فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ گفتگو بر سر اصول مواضع رئالیسم انتقادی

فرستادن به ایمیل چاپ

سین کریوِن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ انتشارات معتبر راتلج، یک مجموعه هشت قسمتی با عنوان «مطالعات راتلج در رئالیسم انتقادی» تدارک دیده است که «مارکسیسم و رئالیسم»، به کوشش سین کریوِن (از دانشگاه وست در بریستول)، شماره نخست آن است.
☱ «رئاليسم انتقادی» توسط روی باسکار و شاگردانش بسط یافت. برداشت باسکار از دیالکتیک، به مثابه ”بن‌بست‌گشایی و رهایی“، دوگانه‌های متعارف در علوم اجتماعی و فلسفه را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند. همۀ این‌ها برای دستیابی به زندگی سعادت‌مند است. دفاع باسكار از مفهوم جامعه ائودایمونیستیک (یا جامعه سعادت‌گرا)، تز اخلاق‌گرایی او را منسجم و هماهنگ می‌کند.
☱ رئاليسم انتقادی به عنوان يك جنبش، خواهان رهايي‌بخشی به انسان است و مآلاً رهايی‌بخشی را هدف و مقصود علوم اجتماعی، فلسفه و الهيات می‌دانند. این مطلب، خصوصاً در كتاب ”از شرق به غرب“ روی باسکار در سال ۲۰۰۰ تصریح شد.
☱ در باب اندیشه‌های روی باسکار مطلب «روی باسکار» را مرور فرمایید.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
■theory and method
○ holism versus individualism revisited
○ the new sociologies of praxis
○ realism and analytical dualism
○ realism and marxism
■structure of thesis


░▒▓ 1 Critical realism and Marxism
■the tasks of marxism in philosophy and social analysis
■ontology and science: depth realism and dialectical materialism
○ stratification, rootedness and emergence in depth realism
○ ontological materialism and the dialectics of nature
■critical materialism and social science theory
○ the determination of consciousness and culture by social and material existence
○ anthropological materialism: social labour and the origins of human beings and human culture
○ socio-historical materialism: base, superstructure and social change
■conclusion


░▒▓ 2 ORGANISMS, SUBJECTS AND SOCIETY
■marx’s philosophical anthropology and the concept of human nature
○ marx’s theory of human nature as a structure of tendencies
○ and powers: a defence
○ social labour and language
○ social labour and socio-cultural evolution
○ marx’s theory of human nature as a structure of needs and interests: a defence
■naturalistic conceptions of individuals and society
○ the naturalistic conception of individuals and society: sociobiology
○ sociobiology’s conception of human nature and social interaction: a critique
○ the naturalistic conception of individuals and society: utilitarianism
○ the utilitarian conception of individuals and society: a critique
■sociological conceptions of individuals and society
○ individuals and society in sociological elisionism: a brief outline
○ symbolic interactionism
○ structuration theory
○ human nature and the social self in post-structuralism: a critique
○ human nature and the social self in symbolic interactionism
○ and structuration theory: a critique
○ mind, self and society in g. h. mead’s social behaviourism: a critique
○ human nature and the social self in symbolic interactionism: a critique
○ human nature and the social self in structuration theory: a critique
○ organisms, subjects and society
■conclusion


░▒▓ 3 SUBJECTS, ACTORS AND AGENTS
■the concept and nature of social interaction
■the function of interests and norms in social theory
○ the relationship between interests and norms in social theory
■persons, agents and actors: a realist model of interaction
○ corporate agency and primary agency
○ the morphogenesis of structure and agency: the example of british social policy
○ morphogenesis and structural transformation: the dynamics of social revolutions
○ social agency and institutional action
■self, personal identity and social identity: a stratified model of people
○ the naturalistic foundations of human consciousness
○ consciousness, self and self-identity
○ self-objectification from the view of other subjects
○ personal identity and social identity
■conclusion


░▒▓ 4 STRUCTURE, POWER AND CONFLICT
■structure and culture in social analysis
○ the nature of structural and cultural conditioning
■the marxian concept of social structure
○ the philosophical and anthropological premises of historical
○ materialism
○ the mode of production as structure and action
○ forces and relations of production as emergent social structures
○ the mode of production and structural conditioning: orthodox objections
○ the real relationship between forces and relations of production
■structure and superstructure in marxian sociology
○ structure and superstructure: traditional objections
○ structure–superstructure as a thesis of vertical causation in social systems
○ the role of economic structures in enabling and setting limits
○ to non-economic structures and practices
○ the decisive role of economic structures in shaping the political consciousness and agency of interactants
○ empirical indicators
○ education by sex, race and class in modern britain: empirical indicators
○ social agency of interactants
○ the decisive role of economic structures in shaping the function and content of superstructural forms
■conclusion


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.