فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

سرفصل‌های دروس دوره كارشناسی علوم اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

شامل آخرین بازنگری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


سرفصل‌های دروس دوره كارشناسی علوم اجتماعی-گرایش پژوهشگری

░▒▓ مشخصات كلی
░ تعریف
پژوهشگری اجتماعی مطالعه نحوه پژوهش نهادها، سازمان‏ها و كنش‏های اجتماعی و تحلیل و تفسیر ریشه‏ها، زمینه‏ها، علل و عوامل مسائل اجتماعی است.
░ هدف
هدف دوره كارشناسی پژوهشگری تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر برای انجام امور پژوهشی، مدیریتی و برنامه‏ریزی در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است.
░ ضرورت و اهمیت
ضرورت دوره كارشناسی پژوهشگری اجتماعی پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و برنامه‏ریزی ارگانها و سازمان‏های دولتی و غیردولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است.
░ نقش و توانایی
فارغ‏التحصیلان این دوره در پژوهش و تحقیقات بنیادی و خاصه كاربردی در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی و به ویژه مسایل اجتماعی توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و ضمن كسب توان تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی به امور پژوهشی، مدیریتی و برنامه‏ریزی در مؤسسات دولتی و غیردولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‏پردازند.
░ طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسی پژوهشگری چهار سال تحصیلی است. نظام آموزشی دوره كارشناسی پژوهشگری اجتماعی واحدی و مطابق با آیین‏نامه دوره كارشناسی مصوب شورای عالی برنامه‏ریزی است كه در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل شانزده هفته كامل آموزشی است.
ادامه...

--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو
كلیه فارغ‏التحصیلان رشته‏های مختلف مقطع متوسطه مجاز هستند در آزمون دوره كارشناسی پژوهشگری شركت نموده و در صورت موفقیت ادامه تحصیل دهند.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ تعداد واحدهای درسی
واحدهای درسی دوره كارشناسی پژوهشگری شامل 135 واحد به شرح زیر است:

ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس عمومی /20
2/دروس اصلی /58
3/دروس تخصصی/34
4/دروس اختیاری/18
5/پایاننامه/5
جمع//135
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ جدول دروس عمومی كارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

رديف/دروس عمومي/تعداد واحد
//نظري/عملي/جمع‏كل
1/تربيت بدني (1)//1/1
2/تربيت بدني (2)//1/1
3/زبان خارجي عمومي /2/1/3
4/معارف اسلامي(1)/2//2
5/معارف اسلامي (2)/2//2
6/اخلاق و تربيت اسلامي /2//2
7/تاريخ اسلامي/2//2
8/انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن/2//2
9/متون اسلامي/2//2
10/فارسي عمومي/2//3
/جمع: واحد/17/3/20
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ جدول دروس اصلی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
//نظری/عملی/جمع/نظری/عملی/جمع/
1/مبانی جامعه‏شناسی1/2//2/32//32/----
2/مبانی جامعه‏شناسی2/2//2/32//32/مبانی جامعه‏شناسی1)
3/مبانی جمعیت شناسی /2//2/32//32/----
4/مبانی مردم شناسی /2//2/32//32/----
5/مبانی روانشناسی /2//2/32//32/----
6/مبانی فلسفه1/2//2/32//32/----
7/تاریخ تفكر اجتماعی در اسلام/2//2/32//32/----
8/مبانی تاریخ اجتماعی درایران /2//2/32//32/----
9/آمار توصیفی یك‏متغیره/2//2/32//32/----
10/آمار توصیفی دو‏متغیره/2//2/32//32/آمار توصیفی یك‏متغیره
11/آمار استنباطی یك و دو‏متغیره/2//2/32//32/آمار توصیفی دو‏متغیره
12/زبان تخصصی1/2//2/32//32/زبان عمومی 2
13/زبان تخصصی2/2//2/32//32/زبان تخصصی1
14/اصول علم اقتصاد/2//2/32//32/----
15/روانشناسی اجتماعی /2//2/32//32/مبانی روانشناسی و مبانی جامعه‌شناسی1
16/روشهای‏مقدماتی‏تحلیل‏جمعیت/2//2/32//32/مبانی جمعیت‏شناسی
17/انسان از دیدگاه اسلام /2//2/32//32/----
18/نظریه جامعه‏شناسی1/2//2/32//32/مبانی جامعه‏شناسی2
19/نظریه جامعه‏شناسی2/2//2/32//32/نظریه جامعه‏شناسی1
20/نظریه جامعه‏شناسی3/2//2/32//32/نظریه جامعه‏شناسی2
21/مبانی روش تحقیق/2//2/32//32/----
22/روش تحقیق كیفی 1 /2//2/32//32/مبانی روش تحقیق
23/روش تحقیق كیفی 2 /1/1/2/16/32/48/روش تحقیق كیفی1
24/روش تحقیق كمی 1/2//2/32//32/مبانی روش تحقیق
25/روش تحقیق كمی 2//2/2//64/64/روش تحقیق كیفی1 و كاربرد كامپیوتر
26/جامعه‏شناسی انقلاب/2//2/32//32/مبانی جامعه‏شناسی1 و 2
27/جامعه‏شناسی‏قشرهاونابرابریهای اجتماعی/2//2/32//32/نظریه جامعه‏شناسی1
28/بررسی مسائل اجتماعی ایران/2//2/32//32/----
29/جامعه‏شناسی ادبیات/2//2/32//32/----
جمع//55/3/58/896/64/960/
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ جدول دروس تخصصی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
//نظری/عملی/جمع/نظری/عملی/جمع/
1/جامعه‏شناسی شهری/1/1/2/16/32/48/----
2/جامعه‏شناسی روستایی/1/1/2/16/32/48/----
3/جامعه‏شناسی صنعتی/1/1/2/16/32/48/----
4/جامعه‏شناسی خانواده/2//2/32//32/----
5/جامعه‏شناسی انحرافات/2//2/32//32/----
6/جامعه‏شناسی توسعه /2//2/32//32/----
7/جامعه‏شناسی سازمانها/1/1/2/16/32/48/----
8/كاربرد جمعیت‏شناسی /2//2/32//32/روشهای‏مقدماتی ‏تحلیل‏ جمعیت
9/تكنیك‏های خاص تحقیق/1/1/2/16/32/48/----
10/كاربرد‏كامپیوتردرعلوم‏اجتماعی/2/2/4/32/64/96/آمار استنباطی‏یك‏ودو‏متغیره
11/جامعه‏شناسی ارتباطات/2//2/32//32/----
12/جامعه‏شناسی پزشكی/1/1/2/16/32/48/----
13/جامعه‏شناسی سیاسی /2//2/32//32/----
14/جامعه‏شناسی كار وشغل/1/1/2/16/32/48/مبانی جامعه‌شناسی2
15/تغییرات اجتماعی/2//2/32//32/نظریه جامعه‏شناسی1
16/جامعه‏شناسی‏آموزش‏و پرورش/2//2/32//32/----
جمع//25/9/34/400/288/688/
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ جدول دروس اختیاری
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
//نظری/عملی/جمع/نظری/عملی/جمع/
1/آثارصاحب‏نظران‏جامعه‏شناسی/2//2/32//32/نظریه جامعه‏شناسی3
2/جامعه‏شناسی جوانان/2//2/32//32/----
3/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی/2//2/32//32/----
4/جامعه‏شناسی هنر/2//2/32//32/----
5/روانشناسی اجتماعی كاربردی/2//2/32//32/روانشناسی اجتماعی
6/اندیشه‏های سیاسی در قرن 20/2//2/32//32/----
7/فلسفه علوم اجتماعی/2//2/32//32/----
8/و دروس تخصصی سایررشته‏های علوم اجتماعی///////----
جمع//18//18/288//288/
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒▓ پایان نامه
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
//نظری/عملی/جمع/نظری/عملی/جمع/
 
/پایان نامه//5/5//160/160/----

 

 


