فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰


در ادامه ملاحظه فرمایید...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”دوازده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو“(نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


901243004   ←    20
901243005   ←    20
901243002   ←    20
901243010   ←    19.75
901243007   ←    19.75
901243008   ←    18.5
901243009   ←    18.25
991243012   ←    18.25
901243001   ←    16.5
901243006   ←    12
901243003   ←    10.25

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
░▒▓ ریز نمرات
• با Ctrl+F و شماره دانشجویی پیدا کنید.
    ░▒▓░▒▓
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


■□شماره دانشجویی: 901243004 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 14         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 0         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:          از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 1 
░▒▓ نمره نهایی: 20

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243005 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 13.25         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 1.5         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 1 
░▒▓ نمره نهایی: 20

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243002 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 13         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 0.75         از 1 نمره
گزارش۶: 0         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 2         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 1 
░▒▓ نمره نهایی: 20

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243010 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 12         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 0         از 1 نمره
گزارش۶: 0         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 2.5         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.75 
░▒▓ نمره نهایی: 19.75

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243007 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 10.5         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 2.5         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.25 
░▒▓ نمره نهایی: 19.75

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243008 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 12         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:          از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی: 18.5

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243009 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 10.25         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 1         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.5 
░▒▓ نمره نهایی: 18.25

 

 

■□شماره دانشجویی: 991243012 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 11.75         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 0.25         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.25 
░▒▓ نمره نهایی: 18.25

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243001 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 10         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 1         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 1         از 1 نمره
گزارش۶: 1         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده: 0         از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0 
░▒▓ نمره نهایی: 16.5

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243006 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 7.25         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.25         از +0.5 نمره
گزارش۱: 0.75         از 1 نمره
گزارش۲: 0.5         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 0.5         از 1 نمره
گزارش۶: 0         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:          از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.75 
░▒▓ نمره نهایی: 12

 

 

■□شماره دانشجویی: 901243003 
جمع نمره پاسخ‌نامه: 4.5         از 14 نمره
گزارش فیلم: 0.5         از +0.5 نمره
گزارش۱: 1         از 1 نمره
گزارش۲: 0.75         از 1 نمره
گزارش۳: 1         از 1 نمره
گزارش۴: 1         از 1 نمره
گزارش۵: 0.5         از 1 نمره
گزارش۶: 0.5         از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:          از +3 نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس: 0.5 
░▒▓ نمره نهایی: 10.25

 

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.