فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

سرفصل‌های دروس دوره كارشناسی ارشد-رشته علوم اجتماعی‏-جامعه‌شناسی

فرستادن به ایمیل چاپ

شامل آخرین بازنگری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


---------------------------------------
░▒ تعریف
جامعه‏شناسی مطالعه نظام‌مند جوامع انسانی، نهادها، سازمان‏ها و كنش‏های اجتماعی است.
---------------------------------------
░▒ هدف
هدف دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه‏های مختلف جامعه‏شناسی برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
---------------------------------------
░▒ ضرورت و اهمیت
ضرورت دوره كارشناسی ارشد علوم‏اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی ارگانها و سازمان‏های دولتی و غیر دولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
---------------------------------------
░▒ نقش و توانایی
فارغ‏التحصیلان این دوره در زمینه جامعه‏شناسی و تحقیقات بنیادی و كاربردی در این رشته توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و ضمن كسب توان تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، به امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‏پردازند.

ادامه...

---------------------------------------
░▒ طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسی ارشد علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی دو سال تحصیلی است كه به طور معمول سه نیم سال اول به گذراندن دروس و نیم‏سال آخر به پایاننامه‏نویسی اختصاص می‏یابد. نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی واحدی و مطابق با آیین‏نامه دوره كارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‏ریزی است كه در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل شانزده هفته كامل آموزشی است.
شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو
1ـ كلیه فارغ‏التحصیلان كارشناسی رشته‏های مختلف مجاز هستند در آزمون دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی شركت نمایند.
مواد و ضرایب امتحانی
مواد و ضرایب امتحانی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی به شرح زیر است:
ردیف/عناوین درسی/ضرایب امتحانی
1/زبان عمومی و تخصصی/1
2/روش تحقیق /1
3/نظریه‏های جامعه‏شناسی/2
4/حوزه‏های جامعه‏شناسی /3
---------------------------------------
░▒ تعداد واحدهای درسی
واحدهای درسی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏جامعه‏شناسی شامل 32  واحد به شرح زیر است:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس اصلی/22
2/دروس اختیاری/4
3/پایان‏نامه/6
جمع//32
دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی موظف هستند در ترم اول دروس جبرانی را هم بگذرانند:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس جبرانی/6
جمع//6
---------------------------------------
=========================================
---------------------------------------
░▒ جداول درس‏ها
---------------------------------------
░▒ 1- دروس جبرانی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/مبانی جامعه‏شناسی 2/2/32//32/-
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/-
3/روش‏ تحقیق عملی/2/16/32/48/-
جمع//6/80/32/112/-
توضیح: این دروس مقطع كارشناسی فقط برای دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی الزامی است.
---------------------------------------
░▒ 2-  دروس اصلی جامعه‏شناسی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های جامعه‏شناسی 1/2/32//32/-
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/نظریه‏های‏جامعه‏شناسی1
3/روش‏تحقیق‏كمی پیشرفته/2/32//32/-
4/روش تحقیق كیفی پیشرفته/2/16/32/48/-
5/اندیشه‏اجتماعی‏متفكران مسلمان/2/32//32/-
6/جامعه‏شناسی ادبیات/2/32//32/-
7/جامعه‏شناسی دین/2/32//32/-
8/جامعه‏شناسی ‏فرهنگ (تغییرات فرهنگی و مسائل فرهنگی)/2/32//32/-
9/جامعه‏شناسی معرفت/2/32//32/-
10/جامعه‏شناسی هنر/2/32//32/-
11/فلسفه علوم اجتماعی/2/32//32/-
جمع//22/336/32/368/
---------------------------------------
░▒ 3- دروس اختیاری جامعه‏شناسی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/بررسی مسایل اجتماعی ایران/2/32//32/-
2/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش/2/32//32/-
3/جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی/2/32//32/-
4/جامعه‏شناسی تاریخی/2/32//32/-
5/ جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی/2/32//32/-
6/جامعه‏شناسی حقوق/2/32//32/-
7/جامعه‏شناسی سیاسی  (با تأكید بر انقلاب و جنبش‏های اجتماعی)/2/32//32/-
8/جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی/2/32//32/-
9/جامعه‬شناسی نابرابری‏های اجتماعی /2/32//32/-
جمع//18/288//288/
دانشجویان دو درس (4 واحد) از بین دروس اختیاری انتخاب می‏كنند

 

░▒▓ سرفصل درس‏ها

 

░▒▓1- سرفصل دروس اصلی جامعه‏شناسی
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ نظریه‏های جامعه‏شناسی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناخت نظریه‏های جامعه‏شناسی كلاسیك و ریشه آنها با هدف تجزیه و تحلیل مقایسه‏ای و تطبیقی متنون اساسی
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
شناخت پارادایمهای نظم، تضاد و تلفیق
پوزیتیویسم ساخت‏گرا (كنت، دوركیم، تونیس، پارسنز)
تطورگرایان (اسپنسر، مورگان،...)
تجربه‏‏گرائی محض(لوپله و لازارسفلد)
تضادگرایان كلاسیك (ماركس، انگلس،...)
دیدگاه انتقادی (سی‏رایت میلز، گلدنز، وبلن)
ساخت‏گرائی ماركسیستی، آلتوسر، پلانزاس
---------------------------------------
░ منابع درس:
آرون، ریمون (1374). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‏شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات امیركبیر.
ایروینگ، زیفلین (1381). آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی. مترجم دكتر غلامعباس توسلی. تهران: نشر قومس، چاپ دوم.
كوزر، لوئیس (1383). بزرگان اندیشه جامعه‏شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی‌.
میلز، سی، رایت (1358). بینش جامعه‏شناسی. ترجمه عبدالمعبود انصاری. تهران: شركت انتشار.