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
░▒▓ ‌سرفصل‌های دروس اصلی

░▒ ‌مبانی جامعه‌شناسی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با مفاهیم اساسی و بنیادهای جامعه‌شناسی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
ویژگی‌های جامعۀ مدرن در مقایسه با سایر جوامع پیشین
عوامل مؤثر در شكل‌گیری مدرنیته و امر اجتماعی مدرن
شهرنشینی، صنعتی‌شدن و انقلاب علمی و تأثیر هریك از آن‌ها در شكل‌گیری وضعیت مدرن
ماهیت نظریۀ اجتماعی و روش تحقیق در بررسی پدیدۀ اجتماعی مدرن توسط جامعه‌شناس
تمایز اجتماعی، طبقۀ اجتماعی و قشربندی اجتماعی
قدرت، سیاست و دولت مدرن
نژاد و قومیت
نهاد خانواده در دوران مدرن
نهاد آموزش و پرورش در دوران مدرن.
نهاد رسانه‌های جمعی
نهاد دین
نهاد كار و زندگی اقتصادی
نهاد سیاست
--------------------------------
░ منابع درس:
گیدنز، آنتونی (1387) جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نی.
روشه، گی (1387) مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، تهران، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شارون، جوئل (1382) ده پرسش ازدیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری كاشانی، تهران، نی.
كوئن، بروس (1384) درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.
گیدنز، آنتونی (1385) درآمدی مختصر و انتقادی بر جامعه‌شناسی، ترجمه لیلا فیروزمند، تهران، فردوس.
مور، استفان؛ سینكلز، استفان (1386) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، ققنوس.
وبر، ماكس (1385) مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، ترجمه احمد صدارتی، تهران،: مركز
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی جامعه‌شناسی 2
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جامعه‌شناسی 1
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با رویكردهای كلّی نظریات جامعه‌شناسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی (از جمله: رویكردهای خرد/كلان، ساختارگرا/عامل‌گرا، تضادگرا/وفاق‌گرا)، وجوه بنیادی در نظریات مربوط به جامعه‌شناسی كلاسیك (از جمله: دوركیم، وبر و ماركس) و معاصرین (از جمله: پارسونز، گیدنز و‏هابرماس) با ذكر نمونه‌هایی از وضعیت جامعۀ ایرانی، نهادهای اساسی در حیات اجتماعی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
قالب‌های كلی در نظریات جامعه‌شناسی و وجوه تلفیقی و تركیبی در آن
كنش متقابل و زندگی روزمره
فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارها
جهانی‌شدن و مدرنیته
دین و مدرنیته
رسانه‌های ارتباط جمعی در دوران مدرن
نهادهای اجتماعی: سلامت، بهداشت و بیماری در دوران مدرن
جرایم، انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در دوران مدرن
جنسیت در جامعۀ مدرن
فقر، رفاه، طرد
--------------------------------
░ منابع درس:
گیدنز، آنتونی (1387) جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نی
اسكیدمور، ویلیام (1385) تفكر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد حاضری، احمد رجب‌زاده، سعید معیدفر، محمد مقدس و علی‏هاشمی‌گیلانی، تهران، پژوهشگااه علوم و فرهنگ اسلامی
دوركیم، امیل (1385) قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه علیمحمد كاردان، تهران، دانشگاه تهران
ژیرو، كلود (1384) تاریخ جامعه‌شناسی، ترجمه گیتی خورشید، تهران، نگاه معاصر
سیدمن، استیون (1386) كشاكش آرا در جامعه‏شناسی، ترجمه‏هادی جلیلی، تهران، نی
كیویستو، پیتر (1385) اندیشه‌های بنیادی درجامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری كاشانی، تهران، نی
لش، اسكات (1386) جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمه شاپور بهیان، تهران، ققنوس
Cuff, E.C& Sharrock& Francis. D.W (2008). Perspectives in sociology. London: Routledge.
Stolley, Kathy. S (2007). The Basis of Sociology (Basics of Social Sciences). New York: Greenwood Press.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی جمعیت‏شناسی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با مبانی، مفاهیم و مباحثِ علم جمعیت‏شناسی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
جمعیت و جمعیت‏شناسی
تعریف جمعیت و انواع آن، جمعیت‏شناسی و شاخه‏های آن، سابقۀ مطالعات جمعیتی، داده‏های جمعیتی
سیر تحولی جمعیت جهان
اهمیت، تحولات جمعیت جهان، انتقال جمعیتی
توزیع و تركیب جمعیت
اهمیت‏، توزیع جمعیت، سن، جنس، خانواده و خانوار،، ازدواج و طلاق، فعالیت و اشتغال
حركات طبیعی یا زمانی جمعیت (زادوولد و باروری و مرگ‏ومیر)
اهمیت، مفاهیم، شاخص‏ها
حركات جغرافیایی یا مكانی جمعیت (مهاجرت)
اهمیت، مفاهیم، شاخص‏ها
رشد و پیش‏بینی جمعیت
رشد جمعیت، پیش‏بینی جمعیت
نظریات و دیدگاههای مرتبط به جمعیت
سیاست‏های جمعیتی
اهمیت، تعریف و انواع
--------------------------------
░ منابع درس:
امانی مهدی (1377). مبانی جمعیت‏شناسی. تهران: سمت.
جهانفر محمد (1376). مبانی جمعیت‏شناسی. تهران: دهخدا.
كاظمی‏پور شهلا (1384). مبانی جمعیت‏شناسی. تهران: مركز مطالعات و پژوهش‏های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
لوكاس دیوید و پاول میر (1381). درآمدی بر مطالعات جمعیتی. ترجمه حسین محمودیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شیخی محمدتقی (1380). مبانی و مفاهیم جمعیت‏شناسی. تهران: شركت سهامی انتشار.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی روانشناسی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی دانشجویان با اصول و مفاهیم اساسی در روانشناسی و آگاهی از مباحث آن به ویژه در ارتباط با رشته تحصیلی آنان
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعریف روانشناسی (موضوع، تاریخچه، شاخه‌های تخصصی، اهمیت مطالعه، روش‌های تحقیق)
 یادگیری (تحول مفاهیم، شرطی کردن، انواع یادگیری، انتقال یادیگری)
 عوامل مؤثر بر رفتار: محیط و توارث (انواع رفتار، رشد و غریزه)
 هوش (تعریف، آزمون‌های فردی و گروهی، تفاوت‌های هوشی، عوامل مؤثر بر هوش)
 حافظه (مراحل شکل گیری، بازیابی، بازشناسی و یادآوری، یادسپاری، بازآموزی)
 فراموشی (تعریف، نظریه‌ها، یادزدودگی، اختلالات حافظه در اثر آسیبها، آلزایمر و روش‌های تقویت حافظه)
 ناکامی‌و تعارض (تعاریف، موقعیت‌های تعارضی، نتایج، ناکامی‌و پرخاش، مکانیسم‌های دفاعی)
 احساس و ادراک (احساس، ادراک، عوامل مؤثر بر خطاهای ادراکی)
 انگیزش (تعریف، طبقه بندی، نظریه تعادل حیاتی، انگیزه‌های اجتماعی)
 هیجان (تعریف و ماهیت، انواع واکنش‌ها، نظریه‌ها، نتایج)
 شخصیت (تعریف، عوامل زیستی و اجتماعی، نظریه‌ها، پیتولوژی‌های شخصیت)
 اختلالات رفتاری
--------------------------------
░ منابع درس:
گنجی، حمزه (1386) روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات بعثت.
اتکینسون، ریتال و ارنست هیگارد (1365) زمینه روانشناسی، ترجمه محمد تقی برهانی و دیگران، تهران، رشد.
سیاسی، علی اکبر (1375)، نظریه شخصیت یا مکاتب روان‌شناسی،، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی فلسفه
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
هدف این درس درك مراحل اساسی اندیشه در فلسفه، و شرح مفاهیم مهم مطرح در تاریخ فلسفه است. بویژه از آن رو كه این مبانی می‌توانند درك مبنایی سودمندی برای فهم جامعه، تاریخ و نظریات اجتماعی پدید آورند.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
موضوع فلسفه و حكمت، نگاه فلسفی به جهان و زندگی روزمره
چشم‌انداز كلی به تاریخ فلسفه و موقعیت فعلی ما در آن
فلسفه یونان، پیشاسقراطیان
فلسفه یونان، سقراطیان تا پایان ارسطو
فلسفه هلنی و رومی و مسیحی
فلسفه مدرن،طرح مبحث تا پایان فلسفه انگلستان
فلسفه مدرن، فضای فكری فرانسه و فلسفه آلمان
فلسفه قرن بیستم و چشم‌اندازهای آینده
--------------------------------
░ منابع درس:
رژینالد، جان‏هالینگدیل (1381)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، نشر ققنوس.
نایجل، واربرتن (1383)، الفبای فلسفه، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوس.
ریچارد پاپكین و آوروم استرول (1374) كلیات فلسفه، ترجمۀ سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات حكمت.
برایان مگی (1372)، فلاسفۀ بزرگ، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی.
برایان مگی (1374)، مردان اندیشه، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران، طرح نو.
نایجل واربرتن (1383)، الفبای فلسفه، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوس
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌تاریخ تفكر اجتماعی در اسلام
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
اسلام، در فرجام طریق ادیان ابراهیمی، منادی كمال و اتمام دركی از جهان است كه اقلاً از ابراهیم خلیل (حدود 2000 ق.م.) تا كنون، همچنان پابرجای و مقتدر باقی مانده است. این جهان‌بینی 40 قرن است كه پابرجای و تردیدناپذیر باقی مانده است. و توان سازمان‌دهی درك منسجمی از دنیا را نزد جمعیت انبوهی از مردم در خود محفوظ داشته است. تا كنون میلیاردها انسان بر اساس این درك، زندگی شخصی و فرهنگ خود را سامان داده‌اند و تاریخ تمدن ادیان ابراهیمی نشان داده است كه پایبندان به این سنت دینی ابراهیمی نیرومندترین پایه‌های تمدن را بنیاد كرده‌اند.
 اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان، سنت‌های فكری را شامل می‌شود كه بر پایه این جهان‌نگری ارزشمند، البته با افت و خیزهای اندیشه بشری، بنیاد كرده شده است. برخورد تمدن اسلامی و تمدن غربی در قرن یازدهم میلادی (با آغاز نبردهای صلیبی)، تأثیر متقابلی بر هر دو تمدن داشته است و آنچه امروز به عنوان تمدن جهانی شناخته می‌شود، حاصل تعامل نامتوازن این دو تمدن بوده است.
 اكنون در فرجام قرن بیستم و آغاز هزاره جدید، صورتبندی تازه‌ای در تعامل میان غرب و تمدن اسلامی مورد انتظار است كه در درجه نخست از دانشجویان ایرانی توقع پیشبرد آن می‌رود. درس متفكران اجتماعی مسلمان، در دوره كارشناسی ارشد، اگر به نحو بایسته‌ای ارائه شود، مقدمات این كار را فراهم خواهد آورد.
 
