فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بهرامی یونس    ←    20
حاجی زاده موروئی فاطمه    ←    20
خسروشاهی معصومه    ←    20
راسك محمدرضا    ←    20
سراونی كاظم    ←    20
عرب عامری حسین    ←    20
موحدی حامد    ←    20
حقیقت حسین     ←    18.25
محمدی زهرا    ←    18
شیریان سحر    ←    17.75
موسوی مطهر فاطمه سادات    ←    17.75
نجفی محمدرضا    ←    17.25
تاج الدین زهرا    ←    17
كنجوری نسیم    ←    16.25
حسن زاده فایزه    ←    16
حیدری ریحانه    ←    16
صالحی سعدیه    ←    15.75
عطاری زهرا    ←    15.75
علیزاده شقایق    ←    15.5
عامری فردنصرابادی فاطمه    ←    15.25
310495024    ←    14.75
310495042    ←    14
310895047    ←    13.75
310894055    ←    13.75
310295062    ←    13.75
310494028    ←    13.25
310493032    ←    12.5
310494043    ←    12.5
310295070    ←    11.5
310494023    ←    11
310294057    ←    11
310494025    ←    10.75
310295048    ←    10.5
310494034    ←    10.25
310494042    ←    10
310392027    ←    8.5
310494048    ←    8.5
310494036    ←    7.5
310492039    ←    7.25
310494040    ←    7.25
310493024    ←    6.5
310392031    ←    5.5
310491026    ←    5.25
310493037    ←    5
310295052    ←    4.5
310295066    ←    4.5
310494024    ←    4
310295049    ←    3.75
310494030    ←    3.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                                310894027   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            17   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894030   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894034   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            17   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           2   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494035   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310295063   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                18.25   


شماره دانشجویی:                                310492047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                18   


شماره دانشجویی:                                310495040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.75   


شماره دانشجویی:                                310295064   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.75   


شماره دانشجویی:                                310494047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.5   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.25   


شماره دانشجویی:                                310893031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                17   


شماره دانشجویی:                                310295060   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                16.25   


شماره دانشجویی:                                310695032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                16   


شماره دانشجویی:                                310693031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                16   


شماره دانشجویی:                                310893042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.75   


شماره دانشجویی:                                310295054   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.75   


شماره دانشجویی:                                310495044   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.5   


شماره دانشجویی:                                310492043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.25   


شماره دانشجویی:                                310495024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                14.75   


شماره دانشجویی:                                310495042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                14   


شماره دانشجویی:                                310895047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310894055   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310295062   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            9   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310494028   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.25   


شماره دانشجویی:                                310493032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                12.5   


شماره دانشجویی:                                310494043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                12.5   


شماره دانشجویی:                                310295070   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11.5   


شماره دانشجویی:                                310494023   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11   


شماره دانشجویی:                                310294057   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11   


شماره دانشجویی:                                310494025   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            10.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.75   


شماره دانشجویی:                                310295048   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            10.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.5   


شماره دانشجویی:                                310494034   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.25   


شماره دانشجویی:                                310494042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            9.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10   


شماره دانشجویی:                                310392027   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                8.5   


شماره دانشجویی:                                310494048   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                8.5   


شماره دانشجویی:                                   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                8   


شماره دانشجویی:                                310494036   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            7.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.25   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.5   


شماره دانشجویی:                                310492039   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            7   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.25   


شماره دانشجویی:                                310494040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            4.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.25   


شماره دانشجویی:                                310493024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                6.5   


شماره دانشجویی:                                   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                6.5   


شماره دانشجویی:                                310392031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            5.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                5.5   


شماره دانشجویی:                                310491026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            2.75   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                5.25   


شماره دانشجویی:                                310493037   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                5   


شماره دانشجویی:                                310295052   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            4   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4.5   


شماره دانشجویی:                                310295066   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            2.75   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4.5   


شماره دانشجویی:                                310494024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4   


شماره دانشجویی:                                310295049   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                3.75   


شماره دانشجویی:                                310494030   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                3.5

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.