وبلن، تورستین (1383).  نظریه طبقه مرفه. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ نظریه‏های جامعه‏شناسی 2
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های جامعه‏شناسی 1
---------------------------------------
░ هدف:
درك نظریه‏های معاصر جامعه‏شناسی و دیدگاه‏های جدید، تجزیه و تحلیل و مقایسه بینش‏ها و چشم‏انداز آینده
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
گرایشها و جریانهای عمده در جامعه‏شناسی معاصر (نظریه خرد، كلان، نظریه برد متوسط، نظریه استنتاجی، گراندت تئوری)
كارگردگرائی ساختاری، نوكاركردگرائی، نظریه سیستم‏ها
ماركسیسم ساختاری، ماركسیسم انتقادی، مكتب فرانكفورت
گرایش تفهمی و تفسیری، پدیدارشناسی و روش‏شناسی مردمی، كنش متقابل و نمادی، گرایشات تلفیقی
معرفی چند تن از صاحب‏نظران معاصر: یورگن هابرماس، راندل كالینز، بوردیو وكیدنز
پارادایمهای و مفاهیم عمده جامعه‏شناسی معاصر از قبیل، نظام، امنیت، اعتماد و هویت و سرمایه اجتماعی و جهانی شدن
---------------------------------------
░ منابع درس:
توسلی، غلام‌عباس (1385). نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
جی.لارسن، كالوین (1377). نظریه‏های جامعه‏شناسی محض و كاربردی. ترجمه غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: انتشارات سمت.
ریتزر، جرج (1378). نظریه‏های جامعه‏شناسی معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
كانرتون، پل (1385). جامعه‏شناسی انتقادی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر اختر.
لازارسفلد، پل (1376). بینش‏ها و گرایش‏های عمده در جامعه‏شناسی معاصر. ترجمه دكتر غلامعباس توسلی. تهران: انتشارات امیركبیر، چاپ دوم.
Cuff, E.C& Sharrock& Francis. D.W (2008). Perspectives in sociology. London: Routledge.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روش تحقیق کمی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
تسلط نظری بر تدوین طرح تحقیق تبیینی پیمایشی و تحلیل نتایج و داده‏ها با روش‏‏های پیشرفته آماری.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ماهیت روش پیمایش و كاربرد‏های آن
طرح تحقیق تبیینی پیمایشی (طرح مسئله، چارچوب نظری، مفاهیم و تعریف عملیاتی، مبانی روش‌شناسی، گردآوری داده‏ها، پردازش داده‏ها، تحلیل و ارائه داده‏ها)
سنجش (نظریه سنجش، پایایی و اعتبار، مقیاس‏سازی)
طرح نمونه‌گیری (نظریه نمونه‌گیری احتمالی، روش‏های نمونه‌گیری احتمالی- تصادفی ساده، سیستماتیك، طبقه‏بندی، خوشه‏ای چندمرحله‏ای)
تحلیل داده‏ها (تحلیل یک‌متغیره، تحلیل دو‌متغیره، تحلیل سه ‌متغیره)
تحلیل رگرسیون خطی(منطق رگرسیون خطی، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل مسیر (منطق تحلیل مسیر، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل عامل (منطق تحلیل عامل، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل رگرسیون لاجستیك (منطق رگرسیون لاجستیك، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل خوشه‏‏ای (منطق تحلیل خوشه‏‏ای، مفروضات و كاربرد آن)
---------------------------------------
░ منابع درس:
شركت اس‏پی‏اس‏اس (1377). رگرسیون چندمتغیره در نرم‏افزار SPSS. ترجمه یحیی علی‏بابایی. مؤسسه نشر جهاد، تهران.
دواس، دیوید (1376).‌ پیمایش درعلوم‌ اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
دواس، دیوید (1387).‌ طرح‌ تحقیق در تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی.‌، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران‌.
شوسلر، كاستنر؛ مولر (1378). استدلال‌ آماری‌ در جامعه‌شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
كرلینجر، پدهازور  (1366). رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری. ترجمه حسن سرایی. تهران: مركز نشر دانشگاهی.
كلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه دكتر صدرالسادت و مینایی. تهران: سمت.
كیم و مولر (1380). كاربرد تحلیل عاملی در پژوهش اجتماعی. ترجمه مسعود كوثری. تهران: انتشارات سلمان.
میلر، دلبرت (1380). راهنمای طرح تحقیق و سنجش اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشرنی.
نایبی، هوشنگ (1385). ”منطق نمونه‏گیری احتمالی در پیمایش‏های اجتماعی“، نامه صادق، شماره 30، ص‏ص: 130-103.
نایبی، هوشنگ (1387). برنامه كامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS ، انتشارات روش، تهران.
Blalock, Hubert M. (1975). Causal Inferences in Nonexperimental Research,  North Carolina: The University of North Carolina Press.
Carmines, E. & R. Zeller, (1979). Reliability and Validity Assessment, Calif.: Sage.
Klin, Paul (1993). An Easy Guide to Factor Analysis,  London and New York: Routledge.
Norusis, Marija J. (1989). SPSS: Guide to Data Analysis, New Jersey: Prentice-Hall.
Rombesburg, H. Charles (2004). Cluster Analysis for Researchers, North Carolina: Lulu Press.
Rossi, Peter H., James D. Wright & Andy B. Anderson (eds.) (1983). Handbook of Survey Research, New York: Academic.
Scheaffer, Richrd. l., William Mendenhall & Lyman Ott, (1996). Elementary Survey Sampling, California: Duxbury Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روش‏‏ تحقیق كیفی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان با كلیات و مقدمات روش‏‏های كیفی تحقیق
آشنائی با تفاوت‏‏های عمده روش‏‏های كمی و كیفی تحقیق
آشنائی با انواع عمده روش‏‏های كیفی تحقیق
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
توضیح مقدمات و كلیات روش‏‏های كیفی تحقیق
توضیح تفاوت روش‏‏های كمی و كیفی تحقیق
طرح و بررسی انواع روش‏‏های كیفی تحقیق
---------------------------------------
░ منابع درس:
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1368). «تحلیل موردی در علوم اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده  علوم ا‌جتماعی، شماره 2.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1375). «كاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده علوم اجتماعی، شماره 8.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1380). «هم‏پژوهی و هم‏نویسی در ایران». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده علوم اجتماعی، شماره 18.