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعاریف اولیه: تفكر اجتماعیSocial Thought/تفكر جامعه‌شناختیSociological Thought/متفكران اجتماعی مسلمان
رده‌بندی‌های عمومی در علوم اسلامی اعم از فلسفه، فقه و حقوق، منطق، كلام و تفسیر كتاب مقدس
تیپولوژی تفكر اجتماعی به پیشامدرن/مدرن/پسامدرن
اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان تیپ 1: پیشامدرن
نمونه محوری: ابونصر محمد بن محمد فارابی سایر نمونه‌ها: ابوریحان بیرونی، غزالی، ابن باجه، اخوان‌الصفا، خواجه نظام‌الملك، خواجه نصیرالدین طوسی...
اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان تیپ 2: مدرنیست
نمونه‌های محوری: عبدالرحمن ابن خلدون/ سید جمال الدین اسدآبادی سایر نمونه‌ها: محمد عبده، رشید رضا، اخوان المسلمین، تأثیرات ایدئولوژی‌های مدرن چپگرا و راستگرا در دنیای اسلامی، دكتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان...
اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان تیپ 3: منتقد مدرنیت
نمونه‌های محوری: محمد اقبال لاهوری/ مرتضی مطهری
پسامدرنیست‌ها:
سایر نمونه‌ها: داریوش شایگان، تأثیرات ادوارد ودیع سعید در جهان عرب، تأثیرات عبدالكریم سروش و محمد آركون و نصر حامد ابوزید و فاطمه مرنیسی، تأثیرات محمد مجتهد شبستری و كلام جدید، مصطفی ملكیان...
تجدید نظر اصولی در پروژه مدرنیت:
سایر نمونه‌ها: علامه محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری، احمد فردید، محمد تقی مصباح یزدی، سید حسین نصر، حمید مولانا، اكبر احمد...
جمع‌بندی و چشم‌انداز
--------------------------------
░ منابع درس:
ماجد فخری (1382)، سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمه گروه مترجمان، تهران، مركز نشر دانشگاهی.
حنا فاخوری و خلیل جر (1386)، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالحمید آیتی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی.
سیدحسین نصر و الیور لیمن (1383)، تاریخ فلسفه اسلامی، تهران، حكمت.
غلامحسین ابراهیمی دینانی (1376)، ماجرای فكر فلسفی در جهان اسلام، 3 جج.، تهران، طرح نو.
برنارد لوئیس (1384)، مشكل از كجا آغاز شد؟ تأثیر غرب و واكنش خاورمیانه، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، اختران.
برنارد لوئیس (1386)، خاورمیانه؛ دوهزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز، ترجمه حسن كامشاد، تهران، نی.
حمید عنایت (1372)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با عناصر اساسی و اجتماعی هویت ایرانی (آنچه ما از گذشته به امروز میراث آورده‏ایم) و تاریخ ایران از ابتدای عصر صفوی تا انتهای حکومت رضاشاه.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تاریخ اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی
نگاهی گذرا به تاریخ ایران از حمله اعراب تا تشکیل صفویه
شکل گیری ایران جدید در دوره صفوی
ساختار سیاسی و نظام پادشاهی در ایران
دین در ایران
سنت در ایران
مدرنیته و ایران
ترکیب عناصر هویتی ایرانیان – شخصیت ایرانی
خلقیات منفی ایرانیان
تلاش‏های حکومتی برای اصلاحات در دوره قاجار
اندیشه‏های سیاسی و فرهنگی انقلاب مشروطه
پیامدها و نتایج انقلاب مشروطه. دوران رضاشاه – کشف حجاب
--------------------------------
░ منابع درس:
فوران، جان (1377). مقاومت شكننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین. تهران، رسا. فصول اول تا پنجم. صص 328-21.
 اشرف، احمد (1353) «ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران- دوره اسلامی» نامه علوم اجتماعی. دوره 1، شماره 4. صص 49-7.
افشاری،‏ مهران (مقدمه، تصحیح و توضیح) (1382) فتوت‏نامه‏ها و رسائل خاكساریه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص شصت و پنج تا هفتاد و نه.
آبراهامیان، یرواند (1377) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نی، 206-8،
آشوری، داریوش (1384) ما و مدرنیت، تهران، صراط، صص 304-63،
بازرگان، مهدی (عبدالله متقی) (1357) سازگاری ایرانی: فصل الحاقی روح ملت‏ها، تهران، یاد
برک، پیتر (1381) تاریخ و نظریه اجتماعی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران، دانشگاه تهران، فصل اول
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌آمار توصیفی یك متغیره
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آموزش مبانی آمار، روش‏ها، تكنیك‏ها و مفاهیم آمار توصیفی یك‏متغیره و كاربردشان در تحلیل داده‏‏های علوم اجتماعی.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مبانی سنجش
مفاهیم اساسی
سطح سنجش
گرد كردن
طبقه‏بندی متغیرها
طبقه‏بندی متغیرهای كیفی
نمودار توزیع متغیرهای كیفی
طبقه‏بندی متغیرهای كمی
طبقه‏بندی متغیر پیوسته
طبقه‏بندی متغیر كمی گسسته
نمودار توزیع متغیرهای كمی
گرایش‏های مركزی
 نما
میانه
صدك
میانگین
 /میانگین متغیرهای كمی طبقه‏بندی‏شده
 میانگین میانگین‏ها
تغییر (پراكندگی)
دامنه
دامنه میانی
انحراف مطلق
متوسط انحراف از میانه
انحراف نسبی از میانه
مجذور انحرافات
واریانس
شكل توزیع
توزیع‌ نرمال‌
چولگی‌
كشیدگی‌
تغییر متغیرهای كیفی
 شاخص تغییر كیفی IQV
--------------------------------
 ░ منابع درس:
نایبی، هوشنگ (1388) آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.
شوسلر،كاستنر و مولر (1388) استدلال‌ آماری در جامعه‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
منصورفر، كریم (1373) روش‏های آماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌آمار توصیفی دومتغیره
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: آمار توصیفی یك متغیره
--------------------------------
░ هدف:
آموزش مبانی آمار، روش‏ها، تكنیك‏ها و مفاهیم آمار توصیفی دو‏متغیره و كاربردشان در تحلیل داده‏‏ها در علوم اجتماعی.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
░ سرفصل درس:
رابطه‏ دو متغیر اسمی
 جدول تقاطعی
 رابطه متغیر اسمی و ترتیبی
 الگوی رابطه
 اندازه رابطه متغیرهای اسمی
 اندازه‏های مبتنی بر خی‏دو
 اندازه‏های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
رابطه‏ دو متغیر ترتیبی
 تحلیل جدول تقاطعی
 اندازه‏های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
 ضریب گاما
 ضرایب دیگر مبتنی بر ترتیب جفت‏ها
 ضریب همبستگی رتبه‏ای
/رابطه دو متغیر كمی
 رگرسیون خطی دو متغیر كمی
 ضریب همبستگی پیرسون
 نسبت همبستگی
 كاربرد نسبت همبستگی برای رابطه غیرخطی
كنترل رابطه دومتغیره
 كنترل رابطه دو متغیركیفی
 تبیین
 تفسیر
 تخصیص
 تكرار
 كنترل رابطه دو متغیر كمی
 كنترل رابطه با متغیر سوم كیفی
 كنترل رابطه با متغیر سوم كمی
--------------------------------
░ منابع درس:
نایبی، هوشنگ (1388) آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.
شوسلر،كاستنر و مولر (1388) استدلال‌ آماری در جامعه‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
منصورفر، كریم (1373) روش‏های آماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌آمار استنباطی یك‏ و دومتغیره
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: آمار توصیفی دومتغیره
--------------------------------
░ هدف:
آموزش روش‏ها، تكنیك‏ها و مفاهیم آمار استباطی یك‏متغیره و دو‏متغیره و كاربردشان در تحلیل داده‏‏ها در علوم اجتماعی.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
احتمالات
 ماهیت احتمالات
 محاسبه احتمالات
 تركیب
 احتمالات دوجمله‏ای
نمونه‏گیری
 جامعه آماری و نمونه
 منطق نمونه‏گیری احتمالی
 شیوه‏های نمونه‏گیری
 تعیین حجم نمونه مقتضی
برآورد پارامتر
 برآورد آماره‏های یك‏متغیره‌
 متغیرهای كمی‌
 متغیرهای كیفی‌
 برآورد آماره‏های دو‏متغیره‌
/آزمون فرضیه آماری
 منطق كلی آزمون فرضیه
 آزمون فرضیه عدم تفاوت میانگین‏ها
 آزمون t
 آزمون F (تحلیل واریانس)
 آزمون فرضیه عدم تفاوت نسبت‏‏ها
 آزمون خی‏دو
 آزمون فرضیه ضرایب دو متغیره
 آزمون‏های ناپارامتری
 آزمون‏های تك‏نمونه
 آزمون‏ ‏نمونه‏های وابسته
 آزمون‏های دونمونه‏ای
 آزمون‏های چندنمونه‏ای
 آزمون‏های ‏نمونه‏های مستقل
 آزمون‏های دونمونه‏ای
 آزمون‏های چندنمونه‏ای
--------------------------------
░ منابع درس:
شوسلر،كاستنر و مولر (1388) استدلال‌ آماری در جامعه‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
منصورفر، كریم (1373) روش‏های آماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
نایبی، هوشنگ (1385) ”منطق نمونه‏گیری احتمالی در پیمایش‏های اجتماعی“، نامه صادق، شماره 30، ص‏ص: 130-103
سی‍گ‍ل، سی‍دنی (1372) ‌آم‍ار غی‍رپ‍ارام‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ک‍ریمی‌، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائی‌.
فروند، جان و رانل والپول، (1373) آمار ریاضی،‌ ترجمه علی عمیدی، محمد قاسم وحیدی اصل، تهران، مركزنشردانشگاهی.
سرایی، حسن، (1372) مقدمه‏ای بر نمونه‏گیری در تحقیق،، تهران، انتشارات سمت.
عمیدی، علی، (1378) نظریه نمونه‏گیری و كاربردهای آن، مركز نشر دانشگاهی، تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌زبان تخصصی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: زبان عمومی 2
--------------------------------
░ هدف:
هدف كلی از ارائه درس زبات تخصصی 1 تقویت دانشجویان در استفاده از متون جامعه‏شناسی به زبان انگلیسی است. درس متون تخصصی1 كه پس از گذراندن دروس زبان عمومی 1و2 انتخاب می‏شود به اصطلاحات جامعه‏شناسی پرداخته و دانشجویان را با یكی از متون انگلیسی “مقدمات جامعه‏شناسی” آشنا می‏سازد.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
جامعه‏شناسی
روشهای جامعه‏شناسی
فرهنگ
شخصیت
اجتماعی شدن
میل جنسی
نظم اجتماعی
گروه‏ها
نهاد اجتماعی
خانواده
--------------------------------
░ منابع درس:
علی بابایی، یحیی و غلامرضا جمشیدیها (1387) زبان تخصصی علوم اجتماعی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌زبان تخصصی 2
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: زبان تخصصی1
--------------------------------
░ هدف:
هدف کلی از ارائه دروس متون تخصصی 1 و 2، تقویت دانشجویان در استفاده از متون جامعه‌شناسی به زبان انگلیسی است. درس متون تخصصی 2 که پس از گذراندن متون تخصصی 1 و دروس زبان عمومی‌1 و 2 است آخرین درس رسمی‌در توانمندسازی دانشجویان برای استفاده از منابع انگلیسی جامعه‏شناسی و علوم اجتماعی است. در این درس متون نوع در جامعه‌شناسی ارائه و تدریس می‌گردد و اصطلاحات جامعه‌شناسی و ساختارهای برجسته انگلیسی ویژه جامعه‌شناسی مرور می‌گردد و نکات ویژه گرامری انگلیسی در ارتباط با جامعه‌شناسی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
دروس (مقرر و خلاصه) در تحت عناوین
Society
Social order
Social change
Social Meaning
Structural functionalism
Social Class
Gender
Ethnicity
Research Methods
Work
Deviance
Media & Culture
Health & illness
--------------------------------
░ منابع درس:
Jureidini, R & M. Poole 2003 Sociology, Allen and Unwin, Canberra.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌اصول علم اقتصاد
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنا ساختن دانشجویان علوم اجتماعی با مبانی، كلیات و اصول علم اقتصاد و ارتباط آن با سایر وجوه زندگی اقتصادی انسان.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
موضوع قلمرو علم اقتصاد و ارتباط آن با سایر علوم اجتماعی
تئوری مصرف، عوامل اثرگذار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
نحوه اندازه‏گیری تأثیر عوامل بر مصرف خانوار ـ تئوری بنگاه و مطالعه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و اندازه‏گیری آنها بر رفتار بنگاههای اقتصادی و غیراقتصادی بازار، تعادل در بازار، ساختار بازار (رقابتی ـ انحصاری، انحصار رقابتی انحصار چندجانبه)، عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر ساختار بازار عوامل مؤثر بر مصرف ملی، پس‏انداز ملی، سرمایه‏گذار ملی و تورم (عوامل و راه‏حل‏های اقتصادی و اجتماعی)، بیكاری (عوامل اجتماعی، اقتصادی و راه حل‏ها) سیاست‏های پولی و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مبادلات، سیاست‏های مالی و عوامل اجتماعی واقتصادی موثر بر سیاست‏های مالی دولت و نقش آن در اقتصاد (یارانه‏ها و مالیات‏ها و چگونگی شكل‏گیری آنها و عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آنها بر توزیع درآمد، رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی)
--------------------------------
░ منابع درس:
موسایی، میثم (1387) اصول علم اقتصاد، تهران، انتشارات نور علم.
قدیری، باقر (1382)‏ كلیات علم اقتصاد تهران، انتشارات دانشگاه تهران
پژویان، محمد (1376) اصول و مبانی علم اقتصاد، تهران، انتشارات سمت.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌روان‌شناسی اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جامعه‌شناسی و مقدمات روان‌شناسی
--------------------------------
░ هدف:
هدف از ارایه این درس تفهیم و آشناسازی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و علوم رفتاری با کلیات و مبانی روان‌شناسی اجتماعی بعنوان حوزه‌ای میان رشتهای (Interdisciplinary) و تبیین مناسبات نزدیک این حوزه با جامعه‌شناسی و روان‌شناسی است. در این درس دانشجویان ضمن آشنا شدن با موضوع و حیطه مطالعاتی روان‌شناسی اجتماعی، با تاریخچه و سیر تکوینی، متدلوژی، حوزه‌ها، پارادایم‌ها و مکاتب نظری غالب و نیز مفاهیم اساسی مطروحه در تئوری‌ها و مبانی تجربی آن آشنا می‌شوند.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
موضوع و حیطه مطالعاتی روان‌شناسی اجتماعی، تاریخچه پیدایی و تکوین ارتباط روان‌شناسی اجتماعی با دیگر علوم
وضعیت کنونی و پیش بینی آینده
متدلوژی و روش‌های شناخت
حوزه‌ها، پارادایم‌ها و مکاتب نظری
تئوریهای متفرع از حوزه‌های جامعه‌شناسی، تئوریهای متفرع از پارادایم‌های روان‌شناسی و روانکاوی، نظریه‌های متفرع از سایر حوزه‌ها (علوم سیاسی، مدیریت و... )
