ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

چاپ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ناصح رضا    ←    ۲۰
غفاري سياوشاني فاطمه    ←    ۱۷
زينتي پيمان    ←    ۱۷
ابراهيمي پنجكي سعيده    ←    ۱۶.۷۵
محمودي آذر    ←    ۱۶.۲۵
راجي زهرا    ←    ۱۵.۷۵
حسين زاده حسام    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۱    ←    ۱۴
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۰۹۵    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۹    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۲۹۲۰۷۰    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۶    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۴    ←    ۱۳
۳۱۰۴۹۲۰۴۹    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۲    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۸    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۲۹۰۰۵۹    ←    ۱۱
۳۱۰۴۹۱۰۲۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۸    ←    ۹
۳۱۰۴۹۰۰۵۰    ←    ۸.۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۲    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۲۹    ←    ۷
۳۱۰۴۹۲۰۳۲    ←    ۷
۳۱۰۴۹۱۰۳۴    ←    ۷
۳۱۰۲۹۱۰۵۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۵    ←    ۵.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۸    ←    ۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۰    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۱    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۸    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۴۸    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۴    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۵۲    ←    ۰░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۲۰█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۱۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق: ۲
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۴█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۴█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۹۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: -۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۱█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۹█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۸.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۷.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: -۲ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۵.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۴.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۰
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.