Northcutt, Norvell and Danny McCoy (2004). Interactive Qualitative Analysis, Sage Pub. Ca.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
بررسی تحول اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان در بستر تحول تمدن اسلامی هدف اولی است كه این واحد درسی معطوف به آن است. تبیین گوناگونی اندیشه متفكران اسلامی، مقایسه آن‏ها با یكدیگر و سپس بدست دادن مدل‏های تئوریك هدف ثانویه این واحد درسی است. استفاده از این مجموعه نظری به منظور توانمند ساختن دانشجویان در جهت باور نمودن تولید علم بومی كاربرد این واحد درسی می‏باشد.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
طرح نظریه دولت و تمدن (توسعه‏شهر + صنعت + تولید دانش)
تبیین تحول تمدن اسلامی بر اساس نظریه دولت و تمدن
تبیین تحول فكر اجتماعی در تمدن اسلامی، جریان‏های تفكر اجتماعی در تمدن اسلامی
تأسیس علم عمران در تمدن اسلامی
فصل جدایی ابن‏خلدون از عصر كلاسیك، بررسی آراء منتقدین ابن‏خلدون
دنیای مدرن و علل عقب ماندگی كشور‏‏های اسلامی
كمالیسم، اسلام‏گرایی و جنبش‏‏های اسلامی معاصر
اسلام‏گراها: بررسی اندیشه اجتماعی متفكران اسلام‏گرا در ایران، مصر و بقیه دنیای اسلام
---------------------------------------
░ منابع درس:
آئینه‏وند، صادق (1360). علم تاریخ در اسلام.‌ تهران: انتشارات وزارت ارشاد.
ابن‏خلدون، عبدالرحمن (1359). مقدمه ابن‏خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. جلد دوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
ابن‏خلدون، عبدالرحمن (1362). مقدمه ابن‏خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. جلد اول. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
حكیمی،محمدرضا (1364). دانش مسلمین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، بابی (1379). هراس بنیادین؛ اروپا‌مداری و ظهور اسلام‌گرایی. ترجمه غلامرضا جمشیدی‏ها و موسی عنبری. تهران: ‏انتشارات دانشگاه تهران.
صد، سیدمحمدباقر (1367). انسان مسئول و تاریخ‏ساز از دیدگاه قرآن. تهران: بنیاد قرآن.
فارابی، ابونصر محمد (1358). سیاست مدینه. ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: انتشارات انجمن فلسفه.
فارابی، ابونصر محمد (1359). اندیشه‏‏های اهل مدینه فاضله .ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: انتشارات طهوری.
فارابی، ابونصر محمد (1364).  احصاء‏العلوم. ترجمه حسینی خدیوجم. تهران: شركت انتشارات علمی.
قربانی، زین‏العابدین (1361). علل پیشرفت و انحطاط مسلمین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
مطهری، مرتضی (1377). مقدمه‌ای بر جهان‏بینی اسلامی. تهران: انتشارات صدرا، جلد دوم مجموعه آثار.
هونگه، زیگرید (1366). فرهنگ اسلام در اروپا. ترجمه مرتضی رهبانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نقوی، محمدعلی (1361). جامعه‏شناسی غرب‌گرایی. تهران: امیركبیر.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی ادبیات
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف درس آشنا ساختن دانشجویان با نظریه‏ها و روش‏های تحقیقی در جامعه‏شناسی ادبیات و موضوعات گوناگون آن است بگونه‏ای كه بتوانند به فهمی جامعه‏شناسی از ادبیات و تولید و توزیع و مصرف آن در ایران برسند و بتوانند از این رهگذر نقد اجتماعی ادبی داشته باشند.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تعریف ادبیات، سبك‏های درس و نظریه ادبی
نظریه‏‏ها در جامعه‏شناسی ادبیات (گلدمن، لوكاچ، لوونتال، اسكارپیت)
روش تحقیق در جامعه‏شناسی ادبیات
جامعه‏شناسی آفرینش ادبی ارمان و شكل‏گیری آن در غرب رمان معاصر فارسی، جنگ، ادبیات مهاجرت، داستان و عامه‏پسند
اجتماعات در ادبیات فارسی، جامعه‏شناسی در ادبیات
توزیع ادبی (چاپ و نشر، سانسور، جوایز ادبی، انجمن‏ها و محفل‏های ادبی)
مصرف ادبیات، جامعه‏شناسی خواندن
---------------------------------------
░ منابع درس:
اسكاربیت، روبرت (1374). جامعه‏شناسی ادبیات. ترجمه مرتضی كتبی. تهران: سمت.
پوینده، محمد‏جعفر گزیده و ترجمه (1377). درآمدی بر جامعه‏شناسی ادبیات. تهران: نقش جهان.
زرفا، مشیل‌ (1368). ادبیات داستانی، رمان و واقعیت اجتماعی. ترجمه نسرین پروینی. تهران: فروغی.
گلدمن، لوسین (1371). جامعه‏شناسی ادبیات. تهران: هوش و ابتكار.
Goldman, lucien of william Boelhower (1980). Essays on Method in The Sociology of Literature. Library Binding.
Rogers, Mary (1991) Novels, Novelists and Readers. NY. Scate University of  New York Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی دین
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان كارشناسی ارشد با دیدگاههای جامعه‏شناسی در زمینه ادیان و شناخت تئوریهای كلاسیك و معاصر جامعه‏شناسی دینی
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
اهمیت و جایگاه دین در جوامع بشری، قلمرو جامعه‏شناسی دین و پشتوانه تحلیل جامعه‏شناسی دین
دیدگاههای مختلف تاریخ ادیان، تئوریها، الهیات، فلسفه، جامعه‏شناسی در مورد ادیان
برخی عوامل مؤثر بر رشد جامعه‏شناسی دین
نظریه پزتیوستی دین
نظریه تكاملی دین
نظریه كاركردی دین
نقد نظریه‏های ماركس و فروید درباره منشأ دین
نظریه پدیدارشناسی دین
رابطه دین و نهادهای مختلف (دین و خانواده، دین ودولت، دین و اقتصاد، دین و معضلات اجتماعی، دین و اندیشه پست مدرنیزم)
بررسی منابع اساسی: صور ابتدائی حیات دینی دوركیم، اخلاق پرستان و روح سرمایه‏داری اثر ماكس وبر
---------------------------------------
░ منابع درس:
توسلی، غلام‌عباس (1379). روشنفكری و اندیشه دینی، رهیافتی جامعه‏شناسی به اندیشه دكتر شریعتی. تهران: انتشارات قلم.
