فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

تالار گفتگو

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرودی علی    ←    20
جوهری محسن    ←    20
فائضی محمدعلی    ←    20
کوهکن محمدرضا    ←    20
عمیدی مظاهری نوید    ←    19.25
زمردی انباجی رضا    ←    19
مهدی زاده دستجردی محمد امین    ←    18.5
اسدی محمد صابر    ←    18
قائمی راد محمد    ←    18
خداشناس حمید    ←    17.75
روشنایی پرهام    ←    17
9031055    ←    16
9131017    ←    15
9131022    ←    12.5
9131031    ←    12
9131054    ←    11.75
9031087    ←    11.75
9131016    ←    9
9131087    ←    5.75░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:    9131106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131059   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131153   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131241   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131152   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.25   
░▒▓ نمره نهایی:     19.25
■□شماره دانشجویی:    9131107   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1   
░▒▓ نمره نهایی:     19
■□شماره دانشجویی:    9031169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     18.5
■□شماره دانشجویی:    9131013   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     18
■□شماره دانشجویی:    9131158   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     18
■□شماره دانشجویی:    9131079   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     17.75
■□شماره دانشجویی:    9031093   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     17
■□شماره دانشجویی:    9031055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     16
■□شماره دانشجویی:    9131017   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     15
■□شماره دانشجویی:    9131022   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.75   
░▒▓ نمره نهایی:     12.5
■□شماره دانشجویی:    9131031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     12
■□شماره دانشجویی:    9131054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75
■□شماره دانشجویی:    9031087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75
■□شماره دانشجویی:    9131016   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     9
■□شماره دانشجویی:    9131087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    5.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     5.75
■□شماره دانشجویی:    9031181   
جمع نمره پاسخ‌نامه:       
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     0.25

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 08:45

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمیعی مقدم مرتضی    ←    20
شاه صاحبی سیدعلی    ←    20
طالقانی داود    ←    20
موسوی سید اسماعیل    ←    20
هاشمی تنگستانی    ←    19
سیاحی زاده فرد سیدحسنعلی    ←    18.5
بادین فکر محمد جواد    ←    17.5
رستمی رضا    ←    16.75
رجبیجعفرآبادی محسن    ←    16.25
معتمدی سده محمد جواد    ←    16
9331029    ←    14.75
9331240    ←    14.5
9331220    ←    12.75
9331003    ←    12.25
9331212    ←    10.25
9331126    ←    9.5
9331187    ←    8
9331129    ←    7
9331065    ←    6.75
9331244    ←    5.75
9331183    ←    5.75
9331130    ←    0.75░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                       9331105   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331109   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331123   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331175   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331281   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        19
■□شماره دانشجویی:                       9331106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    17   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        18.5
■□شماره دانشجویی:                       9331033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        17.5
■□شماره دانشجویی:                       9331086   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.75
■□شماره دانشجویی:                       9331084   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.25
■□شماره دانشجویی:                       9331169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                         0.75   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        16
■□شماره دانشجویی:                       9331029   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.75
■□شماره دانشجویی:                       9331240   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.5
■□شماره دانشجویی:                       9331220   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                       -2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.75
■□شماره دانشجویی:                       9331003   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                       -4   
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.25
■□شماره دانشجویی:                       9331212   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        10.25
■□شماره دانشجویی:                       9331126   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        9.5
■□شماره دانشجویی:                       9331187   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    8   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        8
■□شماره دانشجویی:                       9331129   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    4.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                        1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        7
■□شماره دانشجویی:                       9331065   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        6.75
■□شماره دانشجویی:                       9331244   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    3.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331183   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    5.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331130   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    0   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        0.75

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 08:45

ریز نتایج آزمون پایان دوره تاریخ اندیشه اجتماعی یک | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

| ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”دوازده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”تاریخ اندیشه اجتماعی یک“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیخی  سینا    ←    20
گلپرورطوسی  محمدحسین    ←    20
مالكی بروجنی  محمدرضا    ←    20
نیك بخت  افشین    ←    20
خداپرست  مهدی    ←    18.75
طایب  عطیه    ←    18
310795016    ←    16.5
310795001    ←    14.5
310794007    ←    14.25
310795007    ←    14
310795005    ←    14
310795024    ←    13.75
310795008    ←    11.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                    310795014   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش فیلم:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    20

