کلاس‌ها تحقیر می‌شدند داده بودند؛ یادم هست، یکی از دانشجویان ورودی هفتاد و سه به نام آقای صبوری، علاوه بر آن که آزاده بود، نیمی از صورت خود را هم در جنگ از دست داده بود. امثال صبوری، صبر می‌کردند و به احترام استاد، فحاشی‌های غیر علمی او نسبت به ارزش‌های جنگ و جهاد را تحمل می‌کردند. یادم هست، یکی از اساتید به آقای هاشمی که آن موقع به عنوان فرمانده جنگ خیلی احترام داشت، می‌گفت: «اکبرکوسه». با این حال، افرادی که تازه از جنگ برگشته بودند و دوستان و اقوام و خانواده و سلامتی و جوانی خود را در جنگ از دست داده بودند، صبر می‌کردند. و با همه این صبوری‌ها،  به آن‌ها انگ انحصارطلب هم می‌زدند. البته گاهی هم وقتی کارد به استخوانشان می‌رسید و اعتراضی می‌کردند، با آن‌ها برخورد سختی می‌شد. یک زمانی چهار نفر از هفتاد و سه‌ای‌ها رفتند دم در دانشکده و  اجازه ورود به دکتر عبدالکریم سروش را ندادند. صبح این کار را کردند و ساعت دوازده ظهر هر چهارتا از دانشکده اخراج شدند، و هیچ تجدیدنظری هم در مورد آن‌ها صورت نگرفت. حال، امروز دانشجویانی سر کلاس‌های ما نشسته‌اند که در قیاس با هفتاد و سه‌ای‌ها، هزینه چندانی بابت ارزش‌های سیاسی خود نپرداخته‌اند، و با این حال، اگر در مورد دیدگاه سیاسی خود، این‌طور بی‌حوصلگی نشان دهند، جای تأمل دارد. قدری حوصله‌ها و سعه صدرها کم شده است. باید پرسید که اگر در دانشکده علوم اجتماعی مسائل سیاسی مبتلابه مردم مورد کاوش و تحلیل قرار نگیرد، کجا باید چنین کاوش‌هایی صورت گیرد؟
▬    نکته آخر این که، آیا قضاوت ارزشی به مباحث علمی آسیب می‌زند یا خیر؟ پاسخ من این است که اگر این کار به نحو منضبطی انجام شود و پیش‌فرض‌های ارزشی «تصریح» شوند، نه. سؤال اساسی‌تر این است که آیا اساساً بحث‌های علمی می‌توانند فارغ از قضاوت ارزشی باشند؟ یا آن‌ها که مدعی فراغت ارزشی هستند، در واقع، با این ادعا، قضاوت‌های ارزشی خود را از وارسی منطقی مصون نگه می‌دارند؟ در یونان باستان، تنها علمی که عملی می‌شد، پزشکی بود، که از همان زمان، قضاوت‌های اخلاق پزشکی بخشی از علم پزشکی شد، و هم‌اکنون هم یکی از جنبه‌های غیر قابل انفکاک فعالیت پزشکی، جنبه‌های اخلاقی است، و در دانشکده پزشکی یک مؤسسه تخصصی اخلاق پزشکی وجود دارد که به تمام زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی از این بابت سرویس می‌دهد. حال، سؤال این است که هم اکنون که همه علوم و از جمله علوم اجتماعی کاربری و عملی شده‌اند، آیا دانشجویان این رشته‌ها به اندازه دانشجویان علوم پزشکی در زمینه اخلاق حرفه‌ای آموزش می‌بینند؟ متأسفانه نه. در زمینه اخلاق حرفه‌ای هم دو میدان عمل وجود دارد؛ یکی اخلاق حرفه‌ای هنجاری، و دیگری، مهارت‌های عملی اعمال هنجارهای حرفه‌ای. ما در دانشکده علوم اجتماعی، مانند دانشگاه علوم پزشکی، باید علاوه بر آن که به دانشجویان خود اخلاق هنجاری حرفه‌ای متناسب با جامعه‌شناسی کاربردی را می‌آموزیم، باید مهارت و فرونسیس اعمال این هنجارهای حرفه‌ای را هم یاد بدهیم؛ و تأملات سیاسی در کلاس‌های مختلف، بویژه در خدمت رشد مهارت‌ها و فرونسیس هنجارهای حرفه‌ایست، البته مشروط بر آن که قضاوت‌های ارزشی به صراحت بیان شوند، نه آن که به طور پنهان در ضمن مباحث علمی به خورد دانشجویان داده شود. در آن زمینه اول، یعنی آموزش اخلاق هنجاری حرفه‌ای هم امید داریم با تقویت رشته فلسفه علوم اجتماعی و متفکران اجتماعی مسلمان، این جنبه هم تقویت شود. این کمک می‌کند که دانشکده علوم اجتماعی به آن هدف‌هایی که مرحوم شریعتی برای «ابوذرپروری» در نظر داشت، نزدیک‌تر شود.
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 23 آذر 1394 ساعت 19:00

