فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

سرفصل‌های دروس دوره دکترای تخصصی Ph.D جامعه‏شناسی-گرایش جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه

فرستادن به ایمیل چاپ

شامل آخرین بازنگری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


----------------------------------------------------
░▒▓░▒▓ مشخصات کلی
----------------------------------------------------
░▒▓ تعریف
جامعه‏شناسی مطالعه نظام‌مند جوامع انسانی، نهادها، سازمان‏ها و كنش‏های اجتماعی است.
----------------------------------------------------
░▒▓ هدف
هدف دوره دكتری جامعه‏شناسی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه‏های مختلف جامعه‏شناسی جهت تدریس این رشته در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، انجام تحقیقات تخصصی، هدایت علمی مراكز پژوهشی و مدیریت مؤسسات مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
----------------------------------------------------
░▒▓ ضرورت و اهمیت
ضرورت دوره دكتری جامعه‏شناسی پاسخگویی به نیاز دانشگاه‏ها به مدرس و نیاز مراكز پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی به نیروی متخصص در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی است.
ادامه...

----------------------------------------------------
░▒▓ طول دوره و شكل نظام
طول دوره دكتری جامعه‏شناسی چهار سال تحصیلی است كه به طور معمول دو سال اول به گذراندن دروس و دو سال به رساله‏نویسی اختصاص می‏یابد. نظام آموزشی دوره دكتری جامعه‏شناسی واحدی و مطابق با آیین‏نامه دوره دكتری مصوب شورای عالی برنامه‏ریزی است كه در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل شانزده هفته كامل آموزشی است. این دوره عالی‏ترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در رشته جامعه‏شناسی است و دارای چهار گرایش زیر است :
 1ـ جامعه‏شناسی فرهنگی
 2ـ جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه
 3ـ جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران
 4ـ جامعه‏شناسی گروه‏های اجتماعی
 ----------------------------------------------------
░▒▓ نقش و توانایی فارغ‏التحصیلان
فارغ‏التحصیلان این دوره در زمینه جامعه‏شناسی و تحقیقات بنیادی و كاربردی جامعه‏شناسی توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و می‏توانند در دوره‏های كارشناسی و بالاتر به تدریس بپردازند. فارغ‏التحصیلان توان تجزیه و تحلیل مسائل جامعه‏شناسی را نیز به‏دست آورده و قابلیت مدیریت واحدهای اجتماعی و فرهنگی را كسب می‏كنند.
----------------------------------------------------
░▒▓ شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو
1ـ كلیه فارغ‏التحصیلان كارشناسی ارشد رشته‏های مختلف مجاز هستند در آزمون دوره دكتری جامعه‏شناسی شركت نمایند.
2ـ كسب 50 درصد نمره در هریك از مواد امتحانی برای ورود به دوره ضروری است.
3- كسب 50 درصد نمره در امتحان شفاهی برای ورود به دوره ضروری است.
----------------------------------------------------
░▒▓ مواد و ضرایب امتحانی
 مواد و ضرایب امتحانی دوره دكتری جامعه‏شناسی به شرح زیر است:

ردیف
عناوین درسی
ضرایب امتحانی
1
زبان عمومی و تخصصی
2
2
روش تحقیق
3
3
نظریه‏های جامعه‏شناسی
4
4
حوزه‏های جامعه‏شناسی
6

----------------------------------------------------
░▒▓ تعداد و نوع واحدهای درسی
واحدهای درسی دوره دكتری جامعه‏شناسی شامل 36 واحد به شرح زیر است:
ردیف
دروس
تعداد واحد
1
دروس مشترك اصلی
8
2
دروس تخصصی اختیاری
10
3
رساله
18
جمع

36

دانشجویان موظفند از بین گرایش‏های ارائه شده فقط یك گرایش و از بین دروس تخصصی آن گرایش10 واحد را انتخاب نمایند و با موفقیت و نمره مناسب بگذرانند. انتخاب و ارائه دروس در درجه اول به امكانات گروه بستگی دارد. در صورتی كه گروه با توجه به شرایط و امكاناتش دروس متعددی را ارائه نمود، هر دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما 10 واحد را انتخاب و با موفقیت بگذراند.
 دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی موظف هستند در ترم اول دروس جبرانی را هم بگذرانند:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس جبرانی/8
جمع//8

 

░▒▓░▒▓ فصل دوم: جداول دروس

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 1 - دروس جبرانی دوره دكتری جامعه‏شناسی با 4 گرایش
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های جامعه‏شناسی 1/2/32//32/----
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/----
3/روش‏تحقیق‏كمی پیشرفته1/2/32//32/----
4/روش تحقیق كیفی پیشرفته1/2/16/32/48/----
جمع//8/112/32/144/----
توضیح: این دروس مقطع كارشناسی ارشد فقط برای دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی الزامی است.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 2 - دروس اصلی دوره دكتری جامعه‏شناسی با 4 گرایش
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی (تحلیل متون)/2/32//32/----
2/متفكران اجتماعی متأخر/2/32//32/----
3/ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان پیشرفته/2/32//32/----
4/روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2/2/16/32/48/----
جمع/-/8/112/32/144/----

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 3 - دروس تخصصی اختیاری دوره دكتری جامعه‏شناسی گرایش جامعه‏شناسی فرهنگی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
2/ جامعه‏شناسی ادبیات پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
4/ جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
5/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
6/ جامعه‏شناسی حقوق پیشرفته/2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی دین پیشرفته/2/32//32/
8/ جامعه‏شناسی زبان/2/32//32/
9/ جامعه‏شناسی سیاسی پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
10/ جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی پیشرفته/2/32//32/جامعه‌شناسی معرفت پیشرفته
11/جامعه‌شناسی معرفت پیشرفته/2/32//32/
12/ جامعه‏شناسی هنر پیشرفته/2/32//32/
13/جریان‏های فكری معاصر/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
متفكران اجتماعی متأخر
14/فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
15/نظریه‏های فرهنگ/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
جمع//30/480//480/----
 دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ 4 - دروس تخصصی اختیاری دوره‏ دكتری جامعه‏شناسی‏گرایش‏جامعه‏شناسی اقتصادی‏وتوسعه
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/جامعه‏شناسی ارتباطات‏و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
2/ جامعه‏شناسی اقتصادی پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‌شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
5/ جامعه‏شناسی توسعه ایران/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی روستایی/2/32//32/
8/جامعه‏شناسی سازمان‏ها/2/32//32/
9/جامعه‏شناسی‏سیاسی‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
10/ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته/2/16/32/32/
11/ جامعه‏شناسی صنعتی پیشرفته/2/16/32/32/
12/جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی پیشرفته /2/32//32/
13/ جامعه‏شناسی كار وشغل/2/32//32/
14/جامعه‏شناسی مصرف /2/32//32/
15/جامعه‬شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
16/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
17/ نظریه‏های معاصر توسعه/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
18/ جامعه‏شناسی دین پیشرفته/2/32//32/
جمع//34/512/64/576/----
دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
5 – دروس‏تخصصی اختیاری‏دوره‏دكتری‏جامعه‏شناسی‏گرایش‏جامعه‏شناسی مسائل‏اجتماعی ایران
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
2/ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی‏ارتباطات و رسانه‏های‏جمعی‏پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
5/ جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته /2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی خانواده پیشرفته/2/32//32/
8/ جامعه‏شناسی‏سیاسی ‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
9/ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته/2/16/32/32/
10/جامعه‏شناسی فرهنگ پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏فرهنگی‏ایران)/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
11/ جامعه‏شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
12/ روانشناسی اجتماعی‏كاربردی پیشرفته/2/32//32/
13/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
جمع//26/400/32/432/
 دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ 6 - دروس تخصصی اختیاری دكتری جامعه‏شناسی گرایش جامعه‏شناسی گروههای اجتماعی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
2/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‏شناسی اقوام و اقلیتها/2/32//32/
5/جامعه‏شناسی‏انحرافات‏اجتماعی‏وگروههای كجرو/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
7/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
8/جامعه‏شناسی خانواده پیشرفته/2/32//32/
9/جامعه‏شناسی دین (فرقه‏ها، جنبش‏ها، نهادها)/2/32//32/
10/ جامعه‏شناسی‏سیاسی ‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
11/ جامعه‏شناسی گروههای اجتماعی/2/32//32/
12/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
جمع//24/384//384/----
دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

 

░▒▓░▒▓ فصل سوم: سرفصل دروس‏

 

