فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سفاری، مرضیه    ←    20
راستی مینا    ←    19.75
ایمانی پور مهدیه    ←    18.5
قنبریان علویجه امیرحسین    ←    17.5
سلطانی، صادق    ←    17.25
دانه زن حقیقت، حسین    ←    17.25
افخمی، محمدحسین    ←    17
310695031    ←    16.75
310695043    ←    16.25
310695057    ←    16.25
310695032    ←    16
310695055    ←    16
310695033    ←    14.75
310695035    ←    14.75
310695050    ←    14.75
310695041    ←    14.75
310695040    ←    12.75
310695046    ←    12.5
310894051    ←    11.75
310695053    ←    10.25
310695048    ←    10
310695042    ←    9.25
310695037    ←    9
310695054    ←    9
310695045    ←    8.75
310695029    ←    8.5
310695034    ←    8.25
310695052    ←    8.25
310695056    ←    8
310695044    ←    6.75
310695047    ←    6.75
310695030    ←    3.75
310695049    ←    3.75
310695028    ←    2.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310695038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310695036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                19.75
■□شماره دانشجویی:                310695026
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.5
■□شماره دانشجویی:                310695051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 2
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:               
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310894031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 2
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 3
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310695060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310695031
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310695043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310695032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.75
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                 0.5
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                16
■□شماره دانشجویی:                310695033
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.5
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695035
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                14.75
■□شماره دانشجویی:                310695040
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 11.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310695046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 3
گزارش تحلیل فیلم:                 0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                12.5
■□شماره دانشجویی:                310894051
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310695053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                10.25
■□شماره دانشجویی:                310695048
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                10
■□شماره دانشجویی:                310695042
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                9.25
■□شماره دانشجویی:                310695037
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.75
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695054
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310695045
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.75
■□شماره دانشجویی:                310695029
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                8.5
■□شماره دانشجویی:                310695034
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 0
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                8.25
■□شماره دانشجویی:                310695056
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                8
■□شماره دانشجویی:                310695044
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695047
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 6.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                6.75
■□شماره دانشجویی:                310695030
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310695028
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 2
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                2.5

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.