توسلی، غلام‌عباس (1380). جامعه‏شناسی دین. تهران: انتشارات سخن.
ویلم (1378). جامعه‏شناسی ادیان. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران.
هامیلتون (1382). جامعه‏شناسی دین. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی و مسائل فرهنگی)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف اصلی از ارائه این درس در مقطع كارشناسی ارشد آشنا كردن دانشجویان با تحولاتی است كه طی چند دهه اخیر در مبانی. اصول، موضوعات و نحوه بررسی و تحلیل در جامعه‏شناسی صورت گرفته است. فرض اصلی در این درس بر تغییر پاردایمی است. چرخش از محوریت اقتصاد و سیاست به فرهنگ موجب شده است تا بسیاری از گفتمان‏های كلاسیك مورد بازشناسی قرار گرفته و حوزه‏های جدیدی در این رشته شكل بگیرد باوجوداینكه حوزه هایی چون مطالعات فرهنگی را بیشتر خارج از جامعه‏شناسی، مطرح می‏كنند، ولی اعتثاد بر این است كه حتی این حوزه نیز تا حدود زیادی می‏تواند بخشی از مطالعات جامعه‏شناختی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، با تغییر در نگاه به فرهنگ، حوزه هایی چون جامعه‏شناسی فرهنگ و جامعه‏شناسی فرهنگی نیز حیات جدید یافته وتوانسته اند تا حدود زیادی گسترش یابند.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
چیستی فرهنگ
عناصر و نمودهای فرهنگی
نظریه فرهنگ
تغییر فرهنگ
عوامل تغییر فرهنگ
بررسی فرهنگی
تحقیق فرهنگی
تجربه مطالعه فرهنگ در ایران
تجربه تغییرات فرهنگی در ایران
---------------------------------------
░ منابع درس:
آزاد ارمكی، تقی ؛ غیاثوند، احمد (1383). جامعه‏شناسی تغییرات فرهنگی در ایران. تهران: انتشارات آن.
آزادارمكی، تقی ؛ غفاری، غلامرضا (1383). جامعه‌شناسی نسلی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
الیت،تی.اس (1369). درباره فرهنگ. ترجمه حمید شاهرخ. تهران:.نشر مركز.
اینگلهارت، رونالد (1383). تغییرات فرهنگی در كشور‏های پیشرفته. ترجمه مریم وتر. تهران: انتشارات كویر، چاپ دوم.
برمن، ادوارد (1373). كنترل فرهنگ (نقش بنیادهای كارنگی، فورد و راكفلر در سیاست خارجی آمریكا). ترجمه حمید الیاسی. تهران: نشر نی، چاپ سوم.
ستاری، جلال (1366). در قلمرو فرهنگ. تهران: شركت نشر و پخش ویس.
كوش، دنی (1381). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. ترجمه فریدون وحیدا. تهران: انتشارات سروش و مركز تحقیقات صدا و سیما.
مالینوفسكی،برونیسلاو (1379). نظریه‌ای درباره فرهنگ. ترجمه عبدالحمید زرین قلم. تهران: گام نو.
هریسون، لارنس و ساموئل هانتیگتون (1383). اهمیت فرهنگ. ترجمه انجمن توسعه مدیریت ایران. تهران: موسسه انتشارات امیركبیر.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی معرفت
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
درك روابط متقابل جهان اجتماعی و اشكال مختلف معرفت
شناخت رویكردهای نظری نسبت به روابط روابط جهان اجتماعی و معرفت
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
معرفت چیست
معرفت‏ها: ملاكهای تفكیك علم، فلسفه، دین، و ایدئولوژی
معرفت‏شناسی  و جامعه‏شناسی  معرفت
متاتئوری معرفت: رویكردهای وجود‏شناختی  و غایت‏شناختی
تعیین اجتماعی معرفت
تحلیل كلمات كلیدی:تعین، معرفت
رویكردهای عمومی
جامعه معرفت: مروری تاریخی بر نظریات قرون 18 و 19 
شكل‏گیری جامعه‏شناسی  معرفت
نظریات برجسته جامعه‏شناسی  معرفت در قرن بیستم
جامعه‏شناسی  معرفت كلاسیك و جامعه‏شناسی  معرفت "جدید"
---------------------------------------
░ منابع درس:
آشتیانی، منوچهر (1386). ماكس شلر. تهران.
برگر، پیتر ؛ لوكمان، توماس (1375). ساخت اجتماعی واقعیت. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
توكل، محمد (1383) جامعه‏شناسی  معرفت و علم. تهران: سمت.
دوركیم، امیل (1384). صور بنیادین حیات دینی. ترجمه باقر پرهام. تهران: مركز.
فوكو، میشل (1384). اراده به دانستن. ترجمه نیكو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی، چاپ سوم.
ماركس، كارل (1377). ایدئولوژی آلمانی. ترجمه: تیرداد نیكی. تهران: نشر اختران.
ماركس، كارل (1377). دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: آگه.
مانهایم، كارل (1380). ایدئولوژی و اتوپیا. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: سمت.
Berger P. & Luckmann T. (1963). Sociology of Religion and Sociology of Knowledge, Sociology and Social Research, 47, 4.
Dilthey W. (1962). Pattern & Meaning in History, New Yourk: Harper.
Manheim, K. & P. Kecskemeti (ed.) (1924) Essays On The Sociology of Knowledge, New York: Harcourt, Brace & World.
Marx K. (and Engels) (1970). The German Ideology, London: Lowrence and Wisherd.
Marx K. (T. Bottomore, ed & intr.) (1975). Karl Marx on Sociology and Social Philosophy, Middlesesx: Pelican Books.
Mauss M, & Durkheim E. (1970). Primitive Classification, London: Cohen & West.
Merleau-ponty, M. (1962). Phenomenology of Percepion, London: Routledge.
Merton R. (1937). The Sociology of Knowledge. Isis 27(3): 493-503.
