فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌تطبیقی‌یک؛ دوره ۱-۹۲-۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره ۱-۹۲-۹۱ نظریه‌های جامعه‌شناسی یک کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای افزایش مهارت‌های لازم در زمینه تحلیل و خصوصاً «مقایسه» نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک، به هدف توفیق در تدارک رساله پایان‌نامه کارشناسی ارشد طراحی شده است.
← در اين دوره، سه هدف را دنبال مي‌كنيم:

      ← هدف اول، علاقمندسازي دانشجويان به قلمرو محض مناقشات نظري در جامعه‌شناسی است، تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد؛
      ← هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نظری پس از هزیمت جنبش‌های ۱۹۶۸ (موج سوم نظریه جامعه‌شناختی) است.
      ← مهم‌ترين منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب چهارچوب‌های نظری رقیب، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.

← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ پیش‌نیازهای‌بهبوددوره
← کار…شناسی در مبانی فلسفه
← کار…شناسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی یک (نظریه‌های جامعه‌شناسی تا ۱۸۳۸)
← کار…شناسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی دو (نظریه‌های جامعه‌شناسی از ۱۸۳۸ تا ۱۹۶۸)
← کار…شناسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی سه (نظریه‌های جامعه‌شناسی از ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۸)
← کار…شناسی در تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام

░▒▓  برنامه‌دوره

░▒ تقویم دوره
← طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفي منابع (حدود ۱ جلسه)
← اصول تحلیل نظری و کاربست نظریه (حدود ۱ جلسه)
← چرخش به کل‌نگری اسطوره‌ای (حدود ۱ جلسه)
← چرخش به کل‌نگری مابعدالطبیعی (حدود ۱ جلسه)
← چرخش به خاص‌نگری مدرن (حدود ۱ جلسه)
          ← خاص‌نگری آنگلوساکسون (حدود ۵ جلسه)
          ← خاص‌نگری اروپای قاره‌ای (حدود ۳ جلسه)
          ← فرجام خاص‌نگری مدرن؛ مقدمات چرخش پسامدرن  (حدود ۱ جلسه)
← جمع‌بندی و رفع اشکال   (۱ جلسه)

░▒ تقویم‌فعالیت‌های‌پیش‌ازکلاس
تمرین ۱: تحقیق در نیروهای اجتماعی دنیای «ایلیاد» (جلسه دوم)
تمرین ۲: تحقیق در مفهوم ”ناظر بی‌طرف“ آدام اسمیت (جلسه سوم)
تمرین ۳: تحقیق در مفهوم ”کنش اجتماعی“ از آلکسی دو توکویل (جلسه چهارم)
تمرین ۴: تحقیق در مفهوم ”کنش متقابل“ (جلسه ششم)
تمرین ۵: تحقیق در مفهوم ”وضعیت“ (جلسه هشتم)
تمرین ۶: تحقیق در مفهوم ”ساختار و دوگانگی ساختار“ (جلسه دهم)

░▒▓
 منابع‌اصلي
← ریمون بودون (۱۳۸۴)، مطالعاتی در جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز، ج.۱: ۴۷-۱۱ و ج.۲: ۷۸-۱۹ (۹۳ صفحه).
← لویيس كوزر و برنارد روزنبرگ (ویراستاران) (۱۳۷۸)، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ني: ۱۰۶-۶۹/ ۲۵۰-۲۱۷/ ۵۶۰-۵۰۱ (۱۲۹ صفحه).

░▒▓ منابع‌جنبی
← حسين بشيريه (۱۳۸۴)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم، ۲جج.، تهران: ني.
← پیتر ورسلی (ویراستار) (۱۳۷۳)، جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش، ج.۱: ۹۴۱۵، ج.۲: ۵۷۸-۴۱۹.

░▒▓ بودجه‌بندی‌نمره
← گزارش‌هاي مکتوب زير را در مواقع تعيين شده، تحويل فرمایید:
          ← گزارش ۱(۱ نمره): مرور فیلم سینماییاقتباسی «تروی»(۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و پاسخ به سؤالات (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش ۲(۱ نمره): الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب بودون، ج.۲: ۷۸-۱۹ (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش ۳(۱ نمره): الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب بودون، ج.۱: ۴۷-۱۱ (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش ۴(۱ نمره): الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب کوزروروزنبرگ: ۶۹-۱۰۶ (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش ۵(۱ نمره): الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب کوزروروزنبرگ: ۲۵۰-۲۱۷ (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش ۶(۱ نمره): الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب کوزروروزنبرگ: ۵۶۰-۵۰۱ (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف) (۱ تا ۲ صفحه)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (۳ صفحه =۲۵۰۰ كلمه).
          ← گزارش فوق‌العاده:  مرور انتقادی بشیریه (تا ۳+ نمره)، «یا» ورسلی (تا ۱.۵+ نمره)؛ شامل: الگوی شبکه‌ای چکیده مطالب (فهرست تفصیلی مطالب به تفکیک پاراگراف)، همراه با شرح و تحلیل و مقایسه (پانزده صفحه برای منبع اول و هفت صفحه برای منبع دوم)

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
← امتحان پايان ترم بر مبناي (۱) منابع اصلی، همچنين، (۲) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (۱۴ نمره).