░▒▓سرفصل‌های دروس اصلی گرایش جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی (تحلیل متون)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
آگاهی عمیق و انتقادی نسبت به نظریات کلاسیک‏ها از طریق بازخوانی متون اصلی
زمینه‌سازی برای نظریه پردازی از طریق تدقیق در چگونگی شکل گیری این نظریات.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
 این درس به بحث در مورد نظریات کلاسیک‏های جامعه‏شناسی شامل دورکیم، وبر، مارکس زیمل پاره تو، تا پارسونز برپایه قرائت متون اصلی آنها می‏پردازد. تمرکز تحت بر پنج جامعه‏شناس اول خواهد بود و در سایر موارد برپایه کار دانشجویان اهداف درس تامین خواهد شد. بنابراین سرفصل‏ها به این ترتیب خواهد بود:
 مقدمه وکلیات: شامل بحث در مورد چگونگی شکل‏گیری نظریه کلاسیک جامعه‏شناسی، دیدگاه‏های مختلف در این مورد و ماهیت این نظریه
 دورکیم حداقل سه جلسه
 مارکس حداقل سه جلسه
 پاره تو حداقل دو جلسه
 وبر حداقل سه جلسه
 زیمل حداقل دو جلسه
 بحث در مورد سایر کلاسیک‏ها که متمرکز بر کار دانشجویان خواهد بود.
 ----------------------------------------------------
░ منابع درس:
دوركیم، امیل (1381)؛ دربارۀ تقسیم كار اجتماعی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
دوركیم، امیل (1383)؛ قواعد روش جامعه‌شناسی. ترجمۀ علی‌محمد كاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دوركیم، امیل (1386)؛ صوربنیانی حیات دینی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
ماركس، كارل (1381). درباره مسأله یهود و گامی در نقد فلسفه حق هگل. ترجمۀ مرتضی محیط. تهران: اختران.
ماركس، كارل (1386). سرمایه. ترجمۀ ایرج اسكندری، عزیزالله علیزاده. تهران: فردوس.
ماركس، كارل (1387). سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. ترجمۀ حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه.
ماركس، كارل؛ انگلس، فردریك (1388). مانیفست كمونیست. ترجمۀ مسعود صابری. تهران: نشر طلایۀ پرسو.
وبر، ماكس (1382). اخلاق پروتستان و روحیۀ سرمایه‌داری. ترجمۀ عبدالكریم رشیدیان، پریسا منوچهری كاشانی. تهران:انتشارات علمی- فرهنگی.
وبر، ماكس (1384). اقتصاد و جامعه. ترجمۀ: مهرداد ترابی‌نژاد، مصطفی عمادزاده، عباس منوچهری. تهران: سمت.
وبر، ماكس (1385). دین، قدرت، جامعه. ترجمۀ احمد تدین. تهران: هرمس.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ متفكران اجتماعی متأخر
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
 شناخت عمیق و انتقادی نسبت به نظریه‏های متفکران اجتماعی دوران معاصر بویژه متفکران غربی و درک نسبت این نظریه‏ها با نظریه‏های کلاسیک‏های جامعه‏شناختی، زمینه‏سازی برای نظریه پردازی متناسب با جامعه ایران از طریق درک تمایزات نظریه‏های متأخر با نظریات کلاسیک و فهم نقصان‏های نظریه‏پردازی کلاسیک كه این نظریه‏ها به آن پاسخ داده‏اند.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدمات و کلیات شامل بحث در مورد تاریخ نظریه پردازی اجتماعی اشکال، گوناگون آن و دلایل دگرگونی این نوع نظریه پردازی
نظریه اجتماعی هابرماس: شامل بویژه نظریات وی در مورد مدرنیته ، ویزگی‏ها و نقصان‏های آن ، ماهیت علم مدرن ، انواع آن و نظریه انتقادی ، رابطه نظریه و عمل، و نظریه کنش ارتباطی
نظریه اجتماعی گیدنز: شامل بالاخص نظریات وی در مورد جامعه‏شناسی و کلاسیک‏ها ، نظریه ساختاریابی، مدرنیته و تطورات آن
نظریه اجتماعی بوردیو: شامل بویژه نظریات وی در مورد ماهیت نظریه جامعه‏شناختی ویژگی‏ها و روش‏شناسی آن، انواع سرمایه بویژه سرمایه فرهنگی، و مفاهیم مبانی نظریه‏های همچون عادت واره ، میدان یا حوزه ....
نظریه اجتماعی فوکو: بویژه شامل بحث در مورد تبارشناسی و باستان شناسی، ماهیت مدرنیته، ویزگی‏ها و تطورات آن، ویژگی‏های علم و عقل مدرن و رابطه آن با قدرت و خود
سایر نظریه پردازان اجتماعی از جمله الیاس، باومن لومان، آلکساندر،دلانتی، وگلین، لئواشتراوس، مک اینتایر، رورتی و حتی متفکران اجتماعی غیر غربی به عنوان کار تحقیقی توسط دانشجویان انجام گرفته و در کلاس ارائه می‏شود.
بررسی و ارزیابس كلی از تأثیر متفكران اجتماعی متأخر بر نظریه پردازی اجتماعی.
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Habermas, Jurgen (1998).The Philosophical Discourse of Modernity.Boston: Massachusetts Institute Technology.
Habermas, Jurgen (2002)Knowledg and Human Interests: Boston: Massachusetts.
Habermas, Jurgen (1974). Theory and Practice. Beacon Press.
Habermas, Jurgen (2002). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.
Habermas, Jurgen (1991).The Structural Transformation of The Public Sphere. Boston: Massachusetts Institute Technology.
Habermas, Jurgen (1976).The Legitimation Crisis. London: Heinemann.
Giddens, Anthony (1990). The Conseqences of Modernity. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony (1971). Sociology,Capitalism and Modern Social Theory.Cambridge: Cambridge University Press.
Giddens, Anthony (1990). The Constitution of Society,Modernity and Self – Identity. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony (1979). Central Problems in Social Thory. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Giddens, Anthony (1992).The Transformation of Intimacy. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony& Beck, Ulrich& Lash Scott (1994). Reflexive Modernization. California: Stanford University Press.
Bourdieu, Piere (1977). Outline of a Theory of Practic Distinction. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, Piere (1993). The Field of Cultural Prodution. London: Polity Press.
Bourdieu, Piere (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: The University of Chicago Press.
Bourdieu, Piere (1984). Homo Academicus. California: Stanford University Press.
Foucalt, Michel (1994). The Birth of The Clinic. New York: Vintage Books, Random House.
Foucalt, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Panteon Books, Random House.
Foucalt, Michel (1989). Madness and Civilization. London: Routledge.
Foucalt, Michel (1995). Discipline Punish. Toronto: Random House.
Foucalt, Michel (1978). The History of Sexuality. New York: Panteon Books, Random House.
Foucalt, Michel (1980). Power/Knowledge. Toronto: Random House.
Foucalt, Michel (1994). Order of Things. New York: Panteon Books, Random House.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
1 شناخت عمیق و جامع نسبت به نظریه‏های اجتماعی و متفكران جهان اسلام
2 شناخت بنیان‏های ( وجودشناختی، ارزش شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی..) نظریه‏های اجتماعی در جهان اسلام
3 زمینه‌سازی مطالعات تطبیقی میان نظریه‏ها و متفكران اسلامی با نظریه‏های اجتماعی تجدد
4 تقویت رویكرد انتقادی به نظریه‏های اجتماعی تجدد بر اساس نظریه‏های اجتماعی ریشه دار در جهان فرهنگی اسلام
5 فراهم‌سازی زمینه شكل گیری نظریه‏های اجتماعی متناسب با جهان فرهنگی مسلمین در عصر حاضر
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
1-این درس در دوسرفصل كلی عرضه می شود كه هرفصل آن خود دارای سرفصل‏های فرعی می باشد.
الف-نظریه‏های اجتماعی و متفكران اجتماعی دوره كلاسیك كه پایان آن عصر مواجه با تجدد (در ایران دوره نهضت مشروطه)است.
این فصل براساس جریان‏های فكری جهان اسلام تقسیم بندی شده و شامل این سر فصل‏های فرعی است.
الف-1 مورخین و تاریخ نگاری از یعقوبی و مسعودی تا ابن خلدون
الف-2 سفرنامه نویسان و مردم نگاری شامل متفكرینی چون بیرونی و ابن بطوطه
الف-3 فیلسوفان و فلسفه از فارابی تا ملا صدرا و جاج ملاهادی سبزواری(شامل سیاست نامه نویسان همچون طوسی می شود)
الف-4 تفسیر، كلام، و فقه از طبری. غزالی و شیخ مفید به بعد(شامل شریعت نامه نویسان همچون ماوردی نیز می شود)
الف-5 عرفان و اخلاق ازاز عرفای قرن سوم و چهارم میلادی و ابن مسكویه تا مرحوم قاضی و ملا احمد نراقی
الف=6 ادیبان از فردوسی به بعد
ب-نظریه‏های اجتماعی دوره معاصر كه در چالش با تجدد شكل گرفته اند. این بخش بر اساس رویكرد‏های متفاوت به چالش تجدد شامل این سر فصل‏های فرعی می باشد:
ب-1 جریان علمای سنتی از سیدجمال الدین اسدآبادی و سید قطب و علمای مشروطه (آخوند خراسانی، علامه نایینی...) تا علامه مودودی، آیت الله شهید صدر، مطهری، امام خمینی...
ب-2 جریان منورالفكری سكولار یا ضددینی از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا پس از انقلاب اسلامی
ب-3 جریان تجددگرای مسلمان از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا پس از انقلاب اسلامی
2- در هر دو بخش در كلیه موارد بحث در دو محور متفاوت دنبال می شود. این دو محور شامل موارد ذیل می باشد:
2-1 مباحثات متنی در مقام شناخت نظریه اجتماعی
2-2 مباحثات بیرون-متنی در مقام شناخت شرایط اجتماعی-تاریخی نظریه و ارتباطات آن با جریان‏های فكری یا اپیستمه عصر
3-از آنجایی كه امكان پوشش كامل كلیه سرفصل‏های مطرح شده در دو واحد وجود ندارد، بر اساس اقتضائات زمانی بایستی به انتخاب دست زد. با اینحال اینكار بایستی به نحوی انجام گیرد كه حتی الاامكان در هر سرفصل فرعی یك متفكر یا یك نظریه اجتماعی مطالعه و بررسی شود.
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
این درس بر دو دسته منابع تكیه می كند:
1. منابع و متون اصلی هر نظریه یا هر متفكر كه با توجه به گستردگی آنها امكان ذكر نام تمامی اشان نیست گرچه وجود فهرست مشخصی از این منابع ذكر آنها را غیرضروری می سازد.
2. منابع دست دوم شامل تمامی متون معتبر مكتوب در مورد این متفكران یا نظریه‏های اجتماعی آنها. در مورد این دسته از منابع كتب ذیل بویژه توصیه می شود:
آزاد ارمكی، تقی، (1386) تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام (از آغاز تا دوره معاصر) ،نشر علم.
تنهائی، حسین ابوالحسن (1383)‏ جامعه‏شناسی تاریخی و نظریه‏های متفكرین مسلمان: " جامعه‏شناسی و انسان‏شناسی نزد متفكرین مسلمان، بهمن برنا، تهران.
رجبی ، محمود (1378) تاریخ تفكر اجتماعی در اسلام: سازمان مطالعه وتدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
زاهدانی، زاهد (1370) مبانی روش تفكر اجتماعی در اسلام، نشر بهینه.
شریف، م.م (1365). تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه: مترجمان، نشر دانشگاهی.
 الفاخوری، حنا و خلیل الجر، (1367) تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه: عبدالحمید آیتی.
كوربن، هانری، (1361) تاریخ فلسفه اسلامی، مترجم: اسدالله مبشری، امیركبیر.
نصر، سید حسین، (1359) علم و نمدن در اسلام، ترجمه: احمد آرام، انتشارات خوارزمی.
نصر، سیدحسین و الیور لیمن، (1383) تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه: مترجمان، حكمت.
نفیسی‌ (تقی‌ زاده‌)، محمود، (1368) سیری‌ در اندیشه‌های‌ اجتماعی‌ مسلمین، انتشارات‌ امیری، تهران.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
دانشجویان دوره دكتری كه دوران مهم تمرین نظریه پردازی و درك عمیق ارتباط بین متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی تحصیلی خود را می‏گذرانند، لازم است نه تنها با این روش‏ها آشنائی پیدا كنند بلكه باید چگونگی استفاده از آنها را در تحلیل و تفسیر و نقد پدیدها یاد بگیرند و بنا به ضرورت تدوین رساله دكتری، هر یك در یكی از این روش‏ها به مهارت لازم برای پیشبرد برنامه پژوهشی دوره دكتری خود دست یابند. شاّن دوره دكتری؛ بحث و نقد است. از همین رو دانشجویان این كلاس ضمن مطالعه و گزارش مواد خواندنی هر جلسه، مؤظف اند نقدی روش شناختی مشتمل بر امكان كاربرد، گستره، مسائل فلسفی روش و امثال آن عرضه كنند.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
معرفی روش‏های تحقیق كیفی
شرح تفاوت‏های روش‏های تحقیق كیفی با روش‏های دیگر تحقیق
شرح تاریخچه شكل گیری روش‏های تحقیق كیفی
شرح كاربرد‏های روش‏های تحقیق كیفی
نحوه انجام پژوهش‏های كیفی و ملاحظات نظری فلسفی روش‏شناسی كیفی، جایگاه محقق، حدوددخالت، معیارها وملاحظات اخلاقی‏درپژوهش‏های كیفی
مشاهده، مشاهده مشاركتی، مصاحبه‏های‏گروهی‏وعمیق، تحلیل‏گفتگو، بحث گروهی، بحث گروهی كانونی
تحلیل‏گفتمان، تحلیل‏گفتمان‏انتقادی، تحلیل‏محتوا، تحلیل‏متن، تحلیل ادبیات، تحلیل روایت، تحلیل داستانی، نقد ادبی
گراندد تئوری
مطالعه موردی
اتنوگرافی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
آسابرگر، آرتور (1380)؛ روایت در فرهنگ عامیانه رسانه و زندگی روزمره. ترجمه محمدرضا میراوی. تهران. سروش.
استیك، رابرت‌؛ هنر پژوهش موردی. ترجمه محمدعلی حمدی رفیعی. تهران. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگی.
اشتراوس، انزلم و جولیت كوربن (1385)؛ اصول روش تحقیق كیفی: نظریه مبنایی. ترجمه بیوك محمدی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بارت، رولان (1382)؛ اسطوره در عصر حاضر. ارغنون: شماره 18.
بارت، رولان (1382)؛ برج ایفل. ارغنون: شماره 19.
پالمر، ریچارد (1378)؛ علم هرمنوتیك. ترجمه محمد سعید حنایی كاشانی. تهران. هرمس.
پایا، علی (1381)؛ گفتگو در جهان واقعی. تهران. طرح نو.
دایك، نئون ای. ون (1382)؛ مطالعاتی در تحلیل گفتمان. ترجمه پیروز ایزدی و دیگران. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
سجودی، فرزان (1383)؛ نشانه‌شناسی كاربردی. تهران. نشر قصه.
سلدن، رامان (1378)؛ راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمه عباس فجر. تهران. طرح نو.
صدیق سروستانی، رحمت ا... (1369)؛ تحلیل موردی. نامه علوم اجتماعی: شماره 2.
صدیق سروستانی، رحمت ا... (1375)؛ تحلیل محتوا و كاربردهای آن در علوم اجتماعی. نامه علوم اجتماعی: شماره 8.
فركلاف، نورمن (1379)؛ تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه فاطمه شایسته پیروان و دیگران. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
كچویان، حسین (1386)؛ تطورات گفتمان هویتی ایران: ایرانی در كشاكش تجدد و مابعد تجدد. تهران. نشر نی.
كوثری، مسعود (1384)؛ نشانه‏شناسی موسیقی پاپ. همایش مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم اجتماعی.
گیرو، پی یر(1383)؛ نشانه‌شناسی. ترجمه محمد نبوی. تهران. نشرآگ.
گیلام، بی (1385)؛ مصاحبه پژوهشی. ترجمه محمود عبدالله زاده. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگ.
مارتین، والاس (1382)؛ نظریه‏های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران. هرمس.
مارشال، كاترین و كرچن راس من (1377)؛ روش تحقیق كیفی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران. دفتر پژوهش‏های فرهنگی:
میرفخرائی، تژاد (1382)؛ فرایند تحلیل گفتمان. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
والتون، گری (1385)؛ فراتر از پیروزی. ترجمه رحمت ا... صدیق‏سروستانی. تهران. انتشارات كمیته ملی المپیك.
 وایت، ویلیام (1378)؛ پژوهش علمی مشاركتی. ترجمه محمدعلی حمید رفیقی. دفتر نشر پژوهش‏ها و فرهنگ.
هومن، حیدرعلی (1385)؛ راهنمای علمی پژوهش كیفی. سمت: فصل‏های اول تا هفتم.
ین، رابرت كی (1381)؛ تحیقیق موردی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگی.
Denzin, Norman (2003) Haudbook of Qualitative Research. Sage. chs: 1-2-6-7 8-9-10-11-12-34-35-38-39-40.
Ehrenerich, Bardara (2001). Nickel dimed. N. Y. Metropolitan.owi Book.
Flick, Uwe (2002). An Intoraduction of Qualitative Research and td. M. Y. Sage.
Gee/James Paul (2005). An Introduction of Discourse Analysis, Theory And Method. and Ed. N. Y. Routledge.
Ledow, Elliot (1967). Tallys Corner, A Study of Negro streetcorner Men. Boston. Little Brown, Co.
.Liebow, Elliot (1993). Tell Them Who I am: The Lives of Homeless Women. N. Y. Free press
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Durs. CA. Sage. Chs.: 1-2-3-4.
 