موضوعات و مفاهیم اساسی روان‌شناسی اجتماعی ( مفهوم طبیعت آدمی‌– فرهنگ – شخصیت – زمینه اجتماعی شخصیت – زمینه روانی شخصیت – انگیزش رفتار هیجانی – عوامل اجتماعی موثر بر ادراک حسی و حافظه – پرخاش و پرخاشگری – عوامل اجتماعی نابهنجاری‌های روانی – عوامل اجتماعی جرم و بزهکاری – همرنگی با جماعت – کشش و جاذبه – توجیه خود – نگرش و عقاید و تصورات قالبی – فرد در گروه – پیشداوری – روان‌شناسی محیط – روان‌شناسی جمعی – ارتباطات، تبلیغات و متقاعد سازی – روان‌شناسی اجتماعی و مناسبات بین المللی بیگانگی)
--------------------------------
░ منابع درس:
احمدی، حبیب، (1382) روان‌شناسی اجتماعی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز
کلاین برگ، اتو، (1372)‏ روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه
ارونسون، الیوت، (1371) روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد
آلپورت، گوردن دبلیو و جونز، ادوارد ای، روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون، ترجمه محمد تقی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1371.
Lindgren, S. (1992) An Introduction to Social Psychology, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1992
Deutsch, M. Krauss, R. M. (1985) Theories in Social Psychology, New York, Basic Book, Inc. 1985.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌روش‏های‏ مقدماتی ‏تحلیل‏جمعیت
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جمعیت‏شناسی
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با داده‏های جمعیتی و روش‏های مقدماتی تجزیه و تحلیل داده‏های جمعیتی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
منابع داده‏های جمعیتی
سرشماری، ثبت وقایع حیاتی، ثبت جمعیتی، بررسی‏های نمونه‏ای، آمارهای اداری و خدمات، آمار مهاجرت بین‏المللی
مقایسۀ داده‏های جمعیتی
شاخص‏های جمعیتی
میزان‏های مركزی، میزان‏های احتمالی، نسبت‏ها و درصدها
تجزیه و تحلیل وقایع جمعیتی
نمایش هندسی وقایع جمعیتی، تجزیه و تحلیل طولی، تجزیه و تحلیل عرضی
تجزیه و تحلیل عوامل جمعیتی (پویایی جمعیت)
مرگ و میر (اهمیت، میزان خام مرگ‏ومیر، میزان‏های مرگ‏ومیر به‏تفكیك سن، میزان مرگ‏ومیر اطفال، امید زندگی و جدول عمر)
باروری (اهمیت، میزان خام موالید، میزان باروری و انواع آن، میزان تجدید نسل، نسبت كودك به زن)
مهاجرت (اهمیت، شاخص‏ها)
تجزیه و تحلیل عوامل جمعیتی (ساختار جمعیت)
توزیع جمعیت، سن، جنس، ازدواج و زناشویی، فعالیت و اشتغال
رشد جمعیت و پیش‏بینی جمعیتی
--------------------------------
░ منابع درس:
ادوارددو، اری‏اگا (1378). روشهای تحلیل جمعیت. ترجمه فاروق امین مظفری. تبریز: احرار.
پرسا، رولان (1374). آنالیز جمعیت‏شناختی. ترجمه خسرو اسدی. تهران: سمت.
زنجانی، حبیب الله (1376). تحلیل جمعیت‏شناسی. تهران: سمت.
سرایی، حسن (1381). روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت‏ (با تاكید بر باروری و مرگ‏ومیر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سرایی، حسن (1382). روشهای مقدماتی تحلیل توزیع و تركیب جمعیت‏ (با تاكید بر تركیب سنی جمعیت). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
وانش، گیلام جی و مارك گ. ترموت. (1383). مقدمه‏ای بر اصول و روشهای تحلیل جمعیت‏شناختی. ترجمه حاتم حسینی و غلامرضا كهنسالی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌انسان از دیدگاه اسلام
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با دیدگاه اسلام درباره انسان و جایگاه آن در نظام هستی توان مقایسه انسان شناسی اسلامی و دینی با رویکردهای فلسفی و تجربی مدرن شناخت تاثیر در نظریه‏هایی که در حوزه علوم انسانی شکل می گیرند.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
کلیات :جایگاه انسان شناسی نسبت به علوم انسانی
نسبت انسان شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی
رویکردهای مختلف انسان شناختی
انسان شناسی تجربی
انسان شناسی اساطیری
انسان شناسی فلسفی
انسان شناسی اسلامی
نسبت انسان شناسی قرآنی با هستی شناسی و معرفت شناسی قرآنی : آفرینش و هبوط انسان در قرآن
ساحت‏های وجودی انسان: طبیعی و معنوی
علمی و عملی
فردی و اجتماعی
فطرت
آزادی و مسئولیت
کمال انسان و انسان کامل: مراتب کمال و صعود
 عقل و بخش
از خود بیگانگی: دیدگاه‏های موجود
 زمینه‏ها، عوامل و پیامدها
 انسان مدرن و بیگانگی
--------------------------------
░ منابع درس:
انسان در قرآن، مرتضی مطهری تهران صدرا
هستی و هبوط، حمید پارسانیا، تهران، معرف
انسان شناسی، محمود رجبی، موسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی
انسان در اسلام، آیت الله جوادی آملی، تهران، رجاء
صورت و سیرت انسان در قرآن، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء
مبانی انسان شناسی در قرآن، عبدالله مضری
انسان از دیدگاه اسلام، احمد واعظی، تهران، سمت
انسان از دیدگاه اسلام عبدالله نصری، پیام نور
انسان کامل، شهید مطهری، صدر
فطرت، شهید مطهری، صدر
انسان کامل در نهج البلاغه، آیت الله حسن زاده آملی
رساله الانسان قبل الدینا، علامه طباطبایی، نمایشگاه و نشر کتب در قم
رساله الانسان بعد الدنیا، علامه طباطبایی، نمایشگاه و نشر کتب در قم
رساله الانسان فی الدنیا، نمایشگاه و نشر کتب در قم
انسان. ایمان، مطهری صدرا
انسان شناسی فلسفی:‏هانس دیرکس،ترجمه = محمدرضا بهشتی – تهران، هرمس
انسان از آغاز تا انجام، علامه طباطبایی، ترجمه – صادق لاریجانی – تهران الزهراء
انسان در اسلام و مکاتب غربی، علی اصغر حلی – تهران، اساطیر
فطرت در قرآن، جوادی آملی، اسرا
ولایت در قرآن، جوادی آملی، رجا
معارف قرآن (خداشناسی، کیهان شناسی، اساسی شناسی ) مصباح یزدی، قم
امانیسم، تونی دیویس، ترجمه عباس مخبر، تهران نشر مرکز
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌نظریه جامعه‏شناسی1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جامعه‌شناسی2
--------------------------------
░ هدف:
بررسی وضعیت نظریات پیشاجامعه‌شناسی (با تأكید بر نظریات: ماكیاولی، روسو،‏هابز و مونتسكیو) و فهمِ روند شكل‌گیری تدریجی نظریات جامعه‌شناختی
شناخت ریشه‌ها و مبانی مؤثر بر نظریات جامعه‌شناسی كلاسیك (با تأكید بر نظریات: كنت، دوركیم و ماركس)
بررسی تطبیقی رویكردهای جامعه‌شناسی در مقایسه با رویكردهای پیشاجامعه‌شناختی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تبیین ماهیت نظریه‌ی جامعه‌شناختی در مقایسه با سایر نظریات در حوزه‌های فلسفی، روان‌شناختی و...؛
مرور برخی از مهم‌ترین پیشگامان جامعه‌شناسی تا قبل از شكل‌گیری رسمی و آكادمیك آن؛
بررسی مؤلفه‌های نظری اساسی مربوط به نظریه‌‌پردازان كلاسیك جامعه‌شناسی؛
تبیین شرایط اجتماعی و فرهنگی شكل‌گیری نظریات جامعه‌شناسی در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم.
--------------------------------
░ منابع درس:
آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات علمی- فرهنگی.
دوركیم، امیل (1383). قواعد روش جامعه‌شناسی. ترجمه علی‌محمد كاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
كوزر، لوئیس (1383). ‌بزرگان اندیشه جامعه‏شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی- فرهنگی‌.
هوركهایمر، ماكس (1386). سپیده‌دمان فلسفه تاریخ بورژوایی. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: نی.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ نظریه جامعه‏شناسی2
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‌ جامعه‌شناسی1
--------------------------------
░ هدف:
شناخت تفصیلی ابعاد نظریات دوركیم، ماركس، وبر و زیمل به عنوان جامعه‌شناسان كلاسیك؛
آشنایی با متفكران مسلط بر میانه‌‌ی سده‌ی بیستم در حوزه‌ی جامعه‌شناسی (با تأكید بر پارسونز)؛
شناخت شرایط تثبیت و تحول نظریه‌ی كلاسیك به نظریات معاصر.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
بررسی ابعاد مختلف نظریات دوركیم، ماركس، وبر و زیمل؛
بررسی انتقادی وجوه شباهت و تفاوت هریك از نظریه‌پردازان مذكور در شیوه‌های تبیین جامعه‌شناختی امر اجتماعی؛
تبیین روندهای نظریه‌پردازی پس از نظریه‌پردازان كلاسیك و شیوه‌های تحول آن؛
مرور پارادایم‌های نظری در حوزه‌های مختلف طبیعی‌گرایانه (اثباتی) و تاریخ‌گرایانه (تفهمی و ادراكی)، رویكردهای خرد و كلان و رویكردهای وفاقی و تضادی؛
بررسی انتقادی رویكرد ساخت‌گرایی كاركردی و تبیین سیستم پارسونزی.
--------------------------------
░ منابع درس:
آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات علمی- فرهنگی.
ریتزر، جرج (1378). نظریه‏های جامعه‏شناسی معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
كرایب، یان (1382). نظریه اجتماعی كلاسیك؛ مقدمه‌ای بر اندیشه ماركس، وبر، دوركیم، زیمل. ترجمه شهناز مسمّی‌پرست. تهران: نشر آگه.
وبر، ماکس (1373). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. تهران: علمی‌ فرهنگی.
وبر، ماكس (1384). دین، قدرت، جامعه. ترجمۀ احمد تدین. تهران: هرمس.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ نظریه جامعه‏شناسی3
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه جامعه‌شناسی2
--------------------------------
░ هدف:
شناخت ابعاد نظری معاصر در جامعه‌شناسی از خلال بررسی پارادایم‌های پس از نیمه‌ی سده‌ی بیستم؛
آشنایی با متفكران و مكاتب مختلف معاصر در نظریه‌های جامعه‌شناختی؛
فهم كیفیت ارتباط میان نظریه‌ها و عمل اجتماعی در دوران اخیر.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
بررسی تطبیقی پارادایم‌های نظری معاصر در جامعه‌شناسی؛
بررسی ابعاد مختلف نظریات پساوبری‌ها، نوماركسیست‌‌ها، نوكاركردگرایان و نظریات انتقادی معاصر در جامعه‌شناسی؛
مرور انتقادی نظریات‏هابرماس، بوردیو، فوكو، گیدنز، كالینز و جفری الكساندر؛
تبیین شیوه‌های تلفیق نظری در دوران معاصر (با تأكید بر شیوه‌های تلفیق سطوح خرد/كلان و عاملیت/ساختار)؛
محدودیت‌ها و امكانات نظریه‌های مختلف در تبیین پدیده‌های اجتماعی معاصر
تلفیق نظریه‌‌‌های جامعه‌شناختی
--------------------------------
░ منابع درس:
آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات علمی- فرهنگی.
بودون، ریمون (1383). مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان كلاسیك 1. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
بودون، ریمون (1384). مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان كلاسیك 2. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
كرایب، یان (1381). نظریه اجتماعی مدرن از پاسونز تا‏هابرماس. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر آگه، چاپ دوم.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌مبانی روش‏ تحقیق
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی دانشجویان با شناخت علمی و رویكردهای نظری و روش‏شناختی مربوط به آن، درك و فهم چرخه پژوهش، چگونگی طرح مسئله و استفاده از نظریه در پژوهش اجتماعی و نیز تحلیل اجزائ مورد استفاده از نظریه و چگونگی استخراج و طرح فرضیه‏ها و تعریف نظری مفاهیم و سنجش متغیرها و آشنایی كلی با روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
شناخت علمی  
مقایسه شناخت و علم
دیدگاه‎های نظری روش‏شناختی
 اثبات‏گرایی  
 فرا اثباتی   
 تاویل‏گرایی
 برساخت‏گرایی
 دیالكتیكی
 رئالیستی
تفكیك هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی، روش‏شناسی‏و روش
استراتژی‏های تحقیق
استراتژی استقرایی
استراتژی قیاسی
استراتژی پس كاوی
استراتژی استفهامی
 تحقیق علمی    
تعریف تحقیق علمی    
هدف تحقیق علمی    
قواعد تحقیق علمی    
انواع تحقیق علمی   
چرخه تحقیق علمی
نظریه و تحقیق  
تعریف نظریه  
گزاره   
قانون   
پارادایم   
تعامل نظریه و تحقیق    
كاركردهای استفاده از نظریه/ نظریه و تدوین فرض و فرضیه‏ها
فرض
انواع فرضیه
مفهوم   
سازه     
انواع متغیر  
انواع تعریف مفاهیم و متغیرها
 سنجش و اندازه‎گیری  
سطوح سنجش  
واحد مشاهده  
سطح تحلیل
شاخص‏سازی  
انواع طیف‎ها  
بوگاردس  
تورستن  
لیكرت  
گاتمن
معرفی روش‏های تحقیق اجتماعی
روش كمی
آزمایش
پیمایش
روش كیفی
مطالعات مشاهده‏ای
روش‏های تحلیل داده‏های موجود
تحلیل ثانوی
تحلیل محتوا
سنجش‏های غیرمخل
مطالعات تاریخی
تحلیل آمارهای موجود
تحقیقات ارزیابی
--------------------------------
░ منابع درس:
بیكر، ترز ال. (1386)‏ نحوه‌ انجام‌ تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
ببی، ارل (13859) روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران، سمت.
بلیكی، نورمن (1384) طراحی پژوهش اجتماعی، ترجمه محمدحسین چاوشیان، تهران، نشر نی.
حافظ‎نیا، محمدرضا (1383) مقدمه‎ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت.
رفیع پور، فرامرز (1378) كندوكاوها و پنداشت‎ها، تهران، سهامی انتشار.
كیوی، ریمون و لوك وان كامپنهود (1384) روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیك‏گهر، تهران، توتیا.
--------------------------------
░▒ روش تحقیق کیفی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی روش تحقیق
--------------------------------
░ هدف:
هدف از ارائه درس روش کیفی 1، آشنا ساختن دانشجویان با شیوه‌های مطالعهی کیفی و تفسیری اسنادی و مشاهدهای است که می‌توان با استفاده از آن شیوه‌ها به شناخت بهتر ویژگی‌ها و مسائل جامعه دست یافت.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعاریف و ویژگی‌های روش کیفی به ویژه روش کیفی تحلیل محتوای اسناد و روش کیفی مشاهده ی رویدادها
طرح و منطق تحقیق كیفی و تفاوت‌های روش کیفی با روش کمی
روش كیفی و رویكر دهای جامعه‏شناسی
استراتژی تحقیق كیفی
روش كیفی و نظریه سازی
روش‏های مشاركتی
مشاهده توام با مشاركت
كار عملی روش‏های مشاركتی و مشاهده توام با مشاركت
معرفی برخی مناطق و گره‌های شهری به دانشجویان و کمک به آنها برای مشاهده ی آنها و تنظیم گزارشهای مربوط
انواع اسناد و ارزیابی اصالت و صحت محتوای آنها
نمونه‏گیری در روش كیفی
اعتبار و پایایی در روش‏های كیفی
--------------------------------
░ منابع درس:
بیكر، ترز ال (1388) نحوه‌ انجام‌ تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران (چاپ سوم) نشر نی