Scheler, M F. (1980). Problems of a Sociology of Knowledge, London: RKP.
Stark W. (1958). The Sociology of Knowledge, London: RKP.
Tavakol M. (1987). Sociology of Knowledge: Theoretical Problems, New Delhi: Sterling.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی هنر
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
درك مبانی جامعه‏شناسی هنر  و دینامیسم میدان هنری با تكیه بر ایران
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدمات: معرفی رشته و جایگاه هنر در سنت جامعه‏شناسی
تعریف هنر
رویکرد اکسیولوژیک فلسفی: حقیقت، خیر، زیبایی، (کانت، هگل، نیچه/ آدرنو، بنیامین)
رویکرد تاریخی
جامعه‏شناسی تولید هنری، هنرمند و اثر هنری
جامعه‏شناسی بازار هنری، بازار هنری، مصرف فرهنگی، جهانی شدن و تکنولوژی‏های جدید
جامعه‏شناسی دریافت هنری، مخاطب، مخاطبها، غیر مخاطب
دو الگو: دمکراتیزاسیون فرهنگ و دمکراسی فرهنگی، مشروعیت‏گرایی  و مردم‏گرایی.
آسیب‏شناسی وضعیت هنرها در ایران، تحقیقات میدانی دانشجویان       
---------------------------------------
░ منابع درس:
احمدی، بابك (1375). حقیقت و زیبایی.‌ تهران: نشر مرکز.
باستید (1374). هنر و جامعه. ترجمه غفاری. تهران: توس.
بنیامین، آدرنو، مارکوزه (1382)؛ زیبایی‌شناسی انتقادی. ترجمه امید مهرگان. گام نو.
دووینو (1379). جامعه‌شناسی هنر. ترجمه سحابی. تهران: مرکز.
رافائل (1383). جامعه‌شناسی هنر.‌ ترجمه معصوم بیگی. تهران: آگه.
راودراد، اعظم (1382). نظریه‏‏های جامعه شناسی هنر و ادبیات. انتشارات دانشگاه تهران.
الكساندر؛ جامعه‏شناسی هنر.
مارکوزه، بنیامین آدرنو (1382). زیبایی‏شناسی انتقادی. ترجمه امید مهرگان. گام نو.
ولف، جانت (1361). تولید اجتماعی هنر. ترجمه نیره توکلی. نشر مرکز..
هاوزر، آرنولد (1355). گستره و محدوده جامعه‌شناسی هنر. ترجمه فیروز شیروانلو. تهران: توس.
هینیک، ناتالی (1385). جامعه شناسی هنر. ترجمه نیک گهر.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ فلسفه علوم اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناخت ماهیت علوم اجتماعی و ویژگی‏های نظریه جامعه‏شناختی
بررسی و نقد رویكردهای معرفت‏شناختی و روش‏شناختی مختلف
درك وضعیت كنونی نظریه‏پردازی در علوم اجتماعی
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
فلسفه علوم اجتماعی چه ضرورتی دارد و به چه نیازهایی پاسخ می‏دهد
تاریخ پیدایی نظریه‏پردازی اجتماعی سكولار از نوزایی تا پیدایی جامعه‏شناسی
ویژگی معرفت‏شناسانه و روش‏شناسانه نظریه كلاسیك جامعه‏شناسی
ویژگی رویكردهای معرفت‏شناسانه و روش‏شناسانه پس از دوره كلاسیك جامعه‏شناسی
---------------------------------------
░ منابع درس:
راین، آلن (1372). فلسفه علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
سروش، عبدالكریم (1366) تفرج صنع. تهران: سروش.
فروند، ژولین (1362). آراء و نظریات در علوم اجتماعی. تهران: نشر دانشگاهی.
لیتل، دانیل (1373). گونه‏های تبیین اجتماعی. تهران: موسسه فرهنگی صراط.
نبتون، تد و كرایب، یان (1384). فلسفه علوم اجتماعی. تهران: نشر آگه.

 

░▒  2- سرفصل دروس اختیاری
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ بررسی مسایل اجتماعی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
درك مقدمات و مبانی مسائل اجتماعی، علل و عوامل و پیامدهای آن
درك اهم مسائل اجتماعی مطرح در كشور
تحلیل جامعه‏شناختی اهم مسائل اجتماعی ایران
مشاركت دانشجویان در تحلیل اهم مسائل اجتماعی ایران
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بحث در مورد رویكردهای مختلف در بررسی مسائل اجتماعی
بحث در مورد  شناخت اهم مسائل اجتماعی كشور
بحث در مورد علل و عوامل بروز و استمرار مسائل اجتماعی
سمینارهایی محدود با حضور كارشناسان ودست‏اندركاران اجرائی حوزه مدیریت مسائل اجتماعی كشور
---------------------------------------
░ منابع درس:
رابینگتون و انبرگ (1383). رویكردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی.‌ ترجمه رحمت ا... صدیق سروستانی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
Allan Mazur (1999). Global Social Problems. Newjersey, Prentice Hall.
Stanley Eitzen, D. & Leedham, C. S. (1998). Solutions to Social Prablems. Boston, Mass. Allyn and Bacon.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف، فهم و تجزیه و تحلیل جایگاه و ابعاد آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‏شناسی و تحولات آن در عصر حاضر
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تاریخ، ابعاد و قلمرو جامعه‏شناسی آموزش و پرورش
نقش و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه‏ معاصر
دیدگاه‏ها و نظریه‏ها در جامعه‏شناسی آموزش و پرورش مرتن(كاركردهای پنهان و آشكار آموزش و پرورش)
الف  دیدگاه كاركردگرا، چشم‏انداز (دوركیم، پارسنز، دیوید و دور...)
ب    دیدگاه تضادگرا
ج    چشم‏انداز سوسیال و دموكراسی (برابری فرصتها)
آموزش و پرورش و بازو تولید اجتماعی، دیدگاه ژیرار و بوردیو
سرمایه‏داری و فرهنگ ضد آموزشی (دیدگاه پل ویلز)
آموزش و پرورش و قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی
ساختار و ناكارآیی آموزش و پرورش در ایران
آموزش و پرورش و تحرك اجتماعی
ناهماهنگی و نابرابریها: سطح ابتدائی، اعتراض، سطح متوسط، سطح عالی
شرایط بحرانی آموزش و پرورش و امكان خروج از بحران
نتیجه‏گیری
---------------------------------------
░ منابع درس:
بودن، ریمون (1378). منطق كنش اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیك گهر. تهران: انتشارات جاویدان.
