استادمحترم وبزرگوارم سلام علیکم
برای من کلاس جامعه شناسی ارتباطات فوق العاده موثروآموزنده بود،اززحمات بی دریغتان درطول ترم کمال تشکررادارم.
درپناه حق.