■□شماره دانشجویی:                    310795019   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    20

■□شماره دانشجویی:                    310795020   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15.75   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش فیلم:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20

■□شماره دانشجویی:                    310795023   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش فیلم:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20

■□شماره دانشجویی:                    310795011   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌تحقیق:                    2.5   
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.75

■□شماره دانشجویی:                    310795015   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش فیلم:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    18

■□شماره دانشجویی:                    310795016   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14.25   
گزارش‌تحقیق:                    1.5   
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    16.5

■□شماره دانشجویی:                    310795001   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                    2.5   
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.5

■□شماره دانشجویی:                    310795007   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.75   
گزارش‌تحقیق:                    2.5   
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    14

■□شماره دانشجویی:                    310795005   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14

■□شماره دانشجویی:                    310795024   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.75

■□شماره دانشجویی:                    310794007   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5

■□شماره دانشجویی:                    310795008   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.5
گزارش‌تحقیق:                        3
گزارش فیلم:                         0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 22 تیر 1396 ساعت 11:45

ریز نتایج آزمون پایان دوره بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برهانی خشت مسجدی محمدجواد    ←    20
مهدوی زفرقندی زهرا    ←    19.5
سرافراز یوسف    ←    19.25
عنایت پوربروجردی زهرا    ←    19.25
علیمردانی محمدحسین    ←    19
صدرنژاد سیده سمیرا    ←    19
خدائی خالداباد محمدحسین    ←    17.75
عارف فاطمه    ←    17
310293052    ←    15.75
310291049    ←    15.25
310293050    ←    14.5
310292056    ←    14.25
310293044    ←    12.75
310291092    ←    12.5
310294066    ←    12
310293045    ←    11.75
310292074    ←    11.75
310293073    ←    11.5
310292055    ←    11.5
310291067    ←    10.75
310292067    ←    10.25
310292070    ←    10.25
310289104    ←    5.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310294048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310293063   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    19.5
شماره دانشجویی:                    310392032   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15.75   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    19.25
شماره دانشجویی:                    310293057   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.75   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    19.25
شماره دانشجویی:                    310292068   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310293053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310291051   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.75
شماره دانشجویی:                    310293054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    17
شماره دانشجویی:                    310293052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    15.25
شماره دانشجویی:                    310293050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.5
شماره دانشجویی:                    310292056   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310293044   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310291092   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.5   
گزارش‌تحقیق:                    2.5   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310294066   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    12
شماره دانشجویی:                    310293045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310292074   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310293073   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310291067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.75
شماره دانشجویی:                    310292067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292070   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310289104   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    5.25

آخرین بروز رسانی در شنبه, 17 تیر 1396 ساعت 22:28

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اقبالی زارچ محمدرضا    ←    20
قنبری حقیقی سپیده    ←    19
برهانی خشت مسجدی محمدجواد    ←    18.75
بهرامی نصر پروین    ←    18.75
شیخ الاسلامزاده تنكابنی زهرا    ←    18
تفقدی هلالی ناصر    ←    17.75
سراونی كاظم    ←    17.25
310494033    ←    16.5
310494029    ←    16
310294067    ←    15.75
310494043    ←    14.5
310192028    ←    14
310291049    ←    14
310494032    ←    13.75
310493028    ←    13.25
310493035    ←    13.25
310492043    ←    13
310494038    ←    12.75
310693048    ←    12.5
310294052    ←    11.75
310294060    ←    11.5
310693046    ←    11.5
310494041    ←    10.5
310494027    ←    10.25
310693042    ←    10.25
310292055    ←    8.75
310493023    ←    6.75
310294053    ←    6.75
310494048    ←    6.75
310392038    ←    6.5
310693049    ←    6.5
310492028    ←    5.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310294045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310493041   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310294048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.75
شماره دانشجویی:                    310493026   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.75
شماره دانشجویی:                    310294059   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    18
شماره دانشجویی:                    310294050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.75
شماره دانشجویی:                    310494031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.75   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17.25
شماره دانشجویی:                    310494033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    16.5
شماره دانشجویی:                    310494029   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    16
شماره دانشجویی:                    310294067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310494043   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.5
شماره دانشجویی:                    310192028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14
شماره دانشجویی:                    310494032   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    13.75
شماره دانشجویی:                    310493028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310493035   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310492043   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    13
شماره دانشجویی:                    310494038   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310693048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310294052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294060   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310693046   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310494041   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.5
شماره دانشجویی:                    310494027   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310693042   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    8.75
شماره دانشجویی:                    310493023   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310294053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310494048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310392038   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.5
شماره دانشجویی:                    310693049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.5
شماره دانشجویی:                    310492028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    5.25