توسلی، غلام‌عباس (1383). آموزش و پرورش و گفتمانهای نوین. تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
توسلی، غلام‌عباس. جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. (زیر چاپ).
علاقه بند، علی (1384). جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. تهران: كتابخانه فروردین.
كومب، فیلیپ (1378). بحران اجتماعی آموزش و پرورش. ترجمه فرید آل‌آقا. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
كوی، لوتان (1378). آموزش و پرورش، فرهنگها و جوامع. ترجمه محمد یمینی. تهران: انتشارات شهید بهشتی.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناسائی ارتباطات و ابعاد اجتماعی آن
گونه‏شناسی ارتباطات اجتماعی
شناسائی بینشهای اساسی در حوزه ارتباطات اجتماعی
شناسائی رسانه‏های جمعی و انواع آن
شناخت فرایند پیدائی و كاركردهای تكمیلی – تفاضلی رسانه‏های جمعی
شناخت زمینه‏های فرهنگی ارتباطات جمعی
شناخت اثرات رسانه‏های جمعی بر نهاد‏ها و سازمانهای اجتماعی
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ارتباط، پدیده اجتماعی و ساختهای آن
بینشهای اساسی در حوزه ارتباطات و صاحبنظران آن
مك لوهان و مك لوهانیسم
رایزمن و دورانهای سه گانه تاریخ از روزنه ارتباطات
نظریه كشت (cultivation)
نظریه‏های انگ و برچسب
انواع اساسی در رسانه‏های جمعی
اثرات رسانه‏های جمعی بر خانواده
اثرات رسانه‏های جمعی بر كودكان
توسعه اقتصادی – اجتماعی و رسانه‏های جمعی
فرهنگ و ارتباطات (رسانه‏های جمعی)
رسانه‏های جمعی و تبلیغات
---------------------------------------
░ منابع درس:
بیرو،آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه‌ باقر ساروخانی. تهران: انتشارات كیهان.
پراتكانیس، ت‌ و الیوت، آ (1379). عصر تبلیغات. ترجمه‌‌كاووس سید امامی و محمد صادق عباسی. تهران: انتشارات سروش.
رهبری، غ (1354). بررسی آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه كیهان در دهه 1344-1353. پایان نامه فوق لیسانس به راهنمایی باقر ساروخانی‌. دانشگاه تهران: دانشكده علوم اجتماعی.
ساروخانی، باقر (1381). رسانه‌ها و آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات وزارت كشور.
ساروخانی، باقر (1383). اقناع، غایت ارتباطات. نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 11، 3، ص‏ص 93-117.
ساروخانی، باقر (1382). بنیادهای اندیشه در دانش ارتباطات. تهران، انتشارات خجسته.
ساورخانی، باقر (1386). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ بیستم.
كازنو، ژ (1384). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه‌ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ ششم.
Berger, j (1998). Ways of Seeing, Punguin.
Dance, E. X. (ed) (1967). Human Communication Theory, Original Essays, New york: Holt, Rinehart and Winston, 288-309
Dance, franke- x. (1967)  "Toward A Theory of Human Communication' in France. Griffin, E. m (1997) A First look at Communication Theory, 3tded, New York: Mc Graw-Hill.
Rayner, P, Wall, P, etal (2001). Media?  London: Routledge.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی تاریخی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
این واحد درسی دو هدف عمده را پیگیری می‏كند. هدف اول نشان دادن روابطی است كه درطول تاریخ بیان تاریخ و تفكر اجتماعی و در عصر حاضر میان تاریخ و جامعه‏شناسی از جهات گوناگون وجود دارد. هدف دومی كه این واحد درسی معطوف به آن است عبارت است از استفاده از این دستگاه یا چهارچوب تحلیلی در تبیین تحولات اجتماعی ایران می‏باشد.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
طرح مباحث مقدماتی در مورد تاریخ – شامل تعریف تاریخ، تاریخ بعنوان حادثه و روایت رویكرد‏های نظری در مورد فهم تاریخ و تاریخ واكنش.
انسان، درك تاریخی و رابطه آن با تفكر اجتماعی، در عصر كلاسیك وعصر مسیحیت
مكاتب تاریخی و علم عمران درعصر اسلام - شامل علم عمران، علم تاریخی، مفاهیم عمده، روش، موضوع‏‏های اصلی علم تاریخی ابن‏خلدون، چگونگی تحول تاریخ
عصر مدرن و شكل‏گیری جامعه‏شناسی تاریخی - قرن 18، عصر انسان و تاریخ، نظریه انسان‏شناسی در این دوره، جریان‏های عمده نظری و تاریخ، جامعه‏شناسی علم تاریخی یا اثباتی، متد جامعه‏شناسی تاریخی، تحول رابطه بین جامعه‏شناسی و تاریخ، محدودیت‏‏های جامعه‏شناسی تاریخی.
---------------------------------------
░ منابع درس:
استنفورد، مایكل (1382). درآمدی بر فلسفه تاریخ. ترجمه احمد گل‏محمدی. تهران: نشر نی.
پولارد، سیدنی (1354). اندیشه ترقی. ترجمه حسین اسدپور پیرانفر. تهران: امیركبیر.
پیتر، برك (1381). تاریخ و نظریه اجتماعی. ترجمه غلامرضا جمشیدیها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فروند، ژولین (1362). آراء و نظریه‏‏ها در علوم انسانی. ترجمه دكتر كاردان. تهران: مركز نشر.
میلز، سی‏رایت (1361). بینش جامعه‏شناختی؛ نقدی بر جامعه‏‏شناسی آمریكایی. ترجمه دكترعبدالمعبود انصاری. تهران: شركت ‏سهامی‏ انتشار.
نوذری، حسینعلی (1379). فلسفه تاریخ. تهران: طرح نو.