فلیك، اووه (1388) درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه‏هادی جلیلی، تهران: نشر نی
مارشال، كاترین و گرجن راسمن (1381) روش تحقیق كیفی، تهران، دفتر پژوهش‏های فرهنگی
بلیكی (1384) طراحی پژوهش اجتماعی، ترجمه محمدحسین چاوشیان، تهران، نشر نی
سیلورمن (1379) روش تحقیق كیفی در جامعه‏شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: بنیان
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌روش تحقیق کیفی 2
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: روش تحقیق كیفی1
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی دانشجویان با انواع روش‏هایی كه در خانواده روش‏های كیفی قرار می‏گیرند، چگونگی به كارگیری آنها و نیز شناخت قوت‏ها و ضعف‏های این روش‏ها و انجام كار عملی مربوط به هر روش می‏باشد
--------------------------------
░ سرفصل درس:
نظریه و روش بنیادی (داده محور)
كار عملی مبتنی بر روش بنیادی
موردپژوهی (case study) و انواع و کاربردهای آن
كار عملی موردپژوهی
زندگی پژوهی
كار عملی زندگی پژوهی
مصاحبه‏های عمقی و و تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده
كار عملی مصاحبه‏های عمقی
اقدام پژوهی
كار عملی اقدام پژوهی
گزارش نویسی
روش تاریخی
--------------------------------
░ منابع درس:
یان، كی (1378) موردپژوهی‌، طرح‌ و روش‌ها، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، آینده پویان
كاستلو، پاتریك (1386) اقدام پژوهی، ترجمه محمد رضا شادرو، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.
‏دوالت، مارجوری ال‏(1385) روش رهایی‏بخش: مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
وایت (1378) پژوهش عمل مشاركتی، ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی
دواس، دیوید (1387) طرح‌ تحقیق در تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه
هومن، حیدرعلی (1387) راهنمای عملی پژوهش كیفی، تهران، سمت.
Darlington ,Yvonne and Dorothy Scott (2002) Qualitative research in practice Stories from the field, Allen & Unwin, Australia
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌روش تحقیق كمی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی روش‏ تحقیق
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی دانشجویان با روش كمی آزمایش و به خصوص پیمایش كه روش كمی متداول در علوم اجتماعی است و قوت‏ و ضعف‏ هركدام از این روش‏ها و فنون گردآوری داده‏ها در آنها و گزارش‏نویسی.
░ سرفصل درس:
آزمایش
انواع آزمایش
آزمایش میدانی و آزمایشگاهی
آزمایش حقیقی و طبیعی
موانع اعتبار آزمایش
اعتبار درونی
اعتبار بیرونی
اجزای کلی آزمایش
متغیر مستقل و وابسته
گروه آزمایش و كنترل
طرح‏های آزمایش
طرح‏های آزمایش حقیقی
طرح‏های پیش‏آزمایش
طرح‏های شبه‏‏آزمایش
پیمایش
كاربرد‏های پیمایش
توصیف
تبیین
طرح مسئله
سؤال و مسئله اصلی تحقیق
پاسخ‌های موجود (مرور متون: نظریه‌ها، تحقیقات)
هدف (یا اهداف) تحقیق
اهمیت تحقیق (بنیادی، کاربردی)
مبانی نظری
نظریه تبیین‌کننده (یا استدلال نظری)
مدل نظری (فرضیات)
مفاهیم و تعریف عملیاتی
تئوری سنجش
پایایی و اعتبار/مقیاس‌سازی
ماتریس عملیاتی
تکنیک گردآوری داده‌ها
مشاهده
اسنادی
پرسشنامه
تعیین قلمرو پرسش
محتوای پرسش
جمله‏بندی پرسش‏ها
تعیین نوع پرسش
آرایش پرسشنامه
پیش‏‌آزمون
طرح نمونه‌گیری
جامعه آماری
شیوه نمونه‌گیری
حجم نمونه‌
اجرای پرسشنامه
پرسشنامه حضوری
پرسشنامه پستی
پرسشنامه تلفنی
سازمان کار
داده‌پردازی
کدگذاری
پردازش داده‌ها
پیرایش داده‌ها
تحلیل داده‏ها
آمار توصیفی و استنباطی
تحلیل یک‌متغیره
تحلیل دو‌متغیره
تحلیل سه ‏متغیره
گزارش‏نویسی تحقیق
گزارش كامل
مقاله
--------------------------------
░ منابع درس:
د واس‌، (1387) پیمایش در علوم‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
بیكر، ترز ال. (1386)‏ نحوه‌ انجام‌ تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
ببی، ارل (13859) روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران، سمت.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ روش تحقیق كمی 2
تعداد واحد نظری: 0
تعداد واحد عملی: 2
پیش‌نیاز: روش‏ تحقیق كمی1 و كاربرد كامپیوتر در تحلیل داده‏های اجتماعی
--------------------------------
░ هدف:
تسلط عملی بر روش كمی پیمایش از خلال تدوین و اجرای یك طرح تحقیق تبیینی و تحلیل نتایج و داده‏ها و تدوین گزارش‏ تحقیق.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تدوین طرح (برنامه) تحقیق تبیینی پیمایشی
طرح مسئله
مبانی نظری
مفاهیم و تعریف عملیاتی
تدوین پرسشنامه
طرح نمونه‌گیری
اجرای پرسشنامه
داده‌پردازی
تحلیل داده‏ها
تدوین گزارش‏ تحقیق
--------------------------------
░ منابع درس:
د واس‌، (1387). پیمایش در علوم‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
بیكر، ترز ال. (1386)‏. نحوه‌ انجام‌ تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
ببی، ارل (13859). روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران، سمت
میلر، دلبرت، (1387) راهنمای طرح تحقیق و سنجش اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشرنی.
نایبی، هوشنگ، (1387) برنامه كامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS تهران، انتشارات روش
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی انقلاب
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جامعه‏شناسی 1 و 2
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با نظریه‏های جامعه‏شناسی انقلاب و تحلیل‏های اجتماعی درباره انقلابها، به منظور توانایی تحلیل انقلاب ایران
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعاریف و مفاهیم درباره انقلاب و واژه‏های نزدیك به آن مانند دگرگونی، اصلاح، شورش، كودتا
بررسی پیامدهای انقلاب‏های اجتماعی یا كارنامه انقلاب‏ها
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی پس از انقلاب‏ها
نظریه‏های انقلاب شامل: نظریه‏های اقتصادی، روانشناختی، سیاسی و اجتماعی در تبیین علل وقوع انقلاب‏ها
تحلیل انقلاب ایران و بررسی تحولات نظری در پرتو انقلاب اسلامی ایران
--------------------------------
░ منابع درس:
جانسون، چالمرز، (1363) تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، ت‍ه‍ران‌: امی‍رک‍ب‍ی‍ر.
برینتون، كرین، (1362) كالبد شكافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍و‏‫‏ ‬
كوهن، استانفورد، (1383) تئوری‏های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، ت‍ه‍ران‌ : ق‍وم‍س‌
فوران، جان، (1382) نظریه‏پردازی انقلاب‏ها، ترجمه فرهنگ ارشاد، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫،‬
آبراهامیان، یرواند (1377) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نی، 2068،
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏ جامعه‏شناسی 1
--------------------------------
░ هدف:
شناخت قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی و علل پیدایش آن
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعریف مقدماتی مفاهیم و بیان اهمیت مسئله
خصوصیات قسربندی: قدمت، جهان شمولی، تنوع، الگومندی و پیآمد داشتن
نظریه‏های قدیم و جدید اندیشمندان و جامعه شناسان در بارۀ قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی و علل پیدایش آن
نظریه اندیشمندان اسلامی در بارۀ قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی و علل پیدایش آن
شاخص‏های قشربندی و نقد آنها
تأثیرات قشربندی
قشربندی در ایران
ارائه نتایج یك پژوهش در باره قشر بندی اجتماعی
--------------------------------
░ منابع درس:
علی بابایی‏، یحیی(1387) قشربندی اجتماعی، همدان، انتشارات نور علم.
گرب، ادوارد ج (1373) نابرابری اجتماعی، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‏زاد، تهران، انتشارات نشر معاصر.
نایبی، هوشنگ و حمید عبداللهیان (1381). ”تبیین قشربندی اجتماعی“، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، پاییز و زمستان 1381
تامین، ملوین(1376) جامعه‏شناسی قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین نیك گهر، تهران، انتشارات توتیا.
كمالی، علی(1379) مقدمه‏ای بر جامعه‏شناسی نابرابری‏های اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.
ریزمن، لئونارد و ماریانو انگویتا (1388) جامعه‏شناسی قشرها و نابرابری‏های اجتماعی، ترجمه محمد قلی‏پور، مشهد: آوای کلک فصل3
اشرف، احمد (1347) نظام فئودالی، یا، نظام آسیائی : نقد و نظری در ویژگیهای تاریخ ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
اشرف، احمد و علی بنو‌عزیزی (1387) طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی‌فارسانی، تهران: نیلوفر.
میلر (1384) راهنمای‌ طرح‌ تحقیق و سنجش‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران نشر نی، فصل ششم.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌بررسی مسائل اجتماعی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با تعاریف، رویكردها و نظریه‏های مسائل اجتماعی، به منظور توانایی تحلیل مسائل اجتماعی ایران
--------------------------------
░ سرفصل درس:
سابقه طرح مسئله اجتماعی در دنیای معاصر
تعاریف و مفاهیم درباره مسئله اجتماعی و واژه‏های نزدیك به آن مانند آسیب اجتماعی
رویكردها و نظریه‏های مسائل اجتماعی (شامل: آسیب‏شناسی، بی‏سازمانی اجتماعی، تضاد ارزشی، رفتار كجرو، انتقادی، برچسب‏زنی و سازه‏گرایی اجتماعی
رویكردهای توسعه‏گرا و نقش آنها در بروز و گسترش مسائل اجتماعی
تحلیل تعدادی از مسائل اجتماعی در ایران مانند: بحران هویت اجتماعی، قانون‏گریزی، ضعف اخلاق كار، شكاف نسلی، مسائل جوانان
--------------------------------
░ منابع درس:
--------------------------------
معیدفر سعید، (1385) جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، نشر نور علم.
لوزیك دانیلین، (1383) نگرشی نو به مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر، تهران، انتشارات امیركبیر.
رابینگن ارل و مارتین واینبرگ، (1382) رویكردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت‌الله صدیق ‌سروستانی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی ادبیات
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
بررسی رابطه ادبیات (با تاکید بر رمان) و جامعه (با تاکید بر ایران پس از مشروطه)
--------------------------------
░ سرفصل درس:
اجتماعیات در ادبیات فارسی
شکل‏گیری رمان در مغرب زمین
نظریه‏های جامعه‏شناسی ادبیات: لوونتال، لوکاچ و گلدمن
 نظریه بوردیو
شکلگیری رمان در مغرب زمین
نظریه‏های جامعه‏شناسی ادبیات: لوونتال، لوکاچ و گلدمن
نظریه بوردیو
ادبیات عامه پسند
رمان تاریخی
رمان فارسی
ادبیات انقلاب و جنگ
توزیع و نظارت ادبی. اقتصاد کتاب.
خوانش ادبی
کتابخوانی در ایران
زنان و رمان در ایران
░ منابع درس:
بوردیو، پی یر (1375) «جامعه‏شناسی و ادبیات: آموزش عاطفی فلوبر». ترجمه یوسف اباذری. ارغنون. شماره 9 و 10
تایسن، لیس (1387). نظریه‏های نقد ادبی معاصر. ترجمه مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی. ویراستار حسین
گلدمن، لوسین (1371). جامعه‏شناسی ادبیات: دفاع از جامعه‏شناسی رمان. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: هوش و ابتکار. فصل اول (مقدمه ای بر جامعه‏شناسی رمان). صص 43-19. فصل چهارم (روش ساختگرای تکوینی در تاریخ ادبیات). صص332-315.
لوونتال، لئو (1386). رویکرد انتقادی در جامعه‏شناسی ادبیات. ترجمه محمدرضا شادرو. تهران: نی. جامعه‏شناسی ادبیات. صص 71-91.
محمودیان، محمدرفیع (1382). نظریه رمان و ویژگی‏های رمان فارسی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. صص 153-225.
ارغنون. شماره 25. ویژه ادبیات عامه پسند. 1383.
ارغنون، شماره 9 و 10. بهار و تابستان 1375. ویژه رمان
اسکارپیت، روبر (1374). جامعه‏شناسی ادبیات. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: سمت. فصل‏های: 5 (عمل انتشار) و 6 (شبکه‏های توزیع).
امامی، کریم(1385). در گیرو دار کتاب و نشر. گردآورنده عبدالحسین آذرنگ و ایران ناز کاشیان. تهران: نیلوفر.
بوتور، میشل (1379). جستارهایی در باب رمان. ترجمه سعید شهرتاش. تهران: سروش.
روح الامینی، محمود (1375) «دو شاعر، یک مضمون، دو زمان». نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی. تهران: آگه. صص 196-181 سلیم، غلامرضا (1377). جامعه‏شناسی ادبیات: اجتماعیات در ادب فارسی. تهران: توس. سخنی چند در باره نظامی. صص 111-117.
زرافا، میشل (1368). ادبیات داستانی: رمان و واقعیت اجتماعی. ترجمه نسرین پروینی. تهران: فروغی.
سلدن، رامان و پیتر ویدوسون (1377).راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمه عباس مخبر.تهران:انتشارات طرح نو. فصل سوم.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1386). زمینه‏های اجتماعی شعر فارسی. تهران: اختران. راه‏های انتشار یک شعر در قدیم. صص 34-64.
غ‍لام‌، م‍ح‍م‍د (1381). رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌: س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۲۸۴ ت‍ا ۱۳۳۲. ت‍ه‍ران‌: چ‍ش‍م‍ه‌.
فلوبر، گوستاو (1380). تربیت احساسات. ترجمه مهدی سحابی. تهران: نشر مركز.
گلدمن، لوسین (1377) "جامعه‏شناسی ادبیات" در: محمدجعفر پوینده (گزیده و ترجمه). درآمدی بر جامعه‏شناسی ادبیات. تهران: نقش جهان. صص 78-64.
لوکاچ، جورج (1375). جامعه‏شناسی رمان: بالزاک، زولا، استاندال. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: تجربه. چاپ دوم.
لوکاچ، گئورگ (1381). نظریه رمان. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: قصه.
ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ (1388). رمان تاریخی. ترجمه‌ شاپور بهیان. تهران: اختران‏. یا: ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ‌ (1387). رمان تاریخی. ترجمه امید مهرگان. تهران: ثالث.
مارتین، والاس (1382). نظریه‏های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.