آخرین بروز رسانی در جمعه, 16 تیر 1396 ساعت 10:53

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مهدوی زفرقندی زهرا    ←    20
ناصح رضا    ←    20
حامدیان راد مهدی    ←    18.5
غفاری سیاوشانی فاطمه    ←    18.25
آقایی فاطمه    ←    17.5
میرسعیدی سیدمحمد    ←    17.5
نجمی آلا    ←    17.25
باقری عدالت باران    ←    17
310174008    ←    15.75
310292081    ←    15.25
310694033    ←    14.75
310292072    ←    14.25
310292073    ←    14.25
310292062    ←    13.75
310293050    ←    13.25
310293052    ←    13
310291049    ←    12.75
310292060    ←    12.75
310293084    ←    12.75
310294045    ←    12.5
310292066    ←    12
310294058    ←    11.75
310294067    ←    11.75
310294050    ←    11.5
310293065    ←    11.25
310293054    ←    11
310293058    ←    10
310292055    ←    8.5
310293057    ←    8.5
310293042    ←    7.5
310294068    ←    7.5
310694027    ←    6.75
310291094    ←    6
310292052    ←    4.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310293063   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310292076   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    3   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310694031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.5
شماره دانشجویی:                    310292069   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.25
شماره دانشجویی:                    310292053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17.5
شماره دانشجویی:                    310293064   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.5
شماره دانشجویی:                    310294078   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.25
شماره دانشجویی:                    310293044   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17
شماره دانشجویی:                    310174008   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310292081   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    15.25
شماره دانشجویی:                    310694033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.75
شماره دانشجویی:                    310292072   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310292073   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310292062   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.75
شماره دانشجویی:                    310293050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                    1.5   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310293052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    13
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310292060   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310293084   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310294045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                8.5   
گزارش‌تحقیق:                    1.5   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310292066   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                    1   
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    12
شماره دانشجویی:                    310294058   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310293065   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.25
شماره دانشجویی:                    310293054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    11
شماره دانشجویی:                    310293058   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    1.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    10
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    8.5
شماره دانشجویی:                    310293057   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                8.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    8.5
شماره دانشجویی:                    310293042   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    7.5
شماره دانشجویی:                    310294068   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    7.5
شماره دانشجویی:                    310694027   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                4.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310291094   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.25   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    6
شماره دانشجویی:                    310292052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                3.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش فیلم و فصول کتاب:                    0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    4.5

آخرین بروز رسانی در جمعه, 16 تیر 1396 ساعت 10:52

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رضائی بهروز    ←    20
عنایت‌پور بروجردی زهرا    ←    20
مهدوی، زهرا    ←    20
سیدمرتضی فاطمه    ←    17.75
وجدانی الهه    ←    17.5
عباسی حسین    ←    17.25
310293073    ←    16.75
310493046    ←    16.75
310291049    ←    15.75
310291067    ←    15.5
310292062    ←    15
310693046    ←    14.25
310493024    ←    11.75
310492055    ←    4░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310293083
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293063
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 1
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310493036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.75
■□شماره دانشجویی:                310293072
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:                310693038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310293073
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:                0.75
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310493046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310291049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                15.75
■□شماره دانشجویی:                310291067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310292062
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                15
■□شماره دانشجویی:                310693046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25
■□شماره دانشجویی:                310493024
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310492055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                4