هابدن، استفن (1379). روابط بین‏الملل و جامعه‏شناسی تاریخی. ترجمه جمشید زنگنه. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
Abrams, P. (1963). Histioical Sociology, West Compton House, Open Books.
Bendis, R. (1984). Force, Fate and Freedom in Historical Sociology, California University of California Press.
Bock, K. (1980). Human Nature and History. A Response to Sociobiology, NewYork, Columbia University Press.
Hawthorn, G. (1990). Enlightenment & Despair: A History of Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, second edition.
Kalberg, S. (1994). Max Weber's Comparative-Historical Sociology, Cambridge, Britain Polity Press.
Skocpol, T. (1995). Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge: Cambridge University Press.
Swingewood, A. (1991). A Short History of Sociological Thought, London: MacMillan, second edition.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف این درس بررسی ابعاد اجتماعی جریان رو به رشد جامعه اطلاعاتی د رجهان و بویژه اثرات و پیامدهای اجتماعی آن است.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
کلیات (تعریف جامعه اطلاعاتی و عناصر اساسی و ویژگی‌های آن؛ دیجیتالی شدن اطلاعات؛ پیدایش فرهنگ رسانه ای؛ مخاطرات و تهدیدهای جامعه اطلاعاتی؛ آینده جامعه اطلاعاتی؛ رابطه جامعه‌شناسی و جامعه اطلاعاتی؛ روشهای تحقیق در جامعه اطلاعاتی)
حوزه اجتماع و فرهنگ (جامعه پذیری در جامعه اطلاعاتی؛ جهانی شدن فرهنگ؛ مذهب در جامعه اطلاعاتی؛ شهر مجازی و فضای جریانها)
حوزه اقتصاد (اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد اطلاعات؛ تکنولوژی اطلاعات و بازسازی سرمایه؛ نیروی کار جهانی؛ تغییر شکل کار و اشتغال)
حوزه سیاست (دموکراسی و سیاست ملی و محلی در جامعه اطلاعاتی؛ مالکیت اینترنت و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن؛ افزایش آزادی‏های بیان در جامعه اطلاعاتی؛ انحصاری کردن اطلاعات و نابرابری در اینترنت؛ آمریکایی شدن جامعه اطلاعاتی)
حوزه دانش (آموزش، رسانه‏های آموزشی؛ کتاب دیجیتالی؛ سواد رسانه‌ای؛ جامعه اطلاعاتی و گسترش علم)
جامعه ایران (وضعیت جامعه اطلاعاتی در ایران و تطورات آن؛ مسائل اجتماعی منتج از جامعه اطلاعاتی در ایران؛  اینترنت و زبان فارسی)
جوانان و جامعه اطلاعاتی (تغییر در جامعه‌پذیری رسمی و غیررسمی،  سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مسائل جنسی جوانان و جامعه اطلاعاتی؛ مشارکت اجتماعی جوانان در جامعه اطلاعاتی؛ آسیب‌های اجتماعی جوانان و جامعه اطلاعاتی؛  اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی در جامعه اطلاعاتی، و مساله جوانان در آن؛ جوانان و اوقات فراغت در جامعه اطلاعاتی).
---------------------------------------
░ منابع درس:
پارسا، خسرو  (گزینش و ویرایش) (1379). جامعه انفورماتیک و سرمایه‌داری: واقعیت و اسطوره.  تهران: آگه.
تامپسون، جان ب. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته.  ترجمه مسعود اوحدی. تهران: سروش.
فیدر، جان (1380). جامعه اطلاعاتی. ترجمه علی رادباوه و عباس گیلوری. تهران: کتابدار.
محسنی، منوچهر (1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار.
معتمدنژاد، کاظم (1383). جامعه اطلاعاتی: اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌انداز جهانی.  تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات. ترجمه احد قلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
وبستر، فرانک (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: قصیده‌سرا.
Castells, Manuel  (1996). The Rise of Network Society,  London: Blackwell.
Common Steven (1989). Post Modernist Culture, Balckwell, NY.
Hague, Barry N.  & Loa Der, Brain D. (eds.) (1999). Digital Democracy, London: Routledge.
Hajnal, Peter I. (ed.) (2002). Civil Society in The Information Age, Hampshire: Ashgate.
Mansell, Robin & Steinmuller, W. Edward (2000). Mobilizing The Information Society: Strategies for Growth and Opportunity, Oxford: Oxford University Press.
May, Christopher (2002). The Information Society: A Sceptical View, Cambridge: Polity Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی حقوق
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناسائی قوانین بمثابه نماد اجتماعی
تعامل جامعه و قوانین
نظریه‏‏های اساسی در حوزه جامعه‏شناسی حقوقی
نقد، ارزیابی و تحلیل بانیان جامعه‏شناسی حقوقی
كاربرد پارادایم‏های جامعه‏شناسی حقوقی درجامعه ایران
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش نخست: مباحث مقدماتی: زمینه‏‏های اجتماعی تكوین قوانین، تعامل قانون و جامعه، قوانین و تغییرات اجتماعی، قوانین و كنترل اجتماعی
بخش دوم: نظریه‏‏های اساسی: شناخت، تحلیل و نقد نحله طبیعی، شناخت، نقد و تحلیل نحله اثباتی، نظریه‏‏های تحلیلی، نظریه زیستی- تنكارشناختی
بخش سوم: بانیان: ژرژ گورویچ، ارلیخ، فریدمن و...
بخش چهارم: اصول اساسی در جامعه‏شناسی حقوقی
بخش پنجم: كاربرد جامعه‏شناسی حقوقی در ایران و در حوزه‏‏های خاص
---------------------------------------
░ منابع درس:
آشوری، محمد (1382). جایگزین زندان یا مجازات‏های بینابین. تهران: انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
اسكات، ر (1380). سیستم‏های حقوقی، حقیقی و باز. ترجمه محمد رضا بهرنگی. تهران: انتشارات كمال تربیت.
داوید، ر (1364). نظام‏های بزرگ حقوق معاصر. ترجمه محمد آشوری، حسین صفائی، عزت ا... عراقی. تهران: انتشارات مركز نشر  دانشگاهی.