░▒▓ سرفصل دروس تخصصی اختیاری گرایش جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
شناسائی تحول تاریخی ارتباطات اجتماعی
شناخت، نقد و ارزیابی نحله‏های اساسی در حوزه ارتباطات اجتماعی
شناسائی بیماریها و آسیبهای اجتماعی ارتباطات اجتماعی
 شناسائی اثرات ارتباطات اجتماعی بر تولیدات فرهنگی
شناخت اثرات متقابل آسیبهای اجتماعی و رسانه‏های جمعی
شناخت، نقد و ارزیابی نظریه‏های متاخر در حوزه ارتباطات رسانه ای
شناخت آسیبهای ارتباطات (رسانه‏های جمعی).
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بینشهای متأخر در حوزه ارتباطات اجتماعی (شناخت، نقد و ارزیابی)
(نظریه‏های والاسازی ارتباطات، تكثر ساختها، ساختار شكنی و بازساخت و...)
نشانه‏شناسی و جایگاه آن در حوزه ارتباطات اجتماعی
فضاهای مجازی و جایگاه آن در ارتباطات اجتماعی
بنیانهای اندیشه در دانش ارتباطات (رسانه‏های جمعی)
تكوین دیدگاهها و نوسانهای تاریخی آن
ارتباطات غیر كلامی و جایگاه آن در حوزه ارتباطات اجتماعی
رسانه ‏های جمعی و اثرات آن بر ارتباطات اجتماعی
زبان، ابزار ارتباطات اجتماعی
تكنولوژی و ارتباطات اجتماعی
آسیب‏شناسی ارتباطات اجتماعی (حسی شدن، انسان زدائی، ابزارگرائی و...)
ساختار ارتباطات اجتماعی در سطوح خرد (گروههای كوچك)، میانه و كلان اجتماعی
ارتباطات جمعی در سطوح فراملی – بین فرهنگی
قومیت و ارتباطات اجتماعی
همسایگی و جایگان آن در ارتباطات اجتماعی
ارتباطات اجتماعی درون نسلی و بین نسلی
ارتباطات اجتماعی و جامعه اطلاعاتی
ارتباطات اجتماعی و نابرابریهای اجتماعی
سازمانهای اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی
مدیریت علمی ارتباطات اجتماعی (اصول و شیوه ها)
سرمایه اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
بیرو،آ (1366)؛ فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران. انتشارات كیهان.
پراتكانیس، ت و الیوت،آ (1379)؛ عصر تبلیغات. ترجمه دكتر كاووس سید امامی و محمد صادق عباسی، تهران. انتشارات سروش.
رهبری، غ، (1354)؛ ‌بررسی آگهی‏های تبلیغاتی روزنامه كیهان در دهه 1344-1353. پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه تهران: دانشكده علوم اجتماعی.
ساروخانی، ب (1381)؛ رسانه‏ها و آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران. انتشارات وزارت كشور.
ساروخانی، ب (1383)؛ اقناع، غایت ارتباطات.‌ نامه علوم اجتماعی. انتشارات دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: 11، 3، صص 93-117.
ساروخانی، ب (1382)؛ بنیادهای اندیشه در دانش ارتباطات. تهران. انتشارات خجسته.
ساروخانی، ب (1386)؛ جامعه‏شناسی ارتباطات. تهران. انتشارات اطلاعات: چاپ بیستم.
كازنو، ژ (1384)؛ جامعه‏شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه‌ باقر ساروخانی و ‌منوچهر محسنی. تهران. انتشارات اطلاعات: چاپ ششم.
Barn Lund, Dean C. (1962). Toward A Mean Centered Philosophy of Communication. in Journal of Communication 11: 198-202.
Beebe, steven A, John T. Masterson (1968). Communication in Small Groups, Principles and Practices. 2nd ed Gelnview, 1, Scott, Foresman.
Berger, J (1998). Ways of Seeing .penguin.
Dance, Franke. X. .(1967) Toward A Theory of Human Communication. in frank. E. X. Dance ed. Communication Theory, Original Essays. Newyork. Holt. Rinehart and ninston:288-309
Hall, Edwardt, william Foote Whyte (1986). Inter-Cultural Communications. in alfredG. Smithe: Communication and Culture: Reaclings in The code of Human. Newyork: Holt, Rinehard and winston: 567-576.
Race, R. wayne (1983). Organizational Communication, Foundations. Englewood, cliffs, NJ: preentice-hall.
Rayner, P, wall, p (2001). et al: Media Studies. London. Routledge.
Sold baber, Geraldm (1990). Organizational Communication. 5th ed. Dubauque, IA Browni.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی اقتصادی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف از ارائه درس جامعه‏شناسی اقتصادی معرفی مفاهیم اصلی و اصول جامعه‏شناسی اقتصادی برای گرایش توسعه در چارچوب حوزه جامعه‏شناسی اقتصادی (و تمایز گذاری روش شناختی و مفهومی آن با اقتصاد نئو كلاسیك، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد ماركسیستی) است. همچنین كاربردهای جامعه‏شناسی اقتصادی در توسعه بویژه با گرایش توسعه اجتماعی و فرهنگی و مطالعات فرهنگی و آراء چامعه شناسان در باره این مسائل و اصول مرتبط به دانشجویان تدریس خواهد شد. دانشجویان در پایان این درس به اهمیت تفاوت آرا اقتصادی و جامعه شناسان اقتصادی آگاهی خواهند یافت. این درس در 16 جلسه در زمینه‏های مرتبط با جامعه‏شناسی اقتصادی از جمله تشریح تفضیلی تفاوت‏های آن با اقتصاد نئو كلاسیك تنظیم شده است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تعاریف مختلف از جامعه‏شناسی اقتصادی و تفکیک جامعه‏شناسی اقتصادی از جامعه‏شناسی زندگی اقتصادی، تفاوت‏های جامعه‏شناسی اقتصادی از علم اقتصاد : مفهوم کنشگر؛ کنش اقتصادی؛ محدودیتهای کنش؛ رابطه اقتصاد و جامعه؛ هدف تحلیل در روشهای مورد استفاده، و سنت‏های فکری
اندیشه‏های جامعه‏شناسی اقتصادی : مارکس، ماکس وبر، دورکیم، شومپیتر، پولانی، پارسنز، اسمسلر، گیدنز ؛ و اندیشه اقتصادی : کینز، اسمیت، هایک
نظریه علوم اجتماعی و مسائل اقتصاد کلان : بررسی ارتباط تحولات برخی روندهای نظریه علوم اجتماعی و برخی موضوعات اقتصاد کلان مرسوم؛ دیدگاه انتخاب عقلانی در جامعه‏شناسی اقتصادی
جامعه‏شناسی مصرف : مصرف، و تغییرات در سبک زندگی
فرهنگ و اقتصاد : تنوع فرهنگها؛ تاثیرات فرهنگی بر جامعه‏شناسی اقتصادی؛ فرهنگ در اندیشه اقتصادی؛ فرهنگ در تولید
نظام‏های اقتصادی بر پایه معیارهای مختلف، بازارها به مثابه ساختهای اجتماعی: پیچیده بودن پدیده بازار، بازار در نظریه اقتصادی، جامعه‏شناسی بازار، کار سرمایه داری و بازارهای کار: سازمان کار، جهانی شدن و تحولات در بازار کار، سرنوشت اتحادیه‏های کارگری، بحران دولت رفاهی، شغل و کار در جهان جدید
جامعه‏شناسی پول : پول، بانکداری و بازارهای مالی، جامعه‏شناسی مالی: مالیات، یارانه و بودجه
اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد زیرزمینی: تعاریف، پویایی‏های اجتماعی اقتصاد غیر رسمی، اندازه گیری فعالیت‏های زیر زمینی و یا غیر رسمی، جامعه‏شناسی شرکتها و گروه‏های اقتصادی : گروه و نهادهای فعالان اقتصادی ؛ کار آفرینی و مدیریت
اخلاق و اقتصاد : رفتار اقتصادی و فرضیات اخلاقی : رفتار اقتصادی و عقلانیت، رفتار عقلانی و منفعت شخصی، آدام اسمیت و منفعت شخصی؛ آزادی و پیامدها : رفاه و انتخاب
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Beckert, Jens/Milan Zafirovski (eds.) (2005). International Encyclopedia of Economic Sociology.London. Routledge.
Carruthers, Bruce/Sarah Babb (2000). Economy/Society: Markets, Meaning and Social Structure. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Smelser, J. Neil/Richard Swedberg (2005).Handbook of Economic Sociology.2nd edition, 1st edition 1994. Princeton: Princeton University Press.
Swedberg, Richard (2003). Principles of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press.
Trigilia, Carlo (2002). Economic Sociology: State, Market and Society in Modern CapitalismOxford. Blackwell.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آموزش و پرورش یکی از نهادهای اجتماعی اصلی و مشترک در همه جوامع است. بنابراین بررسی و تحلیل جامعه‏شناختی آن در سطوح مختلف تحصیلی یک ضرورت علمی و آموزشی است. در این درس فرایند رشد و شکل گیری شخصیت دانش آموزان در محیط آموزش رسمی مورد بررسی قرار می گیرد و نقش سایر عناصر تعیین کننده از قبیل نظام آموزشی، معلم، برنامه‏ها و متون درسی در این فرایند به بحث گذاشته می شود. همچنین میزان کارآمدی و نیز عوامل ناکارآمدی نظام آموزشی و رابطه آن با سایر نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، رسانه و دولت بررسی می شود.
 
