فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برهانی خشت مسجدی محمدجواد    ←    20
مهدوی زفرقندی زهرا    ←    19.5
سرافراز یوسف    ←    19.25
عنایت پوربروجردی زهرا    ←    19.25
علیمردانی محمدحسین    ←    19
صدرنژاد سیده سمیرا    ←    19
خدائی خالداباد محمدحسین    ←    17.75
عارف فاطمه    ←    17
310293052    ←    15.75
310291049    ←    15.25
310293050    ←    14.5
310292056    ←    14.25
310293044    ←    12.75
310291092    ←    12.5
310294066    ←    12
310293045    ←    11.75
310292074    ←    11.75
310293073    ←    11.5
310292055    ←    11.5
310291067    ←    10.75
310292067    ←    10.25
310292070    ←    10.25
310289104    ←    5.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310294048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                    3   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310293063   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    19.5
شماره دانشجویی:                    310392032   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15.75   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    19.25
شماره دانشجویی:                    310293057   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.75   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    19.25
شماره دانشجویی:                    310292068   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310293053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310291051   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.75
شماره دانشجویی:                    310293054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    17
شماره دانشجویی:                    310293052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.25   
گزارش‌تحقیق:                    2   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                15.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    15.25
شماره دانشجویی:                    310293050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.5
شماره دانشجویی:                    310292056   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14.25
شماره دانشجویی:                    310293044   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310291092   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.5   
گزارش‌تحقیق:                    2.5   
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310294066   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    12
شماره دانشجویی:                    310293045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310292074   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.75   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310293073   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310291067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.75
شماره دانشجویی:                    310292067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292070   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                     2.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.5   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310289104   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5.25   
گزارش‌تحقیق:                       
گزارش تحقیق‌های کلاسی:                        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    5.25

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.