دوره‌تدارک‌نظری‌برای‌بررسي‌مسائل‌اجتماعي فرهنگي‌ايران

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


←    اين دورۀ «بررسي مسائل اجتماعي فرهنگي ايران» در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران: بر مبناي تدارك مهارت‌هاي لازم در زمينۀ درك و تحليل برداشت‌هاي غالب از مسائل اجتماعي فرهنگي در ميان پژوهندگان علوم اجتماعي طراحي شده است؛ بويژه از آن روي كه اين مباني مي‌توانند درك اصولي سودمندي براي فهم و هدايت ارتباطات اجتماعي و توده‌اي در اين جامعه فراهم نمايد.
←    ما در اين دوره سه هدف را دنبال مي‌كنيم:
←    مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به تحليل منظم مسائل اجتماعي فرهنگي ايران است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصيل به دست آورند.
←    هدف دوم به دست دادن تصويري از سير جامعه ايران است؛ اين تصوير دانشجويان را كمك مي‌كند تا برنامه‌هاي پژوهشي خود را با ديد بازتري انتخاب كنند؛
←    و منظور سوم، آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم و نظريه‌هاي اساسي است كه تاكنون براي فهم منظم و سيستماتيك جامعه ايران به كار رفته است.
←    انتظار بر اين است كه اين دوره، درك شما را از كاربست فنون و مهارت‌هاي ارتباطات در جامعه ايران عميق‌تر نمايد.

░▒▓ برنامه دوره
←    كليات/طرح مبحث/اعلام برنامه دوره
←    مرور مباني جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي
←    درآمد تاريخي
←    روشنفکری راست‌گرا
←    روشنفکری چپ‌گرا پس از ۱۳۲۰
←    مثلث نظريه‌پردازي جامعه‌شناختی براي فهم مسائل اجتماعي ايران
←    نظريۀ استبداد آسيايي
←    نظريۀ مدرن‌سازي
←    نظريۀ منتقد مدرنيت
←    جمع‌بندي رویکرد مثلثی برای تحلیل مسائل اجتماعی ایران
←    ظهور جامعه شبکه‌ای ایرانی

░▒▓ منبع‌اصلي
←    حامد حاجی‌حیدری (۱۳۹۳)، تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران، تهران: انتشارات و تحقیقات جامعه نو.

░▒▓ منابع‌جنبی
←    رضا امیدی و همکاران (۱۳۹۳)، جامعه ایران در مقاله‌های علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، تهران: شورای اجتماعی کشور.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران، ۱۰ جج.، تهران: آگاه.