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
رویکردهای نظری در آموزش و پرورش
تحولات آموزش وپرورش در ایران
 آموزش و پرورش، خانواده و سایر نهادهای اجتماعی در ایران
کارکردهای آموزش وپرورش
جامعه پذیری
آموزش و پرورش، تغییرات اجتماعی، تحرک اجتماعی
تحلیل نظام آموزش و پرورش در ایران
آموزش وپرورس و آموزش عالی در ایران
آموزش وپرورش و رسانه‏های جدید
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
ایلیچ، مدرسه‌زدایی از جامعه.
توسلی، غلامعباس (1386)؛ جامعه‏شناسی و آموزش و پرورش. تهران. نشر علم.
دورکیم، امیل؛ تربیت و جامعه‏شناسی.
علاقمند،علی(1384)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، مفاهیم و مباحث کلی. کتابخانه فروردین: چاپ هشتم.
فالچر، جیمز و دیگران (1381)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش‌. ترجمه ثریا کامیار. تهران. ثارالله.
کارنوی، مارتین(1367)؛ آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ترجمه محبوبه مهاجر.‌ تهران. امیركبیر.
کومبز، فیلیپ(1373)؛ بحران جهانی آموزش وپرورش و چشم‌انداز آن از دهه هشتاد. ترجمه فریده آل آقا. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کوی، لوتان (1378)؛ آموزش و پرورش ، فرهنگ‏ها و جوامع. ترجمه محمد یمینی دوزی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
گلشن فومنی، محمد رسول (1379)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. تهران. دوران.
محمدی ، محمد علی و حسین دهقان (1383)؛ آموزش و پرورش و گفتمانهای نوین. تهران. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
موریشن، ایور(1373)؛ درآمدی به جامعه‏شناسی تعلیم و تربیت. ترجمه غلامعلی سرمد. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.
Ball.s.j (1990). Politics and Policy Making in Education. Routledge.
Ballanline . JH (1983). The Sociology of Education. Printce-Hall,Inc, New-Jersey.
Bartoc, Lm (1984). And Walker (eds.) Social Crisis and Educational Research(Croom Helm) London.
Blakledge, D Amd Hunt , B (1985). Sociological Interpretation of Education , Croom Helm, London.
Bloom, R . (1974). Education , Opportunity, and Social Inequality. New York. John Wiley.
Gill, D, (1992). et al, (eds) Rocism And Education. Sage. London.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی تاریخی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آشنایی و تبادل نظر درباره روشها، رویكردها و موضوعات جامعه‏شناسی تاریخی و كاربرد آن در تحلیل جامعه‏شناختی تاریخ تحولات اجتماعی ایران
نقد و بررسی و تحلیل چند اثر جامعه‏شناسان كلاسیك و چند اثر در زمینه جامعه‏شناسی تاریخی ایران از بعد روش، رویكرد و موضوع.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
سابقه رویكرد تاریخی در علوم اجتماعی
پیشینیان جامعه‏شناسی تاریخی (كارل ماركس، ماكس‏وبر، الكسی دوتوكویل)
رویكردها در جامعه‏شناسی تاریخی (1- ماتریالیسم تاریخی 2- داستان مدرنیزم 3- رویكرد تطبیقی 4- تاریخ روشنفكری 5- رویكرد شجره‏نامه‏ای)
موضوعات جامعه‏شناسی تاریخی در ایران
 1- فرایند تاریخی شكل‏گیری دولت مدرن و مدرنیزاسیون و چالش‏های آن
 2- فرایند تاریخی تحقق دموكراسی و چالش‏های آن
 3- فرایند تاریخی شكل‏گیری هویت ملی و چالش‏های فرهنگی، اجتماعی مربوطه
 4- فرایند تاریخی رشد، توسعه و صنعتی شدن ایران
 5- جامعه‏شناسی تاریخی شهر، طبقات اجتماعی، جنسیت، جنبش‏های اجتماعی، نسلها، نهادهای تربیتی، سیاسی اداری
روشهای جامعه‏شناسی تاریخی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
افشاركهن، جواد (1383). بازخوانی جامعه‌شناختی سنت‌گرایی و تجدد‌طلبی در ایران بین دو انقلاب. تهران: نشر آوای نور.
بهنام ، جمشید (1383). ایرانیان واندیشه تجدد. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
پهلوان، چنگیز (1382). پنج گفتگو: تجدد، روشنفكران، تمدن ایرانی، مشاركت، دین، جامعه‌ی مدنی. تهران: موسسه انتشارات عطایی.
توكویل ، آلكسی، چارلز موریس كلرل دو (1386). انقلاب فرانسه ورژیم پیش از آن. تهران: مروارید.
جهانبگلو، رامین (1387). ایران و مدرنیته: گفتگوهایی با پژوهشگران ایرانی وخارجی درزمینه رویارویی ایران بادستاوردهای جهان مدرن. ترجمه حسین سامعی. تهران: قطره.
داوری، رضا (1384). ما و راه دشوار تجدد. تهران: نشر ساقی.
دوركیم، امیل (1386). صور بنیانی حیات دینی. تهران: نشر مركز.
زیباكلام ، صادق (1387). سنت و مدرنیته : ریشه یابی علل ناكامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار. تهران: نشر روزنه.
سراج زاده، حسین (1385). چالشهای دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سكولارشدن. تهران: طرح نو.
سگالن ، مارتین (1370). جامعه‏شناسی تاریخی خانواده. تهران: نشر مركز.
كاتوزیان، محمدعلی (1383). جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه علیرضاطیب. تهران: مركز.
كچوئیان، حسین (1386). تطورات گفتمان‌های هویتی ایران: ایرانی در كشاكش با تجدد و مابعد تجدد. تهران: نشر نی.
میرسپاسی، علی (1385). تاملی در مدرنیته ایرانی: بحثی درباره گفتمانهای روشنفكری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران. ترجمه جلال توكلیان. تهران: طرح نو.
Engin F Isin Gerard Delanty (2003). Handbook of Historical Sociology.London: Sage.
Kalberg, Stephen (1994). Max Weber's Comparative-Historical Sociology. Chicago: The University of Chicago.
Mahoney, James and Dietrich (2003). Rueschemeyer Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge:Cambridge University Press.
Moaddel, Mansoor (2005). Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism. Chicago: The University of Chicago.
Skocpol, Theda (1984). Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge:Cambridge University Press.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی توسعه ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
شناخت ابعاد و اثرات ناشی از اجرای برنامه‏های توسعه در كشورهای جهان سوم در طول 50 سال گذشته با تمركز بر مورد ایران
شناخت انواع استراترهای توسعه كه در جهان سوم اجرا شده از حیث پیآمدها و نتایج آن با تمركز بر مورد ایران
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
اصلاحات و مفاهیم پیرامون رشد، توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و... بررسی و تعیین ریشه‏های
مرور این مفاهیم با عنایت به سابقه تاریخی هر كدام، تعریف مفاهیم و نظریه‏های مربوط به توسعه
فقر و نابرابری بعنوان اثرات توسعه در كشورهای جهان سوم ودیدگاههای نظری پیرامون آن و جامعه‏شناختی نابرابری اجتماعی
ارزیابی الگوها و مدل‏های توسعه: استراتزی جایگزینی واردات، انقلاب سبز، استراتزی مبنی بر صادرات، سیاست ؟ ساختاری، سازمان‏های بین‏المللی توسعه
نظریه‏های جامعه‏شناختی نابرابر اجتماعی، روش، و شاخص‏های سنجش نابرابری‏های اجتماعی
توسعه ودولت رفاه: زمینه‏های اجتماعی پیدایش دولت رفاه گسترش دولت رفاه، وظایف دولت رفاه: نقد
جهانی شدن و فرایند توسعه: مبانی نظری و جامعه‏شناختی جهانی شدن، عوامل جهانی شدن و فرایند توسعه
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
ازكیا، مصطفی‌؛‌ غفاری، غلامرضا (1388). جامعه‏شناسی توسعه. تهران. نشر كیهان.
ابدی مازندرانی، محمدجواد (1386). توسعه و نابرابری. تهران. انتشارات مازیار.
پیت، ریچارد و ابتی هارت ویك (1384). نظریه‏های توسعه، ترجمه مصطفی ازكیا و همكاران. نشر دویه.
موثقی، سیداحمد (1388). اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه‌نیافتگی. تهران: دانشگاه تهران.
نیلی، مسعود؛ مدرسی، منصور (1383). اقتصاد ایران و معمای توسعه‌نیافتگی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارت علمی.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
امروز پیشرفت عظیم تكنولوژی و شبكه اطلاعات و دستاوردهای آن نزد بسیاری از صاحبنظران در حد یك انقلاب مطرح است. جامعه ای كه بر اساس این دستاوردها بنا شده یا در حال بنا شدن است گاه جامعه شبكه ای، گاه جامعه اطلاعاتی و گاه جامعه معرفتی نامیده شده است، ولی در هر صورت ویژگیها و هنجارها، روابط و سازمان و ساختار اجتماعی آن موضوعی مهم در تاملات جامعه‏شناختی شده است. بررسی جنبه‏های اثباتی و انتقادی جامعه‏شناختی جامعه اطلاعاتی موضوعات این درس دكتری است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
نقد جامعه اطلاعاتی و جامعه معرفتی
بررسی جامعه‏شناختی ساختار اجتماعی و قشرهای حاشیه ای در فرایند حركت به سمت جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی و تغییرات اجتماعی
بررسی و نقد اشتغال، بیكاری و تجارت الكترونیك در IT- Based - Society
نقد اقتصاد سیاسی IT و جامعه اطلاعاتی
IT و امنیت: خلافها، سوء استفاده ها، انحرافات
مشاركت مردمی، دموكراسی نظارتی و جامعه اطلاعاتی
دولت الكترونیك
نقد فرهنگی جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی و دین
جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی
شكاف دیجیتال در جوامع و بین جوامع
IT و پتانسیل كاستن شكاف علمی بین جهان پیشرفته و در حال توسعه
 آینده جامعه اطلاعاتی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
داتون (1384)؛ دگرگونی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی. یونسكو.
كاستلز، مانوئل (1385)؛ عصر اطلاعات. (مجموعه مترجمین). تهران. طرح نو: سه جلد.
معتمد نژاد، كاظم (1383)؛ جامعه اطلاعاتی. تهران. مركز پژوهشهای ارتباطات.
Chantal, P. (ed) (2005). Who Pays for Information Society? .Laussane.
Mackay, H. (2001). Investigationg the Information Society. London. Routledge.
May, Ch. (ed) (2003). Key Thinkers of Information Society. London. Routledge
Unesco (2005). Towards Knowledge Societies. Paris. Unseco: (3 vols).

