فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو“ (نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

89159111    ←    20
89159117    ←    20
89159118    ←    18
89159114    ←    17.5
89159113    ←    13.5
89159120    ←    13.5
89159112    ←    13.5
89159119    ←    13.25
89159115    ←    12.5

 

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159111
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     1
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    1
نمره نهایی     20
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159117
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     1
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    1
نمره نهایی     20
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159118
جمع برگه     13.5
گزارش 1     1
گزارش 2     
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     18
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159114
جمع برگه     15
گزارش 1     0.5
گزارش 2     0.5
گزارش 3     0.5
گزارش 4     0.5
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     17.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159113
جمع برگه     13.5
گزارش 1     0
گزارش 2     0
گزارش 3     0
گزارش 4     0
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159120
جمع برگه     11.25
گزارش 1     0.5
گزارش 2     0.5
گزارش 3     0.5
گزارش 4     5
گزارش 5     0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159112
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 3     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 4     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159119
جمع برگه     11
گزارش 1     0
گزارش 2     1
گزارش 3     0.5
گزارش 4     5
گزارش 5     0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159115
جمع برگه     13.5
گزارش 1     1
گزارش 2     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 3     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 4     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     12.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

هوالعلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.