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/ پس‌ازكلاس
←    مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود.
←    سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد.
←    گزارش تحقیق (۳ نمره) که تا یک آذرماه تحویل خواهد شد، شامل بیش‌پژوهی در یکی از حیطه‌های «دین»، «خانواده»، «آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت»، «سیاست»، و «اقتصاد»، ملهم از مقالات منابع جنبی. ساخت گزارش‌های تحقیق به ترتیب زیر باشد: چکیده (۱۰۰ کلمه)+کلیدواژگان (۱۰ تا ۱۵ کلمه)+ طرح مسأله (مسأله چه هست و چه نیست)+ روش‌شناسی تحلیل و ارزیابی منابع مورد استفاده تحقیق+ مرور اهم ادبیات پیشین+ اظهار نظر مقایسه‌ای در موضوع منتخب+ جمع‌بندی و تصریح پاسخ به مسأله + توصیه‌هایی به مطالعات بعدی+ فهرست منابع.
←    در تهیه تحقیق به «کد دفاع از سلامت تحقیق» مندرج در پشت این صفحه توجه فرمایید.

░▒▓ گزارش‌های‌فوق‌العاده
←    به ضمیمه گزارش تحقیق، پاورپوینت تفصیلی سخنرانی گزارش، تا ۲+ نمره افزون بر بیست نمره، نمره تعلق خواهد گرفت.
←    همچنین، به مرور + انتقادی منبع اصلی تا ۲+ نمره افزون بر بیست نمره، نمره تعلق خواهد گرفت؛ ساختار گزارش، همچون گزارش اصلی است.
←    گزارش‌های فوق‌العاده با برگه امتحان تحویل خواهند شد.

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
←    امتحان پايان ترم بر مبناي (۱) متن اصلی، همچنين (۲) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (۱۷ نمره).
←    در مجموع، ارزیابی بر مبنای ۱۷ نمره آزمون، ۳ نمره تحقیق، و تا سقف ۴ نمره فوق‌العاده صورت خواهد گرفت.

░▒▓ فرصت‌مشورت‌ورفع‌اشكال
←    hajiheidari@PhiloSociology®.ir ... hajiheidari@PhiloSociology®.com
←    www.PhiloSociology®.ir
←    روزهاي یک‌شنبه و دوشنبه(غیر از موعد تشکیل شورای عمومی گروه-قبل از مراجعه هماهنگ فرمایید) (ساعت ۱۲-۱۱)░▒▓ كتاب‌شناسي؛‌برخی‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون