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی روستایی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
درك مقایسه ای از تفاوت‏های روابط اجتماعی روستا با جامعۀ شهری در ابعاد مرفولوژیك، ساخت ذهنی، ساخت دینی و اداری و آداب و رسوم و نگرش‏های فرهنگی
شناخت تأثیر صنعتی شدن و تأثیر رسانه‏ها بر دگرگونی‏های اجتماعی ـ اقتصادی روستایی
تغییر كاربرد روستا از منابع تولید غذایی به محل گذران فراغت
روستا ـ شهرها، شهرهای بزرگ و پایتخت‏ها
تفاوت‏های توسعه روستایی كشورهای پیشرفته و در حال توسعه و...
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
جامعه‏شناسی جامعه روستایی
مردم‏شناسی و جامعۀ روستایی
تیپ‏بندی جامعه از نظر جامعه‏شناسان كلاسیك و جایگاه روستا در این تیپ‏بندی
انسان، طبیعت، تولید، مصرف، مبادله در جامعۀ روستایی
مبادلات روستا ـ شهر
انواع روستا
پراكندگی جغرافیایی و زندگی فرهنگ روستایی ـ فرهنگ شهری تمایزات، تفاوت‏ها
تغییر كاربرد فضای روستایی در جامعه صنعتی و در حال توسعه
عقب افتادگی روستایی در كشورهای توسعه نیافته و تأثیرات آن بر توسعه نیافتگی بیشتر این كشورها
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
تقوی، نعمت الله (1383)؛ جامعه‏شناسی روستایی. تهران. دانشگاه پیام‏نور.
مجموعه مقالات كنگره توسعه روستایی. تیرماه 1382. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
خسروی، خسرو (1372)؛ جامعه‏شناسی ده در ایران. نوبهار.
طالب، مهدی (1384)؛ جامعه‏شناسی روستایی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
نیك‌خلق، علی‌اكبر (1384)؛ جامعه‏شناسی روستایی. تهران. چاپخش