░▒▓ فرصت‌مشورت‌ورفع‌اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir ... hajiheidari@PhiloSociology®.com
← تالار گفتگوي اينترنتي: www.PhiloSociology®.ir
← روزهاي شنبه، یک‌شنبه (ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰)، و دوشنبه (۸:۳۰ تا ۹:۳۰)

░▒▓ كتاب‌شناسي؛‌ساير‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون

░▒ برداشت‌اصولي‌و‌مقدماتي‌از‌نظريۀ‌اجتماعي
← فریدریش یوناس (۱۳۸۷)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.۱: پیدایش و شکل‌گیری نظریه‌های نوین، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← فریدریش یوناس (۱۳۸۷)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.۲: پیدایش و شکل گیری نظریه های نوین قرن بیستم ، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← الكس كالينيكوس (۱۳۸۳)، درآمدي تاريخي به نظريه اجتماعي، ترجمه اكبر معصوم‌بيگي، تهران: آگه.
← جِیکوب برونوفسکی و بروس مزلیش (۱۳۷۹)، سنت روشنفکری در غرب؛ از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران: آگه.
← کمال پولادی (۱۳۸۲)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (۱۳۸۵)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (۱۳۸۲)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از ماکیاولی تا مارکس، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (۱۳۸۳)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ قرن بیستم، تهران: مرکز.
← حسين بشيريه (۱۳۸۴)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ انديشه‌هاي ماركسيستي، تهران: ني.
← حسين بشيريه (۱۳۸۴)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسم و محافظه‌كاري، تهران: ني.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (۱۳۵۴)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.۱، ترجمه جواد يوسفيان، علي‌ اصغر مجيدي، تهران: كتاب‌هاي سيمرغ.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (۱۳۵۸)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.۲ ، ترجمه جواد يوسفيان، تهران: نشر همراه.

░▒ مرور‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌
← تيم دلیني (۱۳۸۷)، نظريه‌هاي كلاسيك جامعه‌شناسي، ترجمه بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، تهران: نشر ني.
← لویيس كوزر (۱۳۷۶)، زندگي و انديشۀ بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← جرج ريتزر (۱۳۷۴)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، ترجمه احمدرضا غرويزاد، تهران: ماجد، صص.۱۶۹۱.
← جرج ريتزر (۱۳۷۴)، نظريۀ جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← يان كرايب (۱۳۸۴)، نظريۀ اجتماعي كلاسيك؛ مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركيم، زيمل، ترجمه شهناز مسمي‌پرست، تهران: آگه.
← يان كرايب (۱۳۷۸)، نظريۀ اجتماعي مدرن؛ از پارسنز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
← غلامعباس توسلي (۱۳۷۴)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ۱، تهران: دانشگاه پيام نور.
← حسين ابوالحسن تنهايي (۱۳۷۵)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ۲، تهران: دانشگاه پيام نور.
← راب استونز (۱۳۷۹)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مركز.
← استيون سيدمن (۱۳۸۶)، كشاكش آراء در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.

░▒ تمرکز‌بر‌نظريه‌هاي‌پس‌از‌جنبش‌های‌۱۹۶۸
← فيليپ دانيل اسميت (۱۳۸۴)، درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
← اندرو ميلنر و جف براويت (۱۳۸۵)، درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس.
← استيون سيدمن (۱۳۸۶)، كشاكش آرا در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.
← كرايج كالهون و ديگران (۱۳۸۷)، نظريه جامعه‌شناختي معاصر، ترجمه جمال محمدي در حميدرضا جلايي پور، جمال محمدي، و محمدرضا جلايي‌پور، نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي، تهران: نشر ني، صص.۴۵۶۱۲۵.
← رزمري تانگ (۱۳۸۷)، درآمدي جامع بر نظريه‌هاي فمينيستي، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران: نشر ني.

░▒ تأمل‌عميق‌و‌كسب‌مهارت‌در‌تحليل‌نظري؛ لذت‌نظریه‌جامعه‌شناختی
← ريمون آرون (۱۳۷۲)، مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
← ريمون بودون (۱۳۸۴)، مطالعاتي در آثار جامعه‌شناسان كلاسيك، ۲جج.، ترجمه باقر پرهام، تهران: مركز.

░▒ دسترسي‌به‌برگزيده‌متون‌اصلي
← لویيس كوزر و برنارد روزنبرگ (۱۳۷۸)، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ني.
← فرانكلين لوفان بومر (۱۳۸۵)، جريان‌هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي، ترجمه حسين بشيريه، تهران: باز.
← لارنس كهون (۱۳۸۱)، از مدرنيسم تا پست‌مدرنيسم، ويراستار ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران: ني.
← سايمون ديورينگ (۱۳۸۲)، مطالعات فرهنگي، ترجمه نيما ملك‌محمدي و شهريار وقفي‌پور، تهران: تلخون.
← پيتر ورسلي (۱۳۷۳)، جامعه‌شناسي مدرن، ۲جج.، ترجمه حسن پويان، تهران: چاپخش.
← جي. اچ. آبراهامز (۱۳۶۹)، مباني و رشد جامعه‌شناسي، ۲جج.، ترجمة حسن پويان، تهران: چاپخش.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.