Ebrlich(E), (1965). The Fundamental Principles of The Sociology of Law, Trans by W. L. Mol, Cambridge: Mass, Harvard University Press.
Friedmann(W):(1960). Legal Theories, london: Stevens, 4The edition.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی سیاسی  (با تأكید بر انقلاب و جنبش‏های اجتماعی)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
آشنایی با تفاوت جامعه‌شناسی سیاسی متعارف و متأخر
تعمق در مفاهیم جامعه، جامعه مدنی و دولت؛ و همچنین مفاهیم پیوند دهندة جامعه با دولت (مثل طبقه؛ دموكراسی پارلمانی؛ مؤلفه‌های شبه سیاسی).
آشنایی با مفاهیم و نظریه‌های محوری در بحث انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی
كوشش در جهت تبیین جنبش‌های اجتماعی ایران
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
توضیح سنت‌های نظری:
ماركس وبر و  دوركم   
از منظر جامعه‌شناسی گیدنز (و ارزیابی نارسایی‌های آن)
نظریه‌های مربوط به دولت- ملت‌سازی
نظریه‌های مربوط به دموكراتیزاسیون در دودهة اخیر
مفهوم جنبش اجتماعی و تفاوت آن با مسأله اجتماعی، با فعالیت‌های حزبی، با زندگی روزمره
مفهوم انقلاب و انواع آن
چشم‌اندازهای نظری:
الف: نظریه‌های متعارف شامل [تخاصم طبقاتی؛ ساختی- كاركردی (جامعه توده‌ای، فشار ساختاری، محرومیت نسبی)].
ب: نظریه‌های متأخر شامل [بسیج منابع (اولسون- آبرشال، زالد- مك كارتی، چارلز تیلی)؛ ساختی- ارزش محور (اوفه، هابرماس، اینگلهارت)؛ ساختی- هویت محور (تورن، ملوچی، كاستلز)].
---------------------------------------
░ منابع درس:
جلایی‌پور، حمیدرضا (1381). ‌جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی‌. تهران: طرح‌نو.
جلایی‌پور، حمیدرضا (1384). فراز و فرود جنبش كردی. تهران: لوح فكر.
جلایی‌پور، حمیدرضا (در دست چاپ). دو جنبش كلان و پنج جنبش خرد اجتماعی در ایران.
دلاپورتا، دوناتلا ؛ دیانی، ماریو (1383). مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: كویر.
نش، كیت (1383). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: كویر.
Faulks, Keith (1999). Political Sociology, Edinburgh: University Press.
Goodwin, J. and Jasper, M. (2003). The Social Movements Reader Oxford: Blackwell.
Nash. K. and Scolt. A. (2004). The BlackWell Companion To Political Sociology, Oxford: BlackWell Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
مطالعه تئوریهای جامعه‏شناختی علم و تكنولوژی و آگاهی از ارتباط و تأثیر پارامترهای اجتماعی در شكل‌گیری، رشد، شكوفایی، و ركود علم و تكنولوژی در دوره‌های مختلف تاریخی در كشورهای مختلف و بكارگیری آنها در وضعیت گذشته، حال و آینده كشور.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدمات معرفت‏شناختی
سؤالات اساسی جامعه‏شناسی  علم
تعین اجتماعی علم
علم و ساخت اجتماعی
سه دوره مهم تاریخ علم اروپایی و تحلیل جامعه‌شناختی آنها
دانشمند و نقش اجتماعی او
علم و نظام اجتماعی
علم، پارامترهای اجتماعی و مسأله حقیقت علمی
---------------------------------------
░ منابع درس:
توكل، محمد (1370). جامعه‌شناسی علم. تهران: انتشارات صدوق، چاپ اول.
توكل، محمد (1384). جامعه‌شناسی علم و معرفت. تهران: انتشارات سمت.
محسنی، منوچهر (1378). جامعه‌‌شناسی علم. تهران: انتشارات طهوری.
Boyle & Wheale & Sturgess (2001). People, Science, and Technology.
Merton, R.K (1985). Sociology of Science.
Merton, R.K (1987). Sociology of Science, an Episode.
Woolgar, S (2002). Science – The Very Idea..
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‬شناسی نابرابری‏های اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
درك نظریات مربوط به قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی (اعم از طبقاتی، قومی و جنسی و…)(عوامل موجد، مبقی و پیامدها )، اندازه گیری نابرابری و میزان نابرابری در ایران و جهان.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدمه
نظریه‏های قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی (طبقاتی، قومی، جنسی، مذهبی و جهانی شده) (عوامل موجد، مبقی، پیامدها و قربانیان)
اندازه گیری‏های كمی و كیفی قشربندی و نابرابری در جامعه
وضعیت نابرابری در سطح جهانی
---------------------------------------
░ منابع درس:
چاوشیان تبریزی، حسن (1381). سبك زندگی و هویت اجتماعی (مصرف و انتخاب‌های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته). رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی دانشگاه تهران
گزارشات بانك مركزی
نایبی، هوشنگ (1381). قشربندی اجنماعی برحسب پرستیژ. رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی، دانشگاه تهران.
Andersen, Margaret & Collins, Particia Hill (ed)(1992), Race,Class, and Gender, An Anthology, California: Wadworth ‍Publishing Company,Belmont. 
Bendix, Beihard & Lipset, Seymour Martin (ed) (1953). Class, Status and Power (A Reader in Social Stratification, Glencoe Illinois: The Free Press.
Best, Shaun ( 2005). Undrestanding Social Divitioms, London: Sage Publication.
Crompton, Rosemary (1993printed in 1996). Class And Stratification (An Introduction to Current Debates), Cambridge: polity press, Blackwell.
Giddens, Anthony & Held, David (ed). (1982 printed in 1995), Classes , Status and Conflict (Classical and Contemporary Debates), Hong kong: Macmilan press.
Grusky, David (ed) (1994). Social Stratification Class, Race, Gender in Perspective, Stanford University, Westview Press, USA.
Woodward, Kath (ed) (2004). Questioning Identity : Gender , Class, Ethnicity, London: Rroutledge, second edition.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.