 


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
░▒▓ سرفصل‌های دروس تخصصی
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی شهری
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
هدف اهداف این درس آموزش بینش‏ها و گرایش‏های جامعه‏شناسی شهری است که موارد زیر را در بر می گیرند:
کسب توانایی ادراک گرایش‏ها و رفتارهای شهری کنونی درون زمینه اجتماعی تاریخی.
کسب توانایی تشخیص نقش نظریه‏های جامعه‏شناسی در فهم شهرنشینی و مسائل توسعه شهری.
توانایی تفکر انتقادی درباره اوضاع و شرایط اجتماعی شهری.
توانایی تدوین فرضیه‏های پژوهشی مناسب مربوط به جامعه‏شناسی شهری و گزارش‏های پژوهشی.
توانایی بیان شفاهی و کتبی ایده‏ها و مفاهیم مرتبط با جامعه‏شناسی شهری.
--------------------------------
 ░ سرفصل درس:
آشنایی با جامعه‏شناسی شهری
شهرها در گذشته، تاریخ کوتاه شهرنشینی
شهر نشینی در ایران و جهان
نظریه‏های جامه شناسی شهری
ریسک در شهر
نابرابری و اسکان غیر رسمی
محله و کامیونیتی در شهر
سیاست‏های شهری و مدیریت بر شهر
فرهنگ شهری
جهانی شدن و شهرهای جهانی
--------------------------------
░ منابع درس:
ساوج، مایک و وارد، آلن (1380) جامعه‏شناسی شهری. ترجمه ابولقاسم پوررضا. تهران: انتشارات سمت.
فیالکوف، یانکل (1383) جامعه‏شناسی شهر. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: آگاه.
حسامیان، فرخ؛ اعتماد، گیتی و حائری، محمد رضا (1375) شهر و شهرنشینی در ایران. تهران: آگاه.
وبر، ماکس (1369) شهر در گذر زمان. ترجمه شیوا (منصوره) کاویانی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
آندرانویچ، گ.د. و ریپوسا، گ. (1380) روشهای پژوهش شهری. ترجمه سید محمود نجاتی حسینی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‏های کشور.
--------------------------------
░▒ جامعه‌شناسی روستایی
ت تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با ویژگی‏های اجتماعی جامعه روستایی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
ویژگی‏های محیط روستایی
خانواده روستایی: انواع، ویژگی‏ها و تغییرات
نظام روابط اجتماعی روستایی
اصلاحات ارضی و تغییر در جامعه روستایی
توسعه روستایی، مفاهیم و دیدگاه‏ها
ترویج و توسعه روستایی
توسعه روستایی در ایران
واحدهای بهربرداری كشاورزی
--------------------------------
░ منابع درس:
طالب، مهدی (1387) ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران، تهران، موسسه چاپ و انتشارت دانشگاه تهران
ث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور (1366) جامعه‌شناسی روستایی، تهران، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی صنعتی
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
هدف از برگزاری درس جامعه‌شناسی صنعتی، آشنا ساختن دانشجویان دورهی کارشناسی با رویکرد جامعه‌شناسانه به صنعت و جامعه ی صنعتی و تعامل انسان و صنعت در جامعه است.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
تعاریف صنعت، صنعتی شدن، صنعت گرایی، جامعه صنعتی و جامعه‌شناسی صنعتی
بررسی تاریخ صنعتی شدن جوامع
ویژگی‌های ساختاری جامعه ی صنعتی
صنعت و تحول در ویژگی‌های انسان
صنعت و تحول در ویژگی‌های گروه‌ها و نهادهای اجتماعی
صنعت و تحول در زندگی روزمره ی مردم
بررسی جامعه‌شناختی صنعت و صنعتی شدن در ایران
--------------------------------
░ منابع درس:
ش‍ی‍خ‍ی، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ (1382) جامعه‌شناسی صنعتی، ‌ته‍ران‌: انتشارات ح‍ری‍ر.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی خانواده
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
پی ‌بردن به جایگاه خانواده، به مثابه‌ی یكی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در تبیین حیات اجتماعی در ایران و قدرت‌یافتن بر تبیین و تفسیر مؤلفه‌های مرتبط با آن؛
آشنایی اجمالی با نظریات جامعه‌شناسان در باب خانواده و سایر مفاهیم وابسته به آن (از جمله: خویشاوندی، نسل، طلاق و...)؛
فهم تحولات و تغییرات اجتماعی خانواده‌ی ایرانی؛
توانایی معناداركردن داده‌ها و اطلاعات ثانویه‌ در ارتباط با نهاد خانواده.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
بخش نخست: مقدماتی در باب جایگاه و اهمیت نهاد خانواده در حیات اجتماعی ایرانیان؛
بخش دوم: تعریف نهاد خانواده و مؤلفه‌های وابسته به آن؛
بخش سوم: نظریه‏های جامعه‌شناختی در باب خانواده؛
بخش چهارم: بررسی مفهوم‌شناسانه‌ی برخی از مؤلفه‌های وابسته به خانواده و وضعیت عینی آن در جامعه‌ی ایران (برخی از داده‌های ثانوی در باب خانواده و مؤلفه‌های وابسته به آن‌)؛
░ منابع درس:
آزاد ارمكی، تقی (1386). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: سمت.
بهنام، جمشید (1383). تحولات خانواده؛ پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون. ترجمه محمد جعفر پوینده. تهران: ماهی.
روزن‌باوم،‏ هایدی (1367). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه. ترجمه محمدصادق مهدوی. تهران: مركز نشر دانشگاهی.
ساروخانی، باقر (1384). جامعه‏شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
سگالن، مارتین (1370). جامعه‏شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی. تهران: نشر مركز.
مجموعه‌ مقالات (1388). آسیب‌شناسی خانواده. به كوشش: سیدجعفر حق‌شناس. تهران: مركز امور زنان و خانواده.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی انحرافات
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی یا رویکردهای نظری و رویکرد جامعه‌شناسانه به هنجارشکنی، جرم و انحراف در جامعه
آشنایی با موضوعات مفهومی‌و روشی در فهم و اندازه‏گیری جرم
آشنایی با انواع انحرافات و الگوهای جرمی
░ سرفصل درس:
تعاریف هنجار، رفتار، هنجار شکنی، آسیب اجتماعی و آسیب‌شناسی اجتماعی
علل و عوامل کج رفتاری افراد در جامعه و رویکردها و نظریه‌های مربوط به آن:
تبیین‌های بیولوژیکی و روانشناسانه (لمبرزو، شلدون، توماس و فروید)
تبیین‌های کارکردگرایی ساختی (دورکیم و مرتن)
تئوری خرده فرهنگ (کوهن، کلواردو الین)
جرم در مناطق شهری (مکتب شیکاگو، رویکرد اکولوژیک و بی‌سازمانی اجتماعی)
انحراف و تمایل (تئوری تکنیکهای خنثی سازی دیوید ماتزا)
تئوری عمومی‌جرم (هرشی و گات فردسون)
تئوری انتخاب حسابگرانه (کورنبش و کلارک)
تئوری فعالیت‌های روزمره (فلسون)
جرم، کنترل و فضا (نیومن، باکس و هیگان)
جرم و رویکرد کنش متقابل (تئوری برچسب (بکر)، ادوین لمرت، اروین گافمن)
موارد ویژه کج‏رفتاری:
خشونت و انواع آن
کجرفتاری‌های اقتصادی
خودکشی
اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی
بحث و بررسی وضعیت کج رفتاری در ایران
--------------------------------
░ منابع درس:
صدیق سروستانی، رحمت‏الله (1387) آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی ) تهران، انتشارات سمت
ممتاز، فریده (1381) انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها ودیدگاه‌ها، تهران، شرکت سهامی‌انتشار
ولیت، راب و فیونا هینز (1383) جرم و جرم‌شناسی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات حوزه و دانشگاه
Maguire, M, R Morgan and R Reines (2002), The Oxford Handbook of Criminology, London, Oxford University Press.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی توسعه
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
جامعه‏شناسی توسعه به توسعه به عنوان پدیده ای دارای جوانب متعدد توجه دارد و نظریه‏های مختلف مطروحه در این خصوص و مسایل كشورهای در حال توسعه را مد نظر قرار می دهد.دولت،نخبگان فكری ومردم اركان اصلی این جریان بوده و بررسی مناسبات آنها و چالشهای پیش رو از مباحثی است كه در كنار نظریه‏های توسعه مورد توجه است.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مفهوم شناسی توسعه
خاستگاه مكتب نوسازی و تعریف آن
صاحبنظران مكتب نوسازی (اجتماعی -روانی)
صاحبنظران مكتب نوسازی (سیاسی - اقتصادی)
خاستگاه مكتب وابستگی و تعریف آن
صاحبنظران مكتب وابستگی
نظام جهانی
جهانی شدن و توسعه
سرمایه اجتماعی و توسعه
ما و توسعه (روشنفكران ایرانی وغرب:جلال آل احمد،شادمان،شریعتی و....)
--------------------------------
░ منابع درس:
سو،الوین ی(1378) تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا(1388) جامعه‏شناسی توسعه، تهران، انتشارات کیهان.
سریع القلم، محمود (1376) عقل و توسعه یافتگی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
بروجردی، مهرزاد(1384) روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی، تهران، فرزان روز.
آزاد ارمکی،تقی(1379) اندیشه نوسازی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
میرزایی، حسین(1382) جلال اهل قلم (زندگی، آثار و اندیشه‏های جلال آل احمد)، تهران، انتشارات سروش.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی سازمان‏ها
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آموزش مفهوم سازمان، انواع سازمان‏ها،‌ جایگاه سازمان در زندگی اجتماعی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن و تحلیل كاركردهای مثبت و منفی آن با توجه به رویكردهای علمی گوناگون است.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مفهوم سازمان و انواع آن
تاریخچه شكل‏گیری سازمان‏های رسمی در جهان و ایران
رویكردهای نظری در تحلیل سازمان‏ها
بوروكراسی، ویژگی‏ها و كاركردهای آن
تحلیل سیستمی در جامعه‏شناسی سازمان‏ها
تحلیل نهادی در جامعه‏شناسی سازمان‏ها
فرهنگ سازمانی
نقد جامعه‏شناختی سازمان‏ها
--------------------------------
░ منابع درس:
قلی‏پور، آرین (1380) جامعه‏شناسی سازمانها: رویكرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت
صبوری كاشانی، منوچهر(1374) جامعه‏شناسی سازمان‏ها‏، تهران، نشر شب تاب
گلابی، سیاوش(1379) جامعه‏شناسی سازمانها، تهران، میترا
گلشن فومنی، محمد رسول(1379) جامعه‏شناسی سازمان‏ها و توانسازمانی، تهران، نشر دوران
بارل، گیبسون (1384) نظریه‏های كلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان‏: عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی ترجمه محمد تقی نوروزی، تهران، انتشارات سمت
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌کاربرد جمعیت‌شناسی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
--------------------------------
░ هدف:
هدف درس "کاربرد جمعیت‌شناسی" برخورد عینی و کاربردی با آمارهای جمعیتی، به ویژه داده‌های جمعیتی سرشماریها، و آشنائی با چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها به منظور انجام پژوهشهای توصیفی و تحلیلی است. آشنائی مقدماتی با نحوه برآورد شاخصهای جمعیتی در مواردیکه آمارهای وقایع حیاتی در دسترس نیست و یا ناقص و کیفیت آنها پائین است نیز از اهداف این دو واحد درس است. برآورد چنین شاخصهائی می‌تواند در تبیین تعامل جمعیت با جنبه‌های اجتماعی واقتصادی در معادلات رگرسیونی کارساز باشد.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
آشنائی با مبادی، مقدمه، کلیات و تکالیف درس
اشکالات موجود در آمارهای جمعیتی (با تأکید بر آمار واطلاعات سرشماریها)
روشهای تفصیلی ارزیابی آمارهای جمعیتی (با تأکید بر گزارش سن و جنس)
روشهای کلی ارزیابی آمارهای جمعیتی
روشهای تصحیح و تسطیح آمارهای نافص جمعیتی
تبدیل گروههای سنی به سنین منفرد و شاخص عدم تشابه ساختمان سنی
برآورد شاخصهای باروری (نسبت اطفال به زنان، روش رله، روش بازماندگی معکوس)
برآورد شاخصهای مرگ و میر (برآورد تعداد متوفیات، روش براس)
برآورد شاخصهای ازدواج و زناشوئی (پیش رسی ازدواج، عمومیت ازدواج و تجرد قطعی، روش‌هانیل، SMAFM، برای برآورد میانگین سن در اولین ازدواج)
استاندارد کردن شاخصهای جمعیتی
استاندارد کردن میزان ناخالص مر و میر به روش مستقیم (DSDR)
استاندارد کردن میزان ناخالص مرگ ومیر به روش غیر مستقیم (ISDR)
--------------------------------
░ منابع درس:
میرزائی، محمد (1381) گفتاری درباب جمعیت‌شناسی کاربردی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
زنجانی، حبیب الله (1376)، تحلیل جمعیت شناختی، تهران، انتشارات سمت
سرائی، حسن (1382)، روشهای مقدماتی تحلیل، توزیع و ترکیب جمعیت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
سرینی واسان، کی (1384)، فنون اساسی تحلیل وکاربرد جمعیت‌شناسی ترجمه محمدامین کنعانی، رشت، دانشگاه گیلان.
سید میرزائی، سید محمد (1381)، جمعیت‌شناسی عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
Coale, A. and P. Demeny, Refional (1983) Model Life Tables and Stable Popolations, Princeton,. Princeton University Press
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌تكنیك‏های خاص تحقیق
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با تكنیك‏های تحقیق در دو حوزه روش‏های كمی و كیفی تحقیقات اجتماعی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مروری بر مراحل یك تحقیق علمی
تحلیل رابطه نظریه و روش
بررسی و نقد متون آموزشی روش تحقیق
روش تدوین طرحنامه پژوهشی (پروپوزال نویسی)
روش تدوین گزارش تحقیق
مقایسه روش‏های كمی و كیفی
روش گروه‏های كانونی (Focus Group)
روش دلفی (Delphi)
روش‏های تحلیل ثانویه و فراتحلیل
تحلیل محتوا
روش‏های تاریخی و اسنادی
--------------------------------
░ منابع درس:
كیوی، ریمون و كامپنهود، لوك وان (1381) روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه دكتر عبدالحسین نیك گهر، تهران، نشر توتیا
رفیع پور، فرامرز، (1384) تكنیك‏های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، شركت سهامی انتشار
حافظ نیا، محمدرضا، (1385) مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، تهران، انتشارات سمت
خاكی، غلامرضا، (1386) روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی مركز تحقیقات علمی كشور
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ كاربرد كامپیوتر در علوم اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 2
پیش‌نیاز: آمار استنباطی‏یك‏ودو‏متغیره
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با نرم افزار spss برای تحلیل داده‏های علوم اجتماعی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
آشنائی با ساختار و منطق برنامه ( 1 جلسه )
 ورود اطلاعات ( نحوۀ ورود اطلاعات به برنامه و ضبط آن ) (1 جلسه )
 تعریف داده‏ها (نحوۀ برچسب زدن به متغییرها و مقادیر و نحوۀ حذف بی جواب‏ها )( 1 جلسه (
 تهیه جدول فراوانی متغیرها ( به همراه آماره و نمودار)(2 جلسه(
 تغییر متغیرها ) با دستورات Recode، IF و Compute ( (2 جلسه (
 تهیه جدول دو بعدی (و آماره‏های مربوطه)( 2 جلسه (
 ضریب همبستگی R پیرسون )1 جلسه (
 مقایسه میانگین یک متغیر مقیاسی بین دو گروه ( با استفاده از آزمون T) (1 جلسه (
 مقایسه میانگین یک متغیر مقیاسی بین سه گروه و بیشتر( با استفاده از آزمون F) (1 جلسه (
مقایسه میانگین یک متغیر رتبه ای بین دو گروه ( با استفاده از آزمون U مان ویتنی ) و مقایسه میانگین یک متغیر
--------------------------------
░ منابع درس:
نایبی، هوشنگ، (1387) برنامه كامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS تهران، انتشارات روش.
اسماعیلیان، مهدی (1385) راهنمای جامع SPSS 14، تهران، موسسه فرهنگی هنری دیباگران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی ارتباطات
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
هدف از ارائه این درس آشنا ساختن دانشجویان با نقش ارتباطات در زندگی اجتماعی، تحول تاریخی ارتباطات، نظریه‏ها در حوزه ارتباطات رسانه‏ای و شناخت آسیبهای ارتباطات و رسانه‏های جمعی است.
 