░▒▓ برداشت‌اصولي‌و‌مقدماتي‌از‌مسائل‌اجتماعی
←    کالوین جِی. لارسن (۱۳۷۷)، نظریه‌های جامعه‌شناسی محض و کاربردی، ترجمه‌ی غلامعباس توسلی و رضا فاضل تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
←    ارل رابينگتن و مارتين واينبرگ (۱۳۸۳)، رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي، ترجمة رحمت‌ا…. صديق سروستاني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
←    دانيلين لوزيك (۱۳۸۳)، نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي، ترجمة سعيد معيدفر، تهران: انتشارات اميركبير.
←    جیمز کرون (۱۳۸۹)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی؛ چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟، ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه کرمی، تهران: جامعه‌شناسان.
←    جعفر سخاوت (۱۳۸۰)، جامعه شناسي انحرافات، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
Vincent N. Parrillo (ed.) (۲۰۰۸), Encyclopedia of Social Problems, London: Sage.░▒▓ بررسی‌مسائل‌اجتماعی‌ایران؛ برخی‌مجموعه‌های‌مهم
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران و شهرداری تهران (۱۳۷۵)، مجموعه مقالات اولین همایش طرح مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۸۰)، نامة انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران؛ ويژة بررسي مسائل اجتماعي ايران، ۶ شش.، تهران: انتشارات كلمه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ مسايل و مشكلات اجتماعي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي ايران، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعهمقالاتدومينهمايشمليآسیب‌هایاجتماعیدرایران؛ اعتياد به مواد مخدر و خودكشي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي خانواده نابسماني خشونت و طلاق، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط اجتماعي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ بحران هويت و آنومي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ جرم جنايت و ونداليسم، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ كجروي بزه‌كاري و انحراف‌هاي اجتماعي، تهران: آگاه.
←    محسن فردرو، سهراب حميدي و رضا يعقوبي (۱۳۸۰)، جامعه و فرهنگ، مجموعه مقالات، ۳جج.، انتشارات آرون.
←    سيف‌الله سيف‌اللهي (۱۳۸۱)، جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران،مجموعه مقالات، تهران: مؤسسة انتشارات جامعه پژوهان سينا.
←    سيد جواد طباطبايي (۱۳۸۰)، ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران، تهران: نشر نگاه معاصر.
←    محمدحسین بحرانی (۱۳۸۸)، طبقة متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر (۱۳۲۰-۱۳۸۰)، تهران: آگاه.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۶۶/۱۳۶۷)، «شهرشینی شتابان و ناهمگون»؛ ۱۰ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۲۳-۱۴.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۶۹/۱۳۷۰)، «دیدگاههای نظری در جامعه شناسی ‌ شهر و شهر‌نشینی»؛ ۷ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۵۰-۴۰.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۷۳/۱۳۷۴)، «آلونک نشینی درایران: دیدگاههای نظری، با نگاهی به شرایط ایران»؛ ۳ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۹۵-۸۷.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۷۶/۱۳۷۷)، «شهر ‌شهر‌وندمدار»؛ ۵ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۱۳۴-۱۲۰.
←    یرواند آبراهامیان (۱۳۸۴)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی.
←    عماد افروغ (۱۳۸۰)، چالش‌هاي كنوني ايران، تهران: حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي.
←    سعید معیدفر (۱۳۸۹)، مسائل اجتماعی ایران؛ اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، تهران: نشر علم.
←    فرامرز رفيع‌پور (۱۳۷۸)، آنومي يا آشفتگي اجتماعي ، تهران: سروش.
←    مسعود كمالي (۱۳۸۱)، دو انقلاب ايران؛مدرنيته،جامعةمدني،مبارزةطبقاتي، تهران: نشر ديگر.
←    محمد قوچاني (۱۳۷۹)، يقه‌سفيدها،جامعه‌شناسي نهادهاي مدني در ايران امروز، تهران: نقش و نگار.
←    حسين كاجي (۱۳۷۸)، كيستي ما از نگاه روشنفكران ايراني، تهران: روزنه.
←    حسين كچوئيان (۱۳۸۳)، كندوكاو در ماهيت معمايي ايرانجهاني‌سازي،دموكراسي‌وجامعه‌شناسي‌سياسي‌ايران، قم: مؤسسه آموزشي باقرالعلوم.
←    دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (۱۳۸۰)،  مجموعه مقالات هم‌انديشي بررسي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‌ها و رويكردها، ۲جج.، قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
←    مسعود كارشناس (۱۳۸۲)، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، يوسف حاجي‌عدالوهاب و يوسف سعيدي، تهران: گام‌نو.
←    فرزين وحدت (۱۳۸۲)، رويارويي فكري ايران با مدرنيت، مهدي حقيقت‌خواه، تهران: ققنوس.
←    محمد مظلوم خراساني (۱۳۸۱)، بررسي مسائل اجتماعي ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد.
←    رسول جعفريان (۱۳۸۰)، جريان‌ها و جنبش‌هاي مذهبي-سياسي ايران (سالهاي ۱۳۲۰- ۱۳۵۷)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
←    رامين جهانبگلو (۱۳۸۴)، ايران در جستجوي مدرنيته (بيست گفنگو با صاحبنظران ايراني)، تهران: نشر مركز.

آخرین بروز رسانی در جمعه, 27 شهریور 1394 ساعت 19:55

صفحه 1 از 9