ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲

چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“(نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



310290070    ←    20
310490056    ←    18.5
310490031    ←    18.25
310290060    ←    18.25
310491029    ←    18.25
310490057    ←    18
310290057    ←    18
310289043    ←    18
310490034    ←    18
310290067    ←    18
310491027    ←    17.5
310290065    ←    17.25
310491033    ←    17.25
310490037    ←    17
310291055    ←    17
310290078    ←    16.25
310290072    ←    15.25
310291053    ←    14.5
310488044    ←    14.5
310291068    ←    14.5
310290083    ←    13.5
310189073    ←    13
310490032    ←    12.75
310290079    ←    12.75
310490028    ←    11.75
310491026    ←    11.75
310189060    ←    11.75
310490030    ←    11.5
310490047    ←    11.5
310490035    ←    11
310491037    ←    11
310490050    ←    9
310490029    ←    7.75
310290071    ←    7.25
310490049    ←    7.25
310490036    ←    6.25
310490058    ←    6.25
310490052    ←    3.75
310490041    ←    3.75




░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                20




■□شماره دانشجویی:                310490056
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                18.5




■□شماره دانشجویی:                310490031
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                18.25




■□شماره دانشجویی:                310290060
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:                -0.25
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                18.25




■□شماره دانشجویی:                310491029
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.25




■□شماره دانشجویی:                310490057
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                18




■□شماره دانشجویی:                310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                18




■□شماره دانشجویی:                310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                18




■□شماره دانشجویی:                310490034
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                18




■□شماره دانشجویی:                310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                18




■□شماره دانشجویی:                310491027
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17.5




■□شماره دانشجویی:                310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:            16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25




■□شماره دانشجویی:                310491033
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                17.25




■□شماره دانشجویی:                310490037
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17




■□شماره دانشجویی:                310291055
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17




■□شماره دانشجویی:                310290078
جمع نمره پاسخ‌نامه:            16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                16.25




■□شماره دانشجویی:                310290072
جمع نمره پاسخ‌نامه:            15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                15.25




■□شماره دانشجویی:                310291053
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                14.5




■□شماره دانشجویی:                310488044
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                14.5




■□شماره دانشجویی:                310291068
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.5




■□شماره دانشجویی:                310290083
جمع نمره پاسخ‌نامه:            13.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                13.5




■□شماره دانشجویی:                310189073
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                13




■□شماره دانشجویی:                310490032
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                12.75




■□شماره دانشجویی:                310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75




■□شماره دانشجویی:                310490028
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75




■□شماره دانشجویی:                310491026
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75




■□شماره دانشجویی:                310189060
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75




■□شماره دانشجویی:                310490030
جمع نمره پاسخ‌نامه:            9
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11.5




■□شماره دانشجویی:                310490047
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11.5




■□شماره دانشجویی:                310490035
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11




■□شماره دانشجویی:                310491037
جمع نمره پاسخ‌نامه:            10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                11




■□شماره دانشجویی:                310490050
جمع نمره پاسخ‌نامه:            9
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                9




■□شماره دانشجویی:                310490029
جمع نمره پاسخ‌نامه:            8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.5
░▒▓ نمره نهایی:                7.75




■□شماره دانشجویی:                310290071
جمع نمره پاسخ‌نامه:            7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                7.25




■□شماره دانشجویی:                310490049
جمع نمره پاسخ‌نامه:            7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                7.25




■□شماره دانشجویی:                310490036
جمع نمره پاسخ‌نامه:            6.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.25




■□شماره دانشجویی:                310490058
جمع نمره پاسخ‌نامه:            6.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.25




■□شماره دانشجویی:                310490052
جمع نمره پاسخ‌نامه:            2.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                3.75




■□شماره دانشجویی:                310490041
جمع نمره پاسخ‌نامه:            2
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                3.75

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.