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی سازمان‏ها
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
در عصر حاضر،سازمانهای رسمی در همه شئون زندگی بشر،حضور و تاثیر تعیین کننده ای دارند و یکی از عناصر مهم توسعه جوامع به شمار می روند.بنابراین تحلیل و شناخت ابعاد جامعه‏شناختی سازمان‏ها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، از ضروریات به شمار می رود.بر این اساس درس جامععه‏شناسی سازمانها در دوره دکتری جامعه‏شناسی توسعه با اهداف زیر تعریف می شود:
بررسی ضرورت سازمان‏ها و عوارض اجتماعی آنها
تحلیل تاثیرات فراگیر سازمانها در فرایند توسعه
بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سازمان‏های رسمی
تحلیل و شناخت سازمان به عنوان یک نظام اجتماعی
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
کلیات شامل تعاریف،انواع و تحولات تاریخی سازمانها تحلیل‏های نظری درباره سازمانها
تحلیل سیستمی سازمان‏های رسمی قدرت; مدیریت و نظارت در سازمان
نهاد گرایی در سازمانها   فرهنگ سازمانی
سازمان و محیط اجتماعی نگرش آنارشیستی به سازمان
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
اقتداری ، علی‌محمد (1382)؛ ‌سازمان و مدیریت.انتشارات مولوی: چاپ سی و چهارم، تهران.
بوریل ، گیبسون و مورگان ، گارت ( 1383)؛ نظریه‏های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان. انتشارات سمت، تهران.
ذکایی، محمد سعید (1386)؛ فرهنگ مطالعات جوانان. انتشارات آگاه: تهران.
رحمان‌سرشت، حسین (1377)؛ تئوریهای سازمان مدیریت. موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر. : تهران.
صبوری‌، منوچهر(1384)؛ جامعه‏شناسی سازمان‏ها. نشر شب تاب: چاپ ششم‌. : تهران
قلی‌پور، آرین (1384)؛ نهادها و سازمان‏ها. انتشارات سمت: : تهران
قلی‌پور، آرین (1383)؛ جامعه‏شناسی سازمان‏ها. انتشارات سمت: چاپ دوم،: تهران‌.
Abrahamsson Bengt(1993). Why Organization? How And Why People Organize. Sage Publications.
Champion Dean J. (1975). The Sociology of Organizations. McGraw-Hill.
Coleman James S. (1993). Properties of Rational Organizations. In Siegwart M. Lindenberg and Hein Schreuder (Eds), Interdisciplinary Perspectives on Organization Studies. Pergamon Press,pp.79-90.
Davidy, McAdam & Zald, Scott. Social Movements And Organization Theory.
Hofstede, Geert (1997). Cultures and Organizations: Software of Mind. McGraw-Hill.
Merton Robert K.(1957). Social Theory and Social Structure. The Free Press.
Parsons Talcott (1951). The Social System. The Free Press.
Schein Edgar H.(1985). Organizational Culture and Leadership:A Dynamic View. Jossy- Bass Publishers.
Scott Richard W.(1995a). Institutions And Organizations. Sage Publications.
Silverman David(1970). The Theory of Organizations: A Sociological Framework. London:Heinemann.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی سیاسی پیشرفته (تحلیل مسائل سیاسی ایران)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
پاسخ به مباحث محوری جامعه‌شناسی سیاسی متأخر
تمهید یك چارچوب نظری برای فهم دولت، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی در ایران
تفاوت جامعه‏شناسی سیاسی «دولت محور» و «جامعه محور»
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
رویكردهای اصلی در مواجه با «قدرت» و دولت)
رویكردهای وبری در برابر ماركسیستی
 رویكردها عاملیت‌گرایانه در برابر ساخت‌گرایانه
 رویكردهای مدرن در برابر پست مدرن
نسبت دولت و انقلاب
نسبت جامعه مدنی و انقلاب
شرایط تكوین انقلاب‌های كلاسیك، انقلاب‌های كشورهای در حال توسعه و انقلاب‌های آرام
پاسخ به سؤالات محوری دربارۀ جنبش‌های اجتماعی:
1) چه وقت و چرا جنبش‌های اجتماعی اتفاق می‌افتند؟
2) چه كسانی به جنبش‌ها می‌پیوندند و یا از آن هواداری می‌كنند؟
3) چه كسانی به جنبش‌ها وفادار می‌مانند و چه كسانی آن را رها می‌كنند؟
4) كسانی كه در جنبش‌ها شركت می‌كنند چه «فكر» می‌كنند و چه «احساسی» دارند؟
5) جنبش‌ها چگونه سازمان می‌یابند؟
6) جنبش‌ها چه می‌كنند؟
7) چگونه دولت و رسانه‌ها روی جنبش‌ها اثر می‌گذارند؟
8) چرا جنبش‌ها آرام می‌گیرند؟
9) جنبش‌ها چه تغییراتی را ایجاد می‌كنند؟
ارزیابی چشم‌اندازهای نظری دربارۀ جنبش‌های اجتماعی
تبیین انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی و سایر جنبش‌های خُرد اجتماعی ایران
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
‌ اسكاچ پل، تدا (1376)؛ دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی. ترجمه سیدمجید روئین تن. تهران. سروش‌.
تیلی، چارلز (1383)؛ انقلاب‌های اروپایی. ترجمۀ بهاءالدین بازرگانی گیلانی. تهران. كویر.
جلائی‌پور، حمیدرضا (1381)؛ جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی. تهران. طرح‌نو‌.
جلائی‌پور، حمیدرضا (1384)؛ فراز و فرود جنبش كردی. تهران. لوح فكر‌.
دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو (1383)؛ مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. كویر‌.
فوران، جان (1382)؛ نظریه‌پردازی انقلاب‌ها. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران. نشرنی‌.
كالینیوس، آلكس (1383)؛ اندیشه انقلابی ماركس. ترجمه پرویز بابایی. تهران. نشر آزاد مهر‌.
كلاستون، جك (1385)؛‌ مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. نشر كویر.
نش، كیت (1383)؛ جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. كویر.
Faulks, Keith (1999). Political Sociology. Edinburgh. University Press.
Goodwin, J. & Jasper, M. (2003). The Social Movements Reader. Oxford. Blackwell.
Jalaeipour, H. (2006). The Iranian Islamic Revolution (1976-96). Tehran. Sayeroshan
Publication.Nash. K. & Scolt. A. (2004). The BlackWell Companion To Political Sociology. xford. BlackWell Press

