غالی است منتهی بعضی کتاب ها را بعد از دانلود که باز می کنیم پسورد می خواهد.