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 12:02

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اقبالی، محمدرضا    ←    20
بهرامی، پروین    ←    20
تفقدی هلالی ناصر    ←    20
مسعودی نسب، شکیبا    ←    19.75
پیمانی محمدحسین    ←    18.25
سلطانی چرنی زینب    ←    17.25
علی پور مریم    ←    17.25
ریاحی، زهرا    ←    17.25
310494041    ←    16.5
310294059    ←    15.5
310893044    ←    13.5
310493023    ←    12.25
310493027    ←    11
310294060    ←    11
310294052    ←    10.75
310494033    ←    10.5
310392025    ←    10
310893042    ←    9
310494025    ←    8.5
310494043    ←    8.5
310294051    ←    7.5
310494031    ←    6.75
310494047    ←    6.5
310492030    ←    6
310494022    ←    5
310894047    ←    5
310494026    ←    4.75
310294057    ←    4.5
310494030    ←    3.75
310494036    ←    3.25
310494027    ←    2.75
310494035    ←    2.75
310391024    ←    1.5
310494040    ←    0.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310294045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310493026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310294050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310294067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 18
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310894028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                18.25
■□شماره دانشجویی:                310494032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310494038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.75
گزارش‌تحقیق:                0.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310493035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310494041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.5
■□شماره دانشجویی:                310294059
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310893044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                13.5
■□شماره دانشجویی:                310493023
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                12.25
■□شماره دانشجویی:                310493027
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310294060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310294052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10.75
■□شماره دانشجویی:                310494033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10.5
■□شماره دانشجویی:                310392025
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310893042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310494025
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.5
گزارش‌تحقیق:                2-
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310494043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310294051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                7.5
■□شماره دانشجویی:                310494031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.5
گزارش‌تحقیق:                2-
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310494047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                6.5
■□شماره دانشجویی:                310492030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6
■□شماره دانشجویی:                310494022
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                5
■□شماره دانشجویی:                310894047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 4.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                5
■□شماره دانشجویی:                310494026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                4.75
■□شماره دانشجویی:                310294057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 4.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                4.5
■□شماره دانشجویی:                310494030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310494036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.25
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3
■□شماره دانشجویی:                310494027
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                2.75
■□شماره دانشجویی:                310494035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                2.75
■□شماره دانشجویی:                310391024
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 1.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                1.5
■□شماره دانشجویی:                310494040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 0.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                0.25

آخرین بروز رسانی در جمعه, 08 بهمن 1395 ساعت 00:23

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سفاری، مرضیه    ←    20
راستی مینا    ←    19.75
ایمانی پور مهدیه    ←    18.5
قنبریان علویجه امیرحسین    ←    17.5
سلطانی، صادق    ←    17.25
دانه زن حقیقت، حسین    ←    17.25
افخمی، محمدحسین    ←    17
310695031    ←    16.75
310695043    ←    16.25
310695057    ←    16.25
310695032    ←    16
310695055    ←    16
310695033    ←    14.75
310695035    ←    14.75
310695050    ←    14.75
310695041    ←    14.75
310695040    ←    12.75
310695046    ←    12.5
310894051    ←    11.75
310695053    ←    10.25
310695048    ←    10
310695042    ←    9.25
310695037    ←    9
310695054    ←    9
310695045    ←    8.75
310695029    ←    8.5
310695034    ←    8.25
310695052    ←    8.25
310695056    ←    8
310695044    ←    6.75
310695047    ←    6.75
310695030    ←    3.75
310695049    ←    3.75
310695028    ←    2.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310695038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310695036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310695026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.5
■□شماره دانشجویی:                310695051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 2
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310894031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 2
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 3
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310695060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310695031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310695043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.75
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.5
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310695046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                12.5
■□شماره دانشجویی:                310894051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310695053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                10.25
■□شماره دانشجویی:                310695048
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310695042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                9.25
■□شماره دانشجویی:                310695037
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695054
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310695029
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310695034
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 0
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695056
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                8
■□شماره دانشجویی:                310695044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                2.5

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 11:58

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات کارشناسی ارشد | نیم‌سال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رهروان، ابوالفضل    ←    ۲۰
صارمی، انیس    ←    ۲۰
صحرایی اردکانی، محسن    ←    ۲۰
صفرزاده لاكلايه، مصطفي    ←    ۱۹.۷۵
۱۵۰۲۹۴۴۲۸    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۹۴۰۲۶    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۶۹۳۰۱۶    ←    ۱۳
۳۱۰۲۹۴۰۳۷    ←    ۱۲.۲۵
۱۵۰۲۹۴۴۳    ←    ۸.۲۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹.۷۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۹.۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۲۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲
گزارش فوق‌العاده:                 -۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۱
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۴.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۲۵

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 23 بهمن 1394 ساعت 21:28

صفحه 1 از 10