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان با كلیات مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
مشاركت دانشجویان در بحث‏های مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
تحلیل فرایندهای مختلف شهرنشینی و پیامدهای آن
نقد كار‏های انجام شده قبلی و ارائه آن در كلاس
تولید ادبیات بومی در این زمینه
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بررسی كلیات مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
مراحل و فرایندهای مختلف شهرنشینی
بررسی مسائل مهم اجتماعی مربوط به شهرنشینی
طرح انواع گروه‏های شهرنشین
تشكیل جلساتی با حضور مدعوین مسوول در حوزه‏های مختلف زندگی شهری
بحث در مورد ارتباط فضاهای شهری و ویژگی‏های انسانی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Abrahamson, Mark (2004). Global Cities. Oxford University Press. N. Y.
Bounds, Michael (2004). Urban Social Theory. Oxford University Press. N. Y.
Turey, Alan c. (2005). Urban Culture. Prentice-Hall/N. J.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی صنعتی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان با كلیات و مقدمات جامعه‏شناسی صنعتی
آشنائی دانشجویان با فرایندهای مختلف صنعتی شدن جوامع
آشنائی دانشجویان با وضعیت كشورهای صنعتی و كشورهای در حال صنعتی شدن
بررسی موضوع تاخیر فرهنگی
بررسی نهادهای اجتماعی در جامعه صنعتی
بررسی تفاوت‏ها و تشابهات جوامعه صنعتی با جوامع فراصنعتی
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
كلیات و مقدمات مربوط به صنعت و صنعتی شدن
توضیح فرایندهای مختلف صنعتی شدن جوامع
بحث در مورد اینكه انسان تحت ؟ صنعت است یا بالعكس
بحث و بررسی موضوع انتقال تكنولوژی
بحث و بررسی وضعیت موجود ایران در جهان صنعتی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Castells, Manuel (1998). The Rise of The Network Society. Malden. mass. Blackwell: 3vals.
Hage, Jevald & Charles H. (1992). Powers. Post-industrial Lives. Newbury park. Calif. Sage.
Inglehavt.R. & Baker.W.E. (2000). Modernization, Cult, Change And The Persistence of Traditional Values. Am. Soc. Rev. 65: 19-51.
Ritzer, George (2000). The Mcdonalization of Society. New century Edition. Thousand oaks. calif. Pine forge.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
امروزه زندگی روزمره آنقدر با علم و تكنولوژی و دستاوردهای آن گره خورده است كه ما اغلب از كنار مسأله‌ای تحت عنوان نحوه اتصال و ارتباط متقابل علم و جامعه می‌گذریم و به عمق و وسعت آن غافل می‌شویم. درس جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی باید به دانشجویان تكمیلی و سایر علاقمندان كمك كند كه با مرور ادبیات نظری این رشته با نگاهی موشكافانه‌تر به شكل‌گیری كارهای علمی و كار دانشمندان و تكنولوژیست‌ها توجه كنند، و هم تأثیرات واقعتیهای اجتماعی را روی این فرایندها و هم تأثیرات آنها را روی فرایندها و نهادهای اجتماعی بسنجند. در این راستا دانشجویان به نقاط قوت و ضعف رویكردهای جامعه‏شناختی در تحلیل علم و تكنولوژی پی خواهند برد و نیز به ارتباط تحلیلهای جامعه‌شناختی علم و تكنولوژی با بخشهای مرزی (border debates) در فلسفه علم، سیاستگذاری علم و تكنولوژی، و تاریخ علم و تكنولوژی آگاه‌تر خواهند شد.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
 چارچوب‌های عمده در فلسفه علم با مراجعه خاص به پارامترهای جامعه‌شناختی
 پارامترهای برجسته اجتماعی در شكل‌گیری و پیشبرد علم
 نظریه‌‌های عمده در جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی
 منظومه‌های تاریخی _ اجتماعی و مراحل و گذرگاههای مهم تاریخ علم
 جامعه علمی (Society Community): ساختار، نهادها، هنجارها
 تكنولوژی و مدرنیته
 مصادیق جدید دستاوردهای علم و تكنولوژی:
   فناوری اطلاعات
   بیوتكنولوژی
   پزشكی، ژنتیك، و ژنوم انسانی
 انرژی‌های نو، انرژی هسته‌ای، بمب
 سیاستگذاری علمی و فناوری (Science & Technology Policy) و پارامترهای اجتماعی
   توسعه پایدار
   محیط‌زیست
   جامعه اطلاعاتی / معرفتی
   ریسك و كنترل
 مشكلات توسعه و تكنولوژی در ایران
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
توكل، محمد و دیگران (1387). جامعه‌شناسی معرفت و علم. تهران: سمت.
 محسنی، منوچهر (1388). مبانی جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تكنولوژی. تهران: طهوری.
Bloor, D (1976). Knowledge And Social Imagery. Routledge.
Bucchi, Massimiano (2002). Science in Society: An Introduction to Social Studies of Science. London. Routlege.
David, Matthew (2005). Science in Society. Basingstoke. Palgrave.
Franklin, J (1998). The Politics of Risk Society. Cambridge. Polity.
Hess, D (1997). Science Studies: An Advanced Introduction. NewYork. NewYork University Press.
Irwin, A (2001). Sociology And The Environment. Cambridge. Polity.
Jungk, Robert (1979). The Nuclear State. London.
Noble, David (1999). The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention. New York.
Sismondo, Sergio (2004). An Introduction to Science and Technology Studies. Oxford. Blackwell.
Woolgar, S (1988). Science: The Very Idea. Chichester. Ellis Harwood.
Yearley, Steve (2005). Making Sense of Science: Understanding the Social Study of Science. London. Sage.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی كار و شغل
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
كار یك زمینه وسیع برای تحقیقات اجتماعی و اقتصادی است و بخش اصلی زندگی افراد را تشكیل می دهد، كار سازنده پایگاه اجتماعی فرد و وسیله‏ای برای درك توانائی‏های خویشتن است. هدف این درس آشنایی دانشجویان با بحث‏ها و استدلال‏های تئوریك كه در مورد جامعه‏شناسی كار وشغل درحوزه نظر و در پروسه تاریخی جامعه معاصر وجود دارد، می باشد همچنین دقت و نمور میدان‏های عملی جامعه (بازاركار) نیز مدنظر است. دانشجویان بایستی در این درس بر ارتباط كار با مفاهیمی چون جنسیت، طبقه، جهانی شدن و...... متمركز شوند.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
 چیستی و ماهیت كار و انواع آن اشتغال و دستمزد
 برخوردهای رادیكال با كار جهانی شدن كار
 جهت گیری‏های معاصر غربی در مورد كار پدیده‏های جدید در دنیا ی مشاغل (فراغت، پدیده چند شغلی، ساعات كارو.......)
 كار خانگی آینده كار
 بیكاری كار تاریخی و بحث‏های نظری گروه تئوری پردازان كلاسیك
 دنیای پیچیده و سازمان مدرن (تئوری‏های جدید) طبقه، نژاد، قومیت كار
 جوانان، جنسیت كار اعتصابات كارگری و روابط كارگر و كارفرما
 ترافیك انسانی وكار
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
توسلی، غلامعباس‌ (1375)؛ جامعه‏شناسی كار و شغل.‌ تهران. انتشارات سمت.
حاجیها، فاطمه (1376)؛ تاریخ كار در ایران، مقدمه بر فرهنگ كار. تهران. وزارت كار امور اجتماعی.
جزنی، نسرین (1383)؛ ارزش كار خانگی زن‌. تهران. انتشارات سوره.
دانش، عصمت‌ (1382)؛ اشتغال زنان و مسائل آنها از چشم اندازهای مختلف. تهران. انتشارات در بال اندیشه.
رابرتسون، جمیز(1378)؛ آینده كار. ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران. نشر نی.
ربانی، رسول و محمد اسماعیل انصاری (1384)؛ جامعه‏شناسی كار و مشاغل. اصفهان. انتشارات دانشگاه اصفهان.
رحمن خان، عزیز (1381)؛‌ ‏غلبه بر بیكاری. ترجمه محمد استوار. تهران. انتشارات موسسه كار و تامین اجتماعی.
زندی پور، طیبه (1384)؛‌ فرهنگ مشاغل.‌ تهران.‌ نشر ساوالان.
كیت گرینت (1382)؛ زمینه جامعه‏شناسی كار. ترجمه پرویز صالحی. تهران. انتشارات مازیار.
كیت گرینت (1385)؛ جامعه‏شناسی كار. ترجمه رضوان صدقی نژاد. تهران. انشارات علم.
گیدنز، آنتونی (1379)؛ جهان رها‌شده. ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی‌عبد الوهاب. تهران. انتشارات علم و ادب.
میر سپاسی‌، ناصر (1382)؛ مدیریت استراتژیك منابع انسانی و روابط كار (با نگرش به روند جهانی‌شدن). ‌تهران. انتشارات میر.
وزارت كار و امور اجتماعی (1378)؛ آمار پایگاه اطلاعات كار. تهران. معاونت طرح و برنامه.
یونسكو (1376)؛ فرهنگ و توسعه. ترجمه نعمت الله فاضلی. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
Hall.H Richard,1994, ٍٍٍSociology of ً Work Perspectives, Analatses, and Issues, Pinforge Press Social Sience Llibarary.
U.S.Department of Llabor.(1990).Employment and Earnings, Washington,DC:Government Printing Office.
William,C.L.(1989).Gender Differences at Work: Women and Men in Nontraditional Occupations. Berkeley: University of California Press.
Wright,E.O.(1979).Class, Structure and Income Determination New York: Academic Press.
Ward,R.A.(1984). The Aging Experience: An Introduction to Social Gerontology. New York: Harper&Row.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی مصرف
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
برجسته کردن اهمیت مصرف به عنوان شکلی از زندگی اجتماعی معاصر
تحلیل پیدایش و تکوین جامعه مصرفی با تاکید بر جامعه ایران
برررسی اشکال مختلف مصرف چون مد، خرید و...است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدماتی درباب جامعه‏شناسی مصرف و مفهوم مصرف
نظریه های مصرف
تولد جامعه مصرفی: توسعه تاریخی فرهنگ مصرف
مدرنیته، پست مدرنیته و فرهنگ مصرف
جامعه ریسک و فرهنگ مصرف
 مصرف ، هویت و برساختن نفس
مصرف و فراغت
مصرف و غذا (زود آما شدن غذا)
مصرف و خرید
مصرف و مد
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
باكاك، رابرت (1381) مصرف، ترجمۀ خسرو صبری، تهران: شیرازه.
بنیامین، والتر (1382) «عصر بازتولید تكنیكی عصر»، در زیبایی‏شناسی انتقادی ،ترجمه امید مهرگان،تهران : گام نو.
چاوشیان، حسن(1381) سبك زندگی و هویت اجتماعی، رساله دكتری، دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
ماركوزه، هربرت(1362) انسان تك ساحتی، ترجمۀ محسن مؤیدی، تهران: انتشارات امیركبیر.
وبلن، تورستین(1383) نظریۀ طبقۀ مرفه، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
کاظمی ، عباس و همکاران (1387) مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره ادر ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
Baudrillard,J(1998)" Consumer society" in M. poster(ed) Jean Baudrillard. Selected Writing, Cambridge: Polity Press, 26-43.
Bourdieu, P (1989) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste; Routledge
Campbell, C (1987) The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism; Blackwell
Corrigan, Peter. 1997. The Sociology of Consumption. London: Sage.
Featherstone, M (1991) Consumer Culture and Postmodernism; London, Sage.
Fine, B and Leopold, E (1993) The World of Consumption; London, Routledge.
Gabriel, Yiannis and Tim Lang. 1995. The Unmanageable Consumer: Contemporary Consumption and its Fragmentations. London: Sage.
Lunt, P and Livingstone, S (1992) Mass Consumption and Personal Identity, OUP.
Miles, Steven. 1998. Consumerism as a Way of Life. London: Sage.
Miller, D (ed) (1995) Acknowledging Consumption. London, Routledge.
Slater, Don. 1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف آشنائی دانشجویان با نحوه شكل گیری اقشار خاص در ایران می باشد.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ساختار طبقاتی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
رشد و تکوین طبقات اجتماعی خاص در ایران (طبقه کارگر،طبقه متوسط و طبقه سرمایه گذار)
وضعیت نابرابری و قشربندی در سطح جهانی
مدیریت نابرابری( عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، جهانی شدن)
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
اشرف، احمد و عماد افروغ (1372)؛ طبقات اجتماعی در دوره پهلوی. فصلنامه راهبرد: سال دوم. شماره 2. زمستان 1372.
ادیبی، حسین (1358‌)؛‌ طبقه متوسط جدید در ایران. تهران. انشارات جامعه.
انصاری، ابراهیم؛ پیدایش و رشد طبقه متوسط در ایران (با تأكید بر اصفهان). رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی. دانشگاه تهران.
لوید، پیتر (1371)؛ ‌طبقه كارگر در جهان سوم. ترجمه: حسینعلی نوذری. تهران. نشر همراه: چاپ اول‌.
مقدس، علی اصغر (1375)؛ ‌ساختار شغلی و تحرك اجتماعی در استان‏های فارس و بویراحمد (مورد مطالعه شهرهای فارس و یاسوج). رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
ویل، جیمز (1373)؛ تحلیل طبقاتی و دیالكتیك‏های نوسازی در خاورمیانه. نقد و ترجمه: عماد افروغ، فصلنامه راهبرد: شماره 4، پائیز .