░ سرفصل درس:
بخش نخست: ارتباطات انسانی:
تعریف ارتباط انسانی
اهمیت ارتباطات انسانی
گونه‌شناسی ارتباطات
نظریه‌های اساسی در ارتباطات انسانی
مدلهای ارتباطات انسانی
عناصر اساسی در ارتباطات انسانی
فراخنای ارتباطات انسانی (تناهی گزینه‌ها)
الگوهای آرمانی ارتباطات انسانی
چالشهای ارتباطات انسانی
ارتباطات انسانی وفرهنگ
ارتباطات انسانی واقناع
بخش دوم: ارتباطات رسانه‏ای:
اجزاء و عناصر در ارتباطات جمعی
رسانه‌های جمعی؛ شاخه‌ها و گرایشها
ویژگیهای ارتباطات رسانه ای
ساخت وسازمان وسایل ارتباط جمعی
رسالتهای اساسی در ارتباطات جمعی
نظریه‌های اساسی در ارتباطات رسانه ای
اثرات وسایل ارتباطات جمعی
وسایل ارتباط جمعی در حوزه‌های خاص (خانواده وارتباطات، کودک و رسانه)
فرهنگ و رسانه‌های جمعی
رسانه‌های جمعی و توسعه اقتصادی، اجتماعی
نقد ارتباطات رسانهای (امتیازات و چالشها)
--------------------------------
░ منابع درس:
ساروخانی، باقر (1387) جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران، انتشارات اطلاعات
کازنو، ژان (1387) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران، انتشارات اطلاعات
دوفلور، ام. ال دنیس (1383) شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی و ناصر باهنر، تهران، انتشارات دانشکده صدا و سیما
Curran, J and M Gurvitch (1991) Mass Media and Society, London, Edward Arnold
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی پزشکی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنا کردن دانشجویان با جنبه‌های اجتماعی بیماری، بهداشت، درمان و سلامت و همینطور چارچوبهای نظری و روش‌های پژوهش در مسائل پزشکی.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
 تعریف جامعه‌شناسی پزشکی
 حوزه‌های مهم کارشناسی پزشکی
 تاریخچه مطالعات اجتماعی بهداشت و سلامت و نیز کارشناسی پزشکی
 نظریه‌های جامعه‌شناسی در جامعه‌شناسی پزشکی.
 پارامترهای اجتماعی در بیماریها: بیماریهای مزمن
    بیماری‌های ذهنی
    بیماری‌های اعتیادی
 سازمان طبابت و ارائه خدمات بهداشتی
 نقش اجتماعی بیماری
 جامعه‌شناسی آموزش پزشکی
 آموزش پزشکی و خدمات پزشکی در ایران
--------------------------------
░ منابع درس:
توکل، محمد (1387)، جامعه‌شناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
محسنی، منوچهر (1367)، جامعه‌شناسی پزشکی و بهداشت، انتشارات طهوری، تهران
هرتسلیکف، آدام (1376)، جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی، ترجمه محمد کتبی، نشر باورداران، تهران
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی سیاسی
تعداد واحد: 2
نوع واحد : نظری
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
--------------------------------
آشنایی با مبانی جامعه‌شناسی سیاسی، مهم‌ترین نظریه‌ها، عمده‌ترین مسائل و مفاهیم آن
░ سرفصل درس:
--------------------------------
تعریف عرصه سیاست
مفهوم و نظریه‏های مربوط به مفاهیم سیاست (قدرت سیاسی، دولت، دمكراسی، توتالیتاریسم و رژیم‌های اقتدارگرا، ای‍دئ‍ول‍وژی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی)
نقش شهروندان، احزاب سیاسی و افكار عمومی
رفتارهای انتخاباتی، جنبش‌های اجتماعی و عمل دولت
--------------------------------
░ منابع درس:
--------------------------------
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د (1376) م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت. تهران‌‬‏‫: انتشارات توس‬‏‫‏.‬‬
ژان- ایو دورماگن، دانیل موشار (1389) مبانی جامعه‌شناسی سیاسی. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: آگه.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی کار و شغل
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: مبانی جامعه‌شناسی 2
--------------------------------
░ هدف:
کار یک زمینه وسیعی برای تحقیقات اجتماعی و اقتصادی است و بخش اصلی زندگی افراد را تشکیل می‌دهد، کار سازنده پایگاه اجتماعی فرد و وسیله‏ای برای درک توانائی‌های خویشتن است. هدف این درس آشنایی دانشجویان با مبادی و مبانی این بحث می‌باشد و ضمناً با تئوریها، مفاهیم، عملکردها هم آشنا خواهند شد.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
موضوع جامعه‌شناسی کار
تعاریف مختلف کار، ارزش و اهمیت کار، کار و غیر کار، کار با توجه به نیازها
کاریدی وذهنی، جامعه‌شناسی کار، رابطه جامعه‌شناسی کار با سایر علوم
تقسیم کار اجتماعی، تقسیم فنی کار (جنبه‌های اقتصادی)
کار و فراغت، بیکاری، اصطلاحات و مفاهیم بازار کار
تئوریها و نظریه‌های کار و شغل (کلاسیک‌ها)
تئوریها و نظریه‌های کار و شغل (جدید)
از خود بیگانگی و کار (نظریات)
روان‌شناسی اجتماعی کار (رضایت شغلی و نظریات هرزبرگ و... )
تکنولوژی و زمان کار
خصوصیات نیروی کار
کار زنان، کار خانگی (اقتصاد غیر رسمی)
جمعیت فعال و نظریه اشتغال
فعالیت و اشتغال در ایران
جهانی شدن کار
آینده کار
--------------------------------
░ منابع درس:
توسلی، غلامعباس‌ (1375) جامعه‏شناسی كار و شغل.‌ تهران. انتشارات سمت.
ربانی، رسول و محمد اسماعیل انصاری (1384)؛ جامعه‏شناسی كار و مشاغل. اصفهان. انتشارات دانشگاه اصفهان.
رحمن خان، عزیز (1381)؛‌ ‏غلبه بر بیكاری. ترجمه محمد استوار. تهران. انتشارات موسسه كار و تامین اجتماعی.
كیت گرینت (1382) زمینه جامعه‏شناسی كار. ترجمه پرویز صالحی. تهران. انتشارات مازیار.
كیت گرینت (1385) جامعه‏شناسی كار. ترجمه رضوان صدقی نژاد. تهران. انشارات علم.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌تغییرات اجتماعی
تعداد واحد: 2
نوع واحد : نظری
پیش‌نیاز: نظریه جامعه شناسی1
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با مفاهیم و فرایندهای مربوط به تغییر اجتماعی، روش‬شناسی و چگونگی تحلیل تغییرات اجتماعی،‬ فهم زمینه‬ها و ابعاد نظری تغییرات اجتماعی و درنهایت شناخت چگونگی تطور جوامع انسانی و فرایندها و الگوهای عمده تغییر.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
كلیات، تبیین فضای مفهومی تغییر اجتماعی و طرح تعاریف مفاهیم مربوط به آن
روش‬شناسی تغییر
جمع‏گرایی روش‏شناختی و انواع تبیین تحولات اجتماعی
فردگرایی روش‏شناختی و انواع تبیین تحولات اجتماعی
روش تركیبی
تطور جوامع انسانی
اندیشه كلاسیك‬های جامعه‬شناسی و تغییر اجتماعی
 كنت، ماركس، دوركیم، وبر، اسپنسر و تونیس
رویكرد ساختی- كاركرد و تغییر اجتماعی
 پارسونز، اسملسر، مرتون، ایزنشتاد و جانسون
رویكرد تضاد و تغییر اجتماعی
 دارندورف، كوزر، ماركسیست‏های جدید
عاملیت انسانی و تغییر اجتماعی(زنان و جوانان، نخبگان و جنبش‬های اجتماعی)
ساختار و تغییر اجتماعی (دولت، ایدئولوژی، تكنولوژی و فشارهای ساختاری)
الگوها و راهبردهای تغییر اجتماعی (تكامل،‏ اشاعه، صنعتی‏شدن، شهری‏شدن، عرفی‏شدن، دیوان‏سالارشدن)
هزینه‬های تغییر اجتماعی
سنت، نوسازی و تجدد
جهانی شدن
--------------------------------
░ منابع درس:
غفاری،غلامرضا(1383)جامعه‬شناسی تغییرات اجتماعی، تهران، نشر آگرا.
روشه‬،گی(1367) تغییر اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی.
لاور(1362) دگرگونی اجتماعی، ترجمه سید كاووس امامی، تهران، مركز نشر دانشگاهی.
اپتر دیوید و چارلز اندی‌پین‌ (1380) اعتراض‌ سیاسی‌ و تغییر اجتماعی‌، ترجمه‌محمدرضا سعیدآبادی‌، تهران‌: پژوهشكده‌ مطالعات‌ راهبردی‌.
جوادی‌ یگانه‌، محمدرضا و مهدی‌ عباس‌ لاخانی‌ (1380) تغییرات‌ اجتماعی‌برنامه‌ریزی‌ شده‌، تهران‌: اداره‌ كل‌ تحقیق‌ و توسعه‌ صدا.
پارسونز، تالكوت‌ (1381) اصول‌ عام‌ تكاملی‌ در جامعه‌، ترجمه‌ منصور انصاری‌ در كتاب‌جامعه‌ سنتی‌ و جامعه‌مدرن‌، ویراسته‌ مالكوم‌ واترز، تهران‌: انتشارات‌ نقش‌ جهان‌.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با فرایند رشد و شکل گیری شخصیت دانش آموزان در محیط آموزش رسمی، و نقش سایر عناصر تعیین کننده در این فرایند از قبیل نظام آموزشی، معلم، برنامه‏ها و متون و آشنایی با مفاهیم جامعه‏پذیری و كارگزاران آن از قبیل خانواده، رسانه و گروه دوستان و سایر كاركردهای نهاد آموزش و پرورش
--------------------------------
░ سرفصل درس:
رویکردهای نظری در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش، خانواده و سایر نهادهای اجتماعی در ایران
کارکردهای آموزش وپرورش
جامعه پذیری
آموزش و پرورش، تغییرات اجتماعی، تحرک اجتماعی
تحلیل عناصر نظام آموزش و پرورش در ایران
آموزش وپرورش و آموزش عالی در ایران
آموزش وپرورش و رسانه‏های جدید
--------------------------------
░ منابع درس:
علاقمند، علی(1384) جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، مفاهیم و مباحث کلی، تهران، کتابخانه فروردین.
فالچر، جیمز و دیگران (1381) جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، ترجمه ثریا کامیار، تهران، ثارالله.
گلشن فومنی، محمد رسول (1379) جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، تهران، دوران.
توسلی، غلامعباس (1386) جامعه‏شناسی و آموزش و پرورش، تهران، نشر علم.
موریشن، ایور (1373) درآمدی به جامعه‏شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

