فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

برآوردی از چشم‌اندازهای آتی نظریه اجتماعی انتقادی

فرستادن به ایمیل چاپ

آنتونی الیوت؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ پروفسور آنتونی الیوت، رئیس مرکز مطالعات نظری (Centre for Critical Theory) و استاد نظریه سیاسی و اجتماعی در دانشگاه وست در بریستول است، و صاحب مناصب متعدد پژوهشی و آموزشی در انگلستان و استرالیا بوده است. چهره بسیار معتبری است.
و او، در کتاب «بینش‌های انتقادی؛ سویه‌های جدید در نظریه اجتماعی» که در ۲۳۷ صفحه، محصول ۲۰۰۳ انتشارات راومن و لیتلفیلد است، چشم‌اندازهای آتی نظریه اجتماعی را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول، بر حسب متفکران آینده‌ساز، و در بخش دوم، بر حسب مضامین آینده‌ساز، برآوردی از آینده نظریه اجتماعی به دست مخاطب می‌دهد که مغتنم است.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION: INTERDISCIPLINARY STUDIES AND THE FORTUNES OF SOCIOLOGY
▬ NEW DIRECTIONS IN SOCIAL THEORY


░▒▓ PART ONE: INTERVENTIONS IN CONTEMPORARY SOCIAL THEORY
▄ Risk and Reflexivity: Ulrich Beck
▬ OUTLINE OF BECK’S SOCIAL THEORY
- The Risk Society Thesis
- Reflexive Modernization
- Individualization
▬ CRITIQUE OF BECK
- Risk, Reflexivity, and Reflection
- Power and Domination
- Tradition, Modernity, and Postmodernity
- Individualization, Self-Alteration, and Critique

▄ Social Theory and Politics in the Writings of Anthony Giddens
▬ STRUCTURATION, MODERNITY, AND THE THIRD WAY
- The Theory of Struduration
- Modernity and the Late Modern Age
- The Third Way
▬ TOWARD A CRITIQUE OF CJDDENS

▄ Jacques Lacan as Social Theorist
▬ LACANIAN PSYCHOANALYSIS AND SOCIAL THEORY
- Lacan’s “Return to Freud”
- The Mirror Stage and Misrecognition
▬ LACANIAN THEORY AND ITS OTHERS: CRITICAL COMMENTS
- Lacanian and Post-Lacanian Social Theory
- Critique of Lacan
▬ POSTSCRIPT: DERRlDA ON LACAN’S FREUD

▄ Subjectivity, Culture, Autonomy: Cornelius Castoriadis
▬ THE CONTEXT OF CASTORIADIS’S SOCIAL THEORY
▬ THE CASTORIADIS-HABERMAS EXCHANGE
▬ EVALUATION AND CRITIQUE
- The Mediation of Psyche and Society
- Analysis of Culture
- Interpretation of Autonomy

▄ Habermas, Kristeva, and Global Transformations in the Public Sphere
▬ HABERMAS, CRITICAL THEORY, AND POLITICS
▬ MALADIES OF THE SOUL: THE POETIC LANGUAGE OF JULIA KRISTEVA
▬ SU BJ ECTlVE SUBVERSIONS, DISCURSIVE DEtlBERATlONS
▬ EXCURSUS: HABERMASIAN SOCIAL THEORY

 

░▒▓ PART TWO: CENTRAL ISSUES IN CONTEMPORARY SOCIAL THEORY
▄ Sexualities: Social Theory and the Crisis of Identity
▬ FREUD AND PSYCHOANALYSIS
- Herbert Marcuse
- Jacques Lacan
▬ FOUCAULT ON THE DISCURSIVE PRODUCTION OF SEXUALITY
▬ FEMINISM AND SEXUALITY
▬ THE SOCIOLOGY OF SEX
▬ QUEER THEORY

▄ The Reinvention of Citizenship
▬ STRATEGIES OF IDENTITY, MODERN AND POSTMODERN
▬ INDIVIDUALIZATION: OR, STRUCTURALLY NECESSITATED IDENTITY CREATION
▬ NEW PATHS OF CITIZENSHIP

▄ Politics and Social Theory
▬ MODERNITY, OR ENFRAMING POWER
▬ POSTMODERNITY, OR THE PLURALIZATION OF POLITICAL POWER
▬ POLITICAL MODERNIZATION, OR THE POSTMODERNIZATION OF POLITICS?

▄ Social Theory, Morality, and Ethics
▬ ETHICS AS SOCIALITY, OR ORGANIZED MORALITY
▬ INDIVIDUALIZED ETHICS, OR POSTMODERN MORALITY


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.