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف و مقصود این درس ارتقاء درك از ماهیت جهان اجتماعی و نحوه دانش و شناخت، از آن است. درك ویژگی و ماهیت نظریه اجتماعی سكولار، روش‏شناسی و معرفت‏شناسی آن در تمایز با سایر اشكال نظریه‏پردازی از جمله مقاصد مهم این درس است. چگونگی ظهور تاریخی، رویكرد جدید به جهان اجتماعی و تطورات آن، تا زمان حاضر و هم چنین آگاهی از مشكلات و معضلات این رویكرد و علوم اجتماعی در كنار بررسی گرایش‏های مختلف نظری در علوم اجتماعی و.. نحوه نگاه آنها به جامعه انسان و تاریخ و هم چنین نوع معرفت اجتماعی مورد نظر آنها و روش آن نیز از اهداف مهم این درس است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
فلسفه علوم اجتماعی چه نوع دانشی است؟ مسائل آن كدام است؟ روش آن چیست؟ و چه كاربردی دارد؟
بررسی اشكال فهم یا دانش اجتماعی در چارچوب تاریخی از دوره سنت تا مابعد تجدد
ویژگی و ماهیت روش شناسانه و معرفت شناسانه جامعه‏شناسی (علوم اجتماعی)
مشكلات و معضلات و معرفت شناسانه، روش شناسانه علوم اجتماعی
پیامدهای بن بست معرفت شناختی و روش شناختی تجدد بر علوم اجتماعی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
افریان‌ (1380)؛ روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‏گرایی تا هنجارگرایی. قم. پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
بلدارك، هربرت‌ (1372)؛ مقدمه‏ای بر تحقیقات اجتماعی. تهران. سمت.
تریك، راجر‌ (1384)؛ فهم علوم اجتماعی. تهران. نشر نی.
دلانتی، گراور‌ (1384)؛ علوم اجتماعی، فراسوی تعبیر‏گرایی و واقع‏گرایی. ترجمه عزیز بختیاری. تهران. مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
راین، الن‌ (1372)؛ فلسفه علوم اجتماعی. تهران. مؤسسه فرهنگی صراط.
روسنائو، پائولین مری‌ (1380)؛ پست‌مدرنیزم و علوم اجتماعی. تهران. آتیه.
سایر، آندرو‌ (1385)؛ روش در علوم اجتماعی، رویكرد رئالیستی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فی، برایان (1381)؛ فلسفه نوین علوم اجتماعی. تهران. طرح نو.
كالینكوس، آلكس‌ (1384)؛ تاریخ نظریه اجتماعی. تهران. طرح نو.
لیتل، دانیل‌ (1373)؛ گونه‏های تبیین اجتماعی. ترجمه عبدالكریم سروش. تهران. مؤسسه فرهنگی صراط.
ویلز، دیوید‌ (1380)؛ تجربه‌گرایی در جامعه‏شناسی. تهران. نشر مركز.
وینج، پیتر‌ (1372)؛ ایده علوم اجتماعی، تهران. سمت.
هیوز، هنری‌ (1369)؛ آگاهی و جامعه. تهران. سازمان انتشارات علمی فرهنگی.
Bent'on, Ted (2001). Philasophy of Social Science. New Yourk. Palgrve.
Goloblatt, D (2000). Knowedye and social Science. london & New York. Routledye.
Potteer, corry (1990). The phlosophy of social science. Essex & new york. longnan.
Scat, Alan (1978). What is Social Theory. Blackwell.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ نظریه‏های معاصر توسعه
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هرچند كه بسیاری از صاحب‏نظران توسعه‏ای نگاه بین رشته‏ای یافته‏اند، و كمتر از نظریه خاص توسعه‏ای سخن می‏گویند، ولی همچنان دامنه نظریه‏سازی در زمینه توسعه با سلطه علم اقتصاد و علم سیاست ادامه دارد. بدین لحاظ ضرورت آشنایی دانشجویان با نظریات معاصر توسعه‏ای كه طی دو دهه اخیر مطرح شده ضروری است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
كلیات، نظریه در توسعه، طبقه‏بندی نظریه‏های توسعه‏ای
نظریات كلاسیك توسعه‏ای: ماركسیسم و نوسازی
نظریه نظام جهانی والرشتاین
نظریه توسعه وابسته پیتر اونز
نظریه توسعه محلی
نظریه جامعه مدنی
پارادایم بازگشت به دولت
پارادایم بازگشت به حوزه فرهنگ
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
آزادارمكی، تقی. (1384) تغییرات اجتماعی در ایران. انتشارات اجتماع، 1384.
اونز، پیتر، (1380) توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه عباس زرباف و عباس مخبر، طرح نو.
گر، تدرابرت. (1379) چرا انسانها شورش می‏كنند؟ ترجمه علی مرشدی راد، پژوهشكده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
سو، الوین (1385) تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه مظاهری. انتشارات دانشگاه علمی كاربردی.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی دین پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
شناخت ابعاد اجتماعی دین، نقش دین در تاریخ و اجتماع، تطورات آن، بویژه در دوره‏های معاصر، درك تمایز رویكرد جامعه‏شناسی به دین با سایر رویكردها و مشكلات آن، بررسی نظریه‏های جامعه‏شناختی دین، نقد و ارزیابی آنها
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ماهیت حوزه و قلمرو جامعه‏شناسی مذهب در مقایسه با سایر حوزه‏های مطالعاتی دین
روش‏شناسی جامعه‏شناسی مذهب در مقایسه با سایر حوزه‏های مطالعاتی دین
تاریخچه پیدایی و تطور جامعه‏شناسی دین از ماقبل تجدد تا مابعد تجدد
مسائل و مشكلات نظری رویكرد جامعه‏شناسی دین (مشكل رویكرد سكولدر و برون دینی به دین)
تعریف دین (از ماقبل تجدد تا مابعد تجدد)
نظریه‏های جامعه‏شناسی در باب دین
دین و سیاست (انقلاب، جنبش‏های اجتماعی، دولت و...)
دین و هویت و فرهنگ
دین، اخلاق و ناهنجاریهای اجتماعی
سكولاریزاسیون و دی‏سكولاریزاسیون یا از دنیایی شدن تا قدسی شدن جهان
دین در جهان معاصر اجتماعی (جهانی شدن یا جهانی سازی)
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
برگر، پیتر (1380)؛ ترجمه افشار امیری. تهران. پنگال.
پالس، دانیل (1382)؛ هفت نظریه در باب دین. ترجمه محمد عزیز بختیاری. قم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
تامسون كنت و دیگران (1381)؛ دین و ساختار اجتماعی. ترجمه علی بهرام‏پور. تهران. كویر.
خاتمی، محمود (1382)؛ پدیدار‌شناسی و دین. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دوركیم، امیل (1382)؛ صور ابتدایی حیات دین. تهران. دانشگاه علامه طباطبائی.
شجاعی زند (1380)؛ دین، جامعه و عرفی شدن، هنجارهایی در جامعه‏شناسی دین. تهران. مركز.
مهدوی زادگان، داوود (1377)؛ اسلام و سنت وبری. قم. طه.
واخ، یواجیم (1380)؛ جامعه‏شناسی دین. ترجمه جمشید آزادگان. تهران. سمت.
وبر، ماكس (1382)؛ دین، قدرت و جامعه. ترجمه احمد تدین. تهران. هرمس.
ویلم، ژان‏پل (1377)؛ جامعه‏‏شناسی ادیان. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران. تببان.
همیلتون، مالكوم (1377)؛ جامعه‏شناسی دین. ترجمه تلاش. تهران. تببان.
Bellah, R. (1970). Beyond Belief. New york, London. Harper Rew Poblishers.
Berger, Peter (1997). Sacred Canopy. New york. Anchor
Marx & Engels (1955). On Reltgron. Moscow. Foreign languages Publshing House.
Weber,M (1963). The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Routledg.
Weber, M (1963). Socilogy of Religion. London. Baconpress.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.