 


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
░▒▓ سرفصل‌های دروس اختیاری
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌آثارصاحب‏نظران‏جامعه‏شناسی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه جامعه‏شناسی 3
--------------------------------
░ هدف:
هدف از این درس بررسی نسبتاً عمیق و گسترده بعضی از صاحب‏نظران کلیدی جامعه‏شناسی است که از طریق تمرکز بر منابع اصلی یا متون آنها تامین می گردد
--------------------------------
░ سرفصل درس:
در در این درس بسته به انتخاب انجام شده متناسب با نیازها و موقعیت‏ها یک دو یا سه صاحب نظر(ترجیحاً یک نفر) از جنبه‏ای ذیل مطالعه می‏شود:
1. زندگینامه
2. زمینه‏های فکری
3. نظریه‏های اصلی
4. نقد و بررسی انتقادی بر پایه معیار درونی (جامعه‏شناسی) و بیرونی (منابع دین و معیارهای بومی)
--------------------------------
░ منابع درس:
منابع این درس مهمترین كتب و نوشته‏های صاحب‏نظری است كه انتخاب می‏شود مانند:
ماكس وبر، (1384) اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، م‍ه‍رداد ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍م‍ادزاده، ت‍ه‍ران: س‍م‍ت.
دورک‍ی‍م،‌ ام‍ی‍ل‌ (1381) در ب‍اره‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام، ‌ت‍ه‍ران‌: نشر م‍رک‍ز‏‫.‬‬
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی جوانان
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
آشنایی با مفهوم جوانی، فرایند پیدایش آن در جامعه بشری و ابعاد آن در جامعه ایران. مسایل عمده جوانان در جامعه ایران از قبیل هویت، اوقات فراغت، روابط نسلی، آسیب‏های اجتماعی
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مفهوم جوانی و شاخص‏های آن
تاریخچه پیدایش پدیده جوانی و نوجوانی
ویژگی‏های اجتماعی جوانان
بررسی آماری جمعیت جوانان در ایران و تحولات آن
رویكردهای نظری در تحلیل مسائل اجتماعی جوانان
هویت جوانان و ابعاد آن
اوقات فراغت جوانان
روابط و مناسبات جوانان با نسل‏های قبل
مسایل دختران جوان در ایران
آسیب‏های اجتماعی جوانان
--------------------------------
░ منابع درس:
شفرز، برنهارد (1383) جامعه‏شناسی جوانان، ترجمه كرامت الله راسخ، تهران، نشر نی
ذكایی، محمدسعید ( 1386) جامعه‏شناسی جوانان ایران، تهران، انتشارات آگه
--------------------------------
================================
--------------------------------
‌ ░▒ جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
در دوران معاصر انقلاب فناوری اطلاعات (IT)، جوامع را به فازی باز جدید سوق داده است که در بسیاری محافل جامعه اطلاعاتی Information Society نام گرفته است. این انقلاب اطلاعات و ارتباطات همه سطوح و زوایای اجتماعی مانند آموزش، تجارت، حکومت، فراغت، فرهنگ، سیاست، خانواده را دچار تحولات شگرف شکلی و محتوایی قرار داده و می‌دهد. هدف درس جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی مطالعه این تحولات از حیث سبب‌شناسی و تأثیر‌شناسی است.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
 سیستم اطلاعات بعنوان یک پدیده
 جامعه اطلاعاتی و جامعه معرفتی (یا جامعه دانایی) Information Society & Knowledge Society
 تغییرات در ارتباطات و اطلاعات و تغییرات در روابط و هنجارها
 جامعه اطلاعاتی، IT و سیاست، فرهنگ، رفاه
 جامعه اطلاعاتی IT و توسعه اجتماعی: توانمندسازی یا تشدید محرومیت
 شبکه مدنی، شبکه روستائی و مجازی شدن شبکه‌ها (Virtual networking)
 رفتار اطلاعاتی و فرایندهای شناختی، سیستم‌های ارزشی، روانشناختی و جامعه‌شناختی
 تأثیرات اجتماعی – اقتصادی IT در سطح کلان جامعه: آسیب‌ها، مخاطرات و فرصت‌ها
 جامعه اطلاعاتی و مسأله جهانی شدن (Globalization)
 جامعه اطلاعاتی و ساختار اتمی‌شکاف اطلاعاتی (Digital Divide) در سطوح ملی و بین المللی
 مسائل مهم IT: دسترسی، بهره‌برداری، تولید محتوا: ارتباط آنها با قشربندی اجتماعی و سازمان اجتماعی
 اینترنت و تأثیرات اجتماعی
 ملاحظات حقوقی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 IT و علوم اجتماعی
--------------------------------
░ منابع درس:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، )1380) جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، ت‍ه‍ران‌: دی‍دار.
ًWebster, Frank 2006 Theories of the Information Society International Library of Sociology, London: Routledge.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌جامعه‌شناسی هنر
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
فراگیری مبانی جامعه‏شناسی هنر و دینامیسم میدان هنری با تکه بر ایران
 
--------------------------------
░ سرفصل درس:
جامعه‏شناسی هنر امروز، تاریخچه آن.
سنت جامعه‏شناسی و مساله هنرها. هنر در متون کلاسیک جامعه‏شناسی.
هنر چیست؟ مساله تعریف.
اثر هنری. جامعه‏شناسی اثر هنری.
هنرمند: هویت و تصویر هنرمند
میدان هنر: تکوین، ساختار، دینامیسم
هنر در عرصه عمومی: تولید، توزیع، دریافت
هنرها در عصر صنعت فرهنگی
آسیب شناسی وضعیت هنرها در ایران. تحقیقات میدانی دانشجویان.
--------------------------------
░ منابع درس:
هینیک، ناتالی (1384) جامعه‏شناسی هنر. ترجمه عبذالحسین نیک گهر. ت‍ه‍ران‌: آگ‍ه
ولف، جانت. (1361) تولید اجتماعی هنر. ترجمه نیره توکلی، تهران، نشر مرکز..
راودراد، اعظم (1382) نظریه‏های جامعه‏شناسی هنر و ادبیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ روان‌شناسی اجتماعی کاربردی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: روان‌شناسی اجتماعی
--------------------------------
░ هدف:
هدف از ارایه این درس آشنا سازی دانشجویان با مبانی روش‌شناسی، شیوه‌ها و روش‌های بداخلاقی و زمینه‌ها و حیطه‌های کاربردی روان‌شناسی اجتماعی بعنوان حوزه‌ای میان رشته ای است. در این درس دانشجویان ضمن کسب معارف و دانش لازم درباب فنون، تکنیک‌های خاص، قیدلوژی و رویکردهای پژوهشی و بنیان‌های نظری روان‌شناسی اجتماعی، قابلیت‌ها و مهارتهای لازم را در استفاده از اصول نظری و روش‌ها و مبانی تجربی روان‌شناسی اجتماعی در مطالعات و تحقیقات مربوطه به دست می‌آورند.
░ سرفصل درس:
بخش اول: کلیات
بخش دوم: مبانی نظری
بخش سوم: مبانی روش شناختی
بخش چهارم: روان‌شناسی اجتماعی کاربردی و روان‌شناختی اجتماعی بالینی در عمل
بخش پنجم: حیطه‌های کاربردی و مداخلاتی روان‌شناسی اجتماعی:
 تحلیل روان‌شناختی اجتماعی اعتیاد، خودکشی، وندالیسم، بیگانگی و بحران هویت، بزهکاری نوجوانان، خشونت، قتل، فحشا، فقر و نابرابری طبقاتی.
--------------------------------
░ منابع درس:
لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش، (1380) روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، تهران: انتشارات ساوالان
ازکمب، استوارت، (1373) روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی
محسنی تبریزی، علیرضا (1383) وندالیسم، تهران، انتشارات آن
Baron, R. Byrne. D. and Waston, G. (2001) Exploring Social Psychology, Pearson Education, Torento.
Storeb, Wolfgang, (2005) Social Psychology and Health, Open University Press, Buckingham, Philadelphia
Deutsch, M. krauss, R. M. (1985) Theories in Social Psychology, New York, Basic Book Inc
Greenwald, A.G. Brok, T. C. and ostrom, T. M. (1991) social psychological foundations of attitudes and Behavior, San Diego, CA.: Academic Press.
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
 هدف از ارائه این درس آشنا ساختن دانشجویان با اندیشه‌ها و مکاتب سیاسی معاصر و سیر تکوینی آنهاست. از آنجائیکه غالب افکار و آراء سیاسی معاصر با رجوع به زمینه‌های تاریخی هر یک قابل توضیح است، در این درس سعی گردیده است تا بطور مختصر دانشجویان در جریان پیدائی، تکوین و تطور اندیشه‌ها و مکاتب سیاسی معاصر قرار گیرند.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
مقدمه وکلیات
 مقدمه و طرح موضوع درس
 مفهوم ایدئولوژی وایدئولوژی سیاسی
 خصوصیات ایدئولوژی سیاسی
 طبقه بندی نظریه‌های سیاسی براساس دوره‌های تاریخی
نظریه‌های سیاسی متقدم (قبل از رنسانس)
 دوره‌یونان
 دوره اسلام
 دوره ماقبل فترت
 دوره فترت یا اسکولاستیک
 ویژگیهای تفکر سیاسی – اجتماعی دوره متقدم
نظریه‌های سیاسی متأخر (دوره جدید بعد از رنسانس)
 دوره رنسانس
 عصر روشنگری– قرن هیجدهم
 عصر نیروها – قرن نوزدهم
 عصر معاصر – قرن بیستم
 ویژگیهای تفکر سیاسی – اجتماعی دوره معاصر
مکاتب و نظریه‌های سیاسی معاصر
 سوسیالیسم و کمونیسم
 ناسیونالیسم
 لیبرالیسم
 فاشیسم
مدل‌های سیاسی:
 مدل لیبرال دموکرات
 مدل توتالیترفاشیست
 مقایسه و بررسی
زمینه‌های نوین ودورنمای آتی نظریه‌های سیاسی
 ایدئولوژی سیاسی در کشورهای جهان سوم
 دورنمای آتی نظریه‌های سیاسی
--------------------------------
░ منابع درس:
ابنشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان (1366) مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری
سرجنت، ال تی (1360) ایدئولوژی‌های سیاسی معاصر، ترجمه محمود کتابی
Wolff, Rosen, M and J. Political (1999) Thought, Oxford University Press, Oxford
Lane, Robert, (1992) Political Ideology, New York, Macmilan Company
--------------------------------
================================
--------------------------------
░▒ ‌فلسفه علوم اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
--------------------------------
░ هدف:
فلسفه علوم اجتماعی، به كاوش در پیش‌فرض‌های بنیادین علوم اجتماعی اشتغال دارد. این پیش‌فرض‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود؛ پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی، پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی و منطقی، و پیش‌فرض‌های ارزشی و اخلاقی. این درس در پی این هدف است كه این با آشناسازی دانشجویان با این پیش‌فرض‌ها عمیق‌ترین درك را برای فهم علوم اجتماعی، ویژگی‏ها و مسائل این علوم را تدارك ببیند.
--------------------------------
░ سرفصل درس:
كلیات، طرح مبحث، چشم‌انداز كلی
انواع فهم‏های اجتماعی
 فهم سنت
 فهم تجدد اولیه
 فهم تجدد كلاسیك
 فهم تجدد خالص
جریان اصلی
 تجربه گرایی و عینیت گرایی
 پوزیتیویسم
 رویكرد تفسیری
رویكرد انتقادی به جریان اصلی
 نهایت‌های رویكرد انتقادی به جریان اصلی
چشم‌انداز آینده؛ رئالیسم
--------------------------------
░ منابع درس:
تد بنتون و یان كرایب (1384)، فلسفه علوم اجتماعی؛ بنیادهای فلسفی تفكر اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد، تهران، آگه.
آلن راین (1367)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالكریم سروش، تهران، انتشارات علمی‏فرهنگی.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.